gündeminiz
Image
Spor

Mustafa Cengiz yeniden Galatasaray Ba?kan? se?ildi

gündeminiz

Galatasaray’da gerçekle?en ola?an seçimli genel kurulda 20 sand?ktan 16’s? aç?ld?. En yak?n rakibi Dursun Özbek’in 1051 oy önünde bulunan Mustafa Cengiz, Galatasaray’da resmen yeniden ba?kan seçildi.
Galatasaray'da beklenen ba?kanl?k seçimi bugün gerçekle?irken, oylar?n say?m? sona erdi ve  mevcut ba?kan Mustafa Cengiz 2525 oy alarak sar? k?rm?z?l? kulübün 38. ba?kan? seçildi.

Cengiz’i 1361 oyla Dursun Özbek takip ederken di?er adaylardan Ozan Korkut 659 ve Ali Fatino?lu ise 207 oy ald?.

Bu sonuçla birlikte Cengiz, Galatasaray'da ocak ay?nda yap?lan ola?anüstü seçimli genel kurulun ard?ndan bu seçimden de galibiyetle ç?karak ba?kanl?k görevini sürdürdü.

Ba?kanl??? resmile?mesinin ard?ndan konu?an Cengiz ?u ifadeleri kulland?;

“Bu seçimi büyük bir özveriyle yöneten sevgili Divan Kurulu Ba?kan? ve üyelerine te?ekkür ediyorum. Bütün çal??anlara tek tek te?ekkür ediyorum. Var olsunlar, sa? olsunlar. Bugün tarihi bir ana tan?kl?k ettiniz. Bu tarihi an? sosyologlar inceleyecek. Kli?eler paramparça oldu, ezberler bozuldu. Liselisi, lisesizi herkes kendi özgür de?erlendirmesiyle oy verdi. Di?er adaylara oy atanlar?n da oylar? bizim için çok de?erlidir. Biz zorunlu olarak belli renklerde kravatlar giydik. Ancak hepimiz Galatasaray?z ve sar? k?rm?z?y?z”

“?N?ALLAH S?Z? UTANDIRMAYIZ”

“Biz burada 20 Ocak’taki tepki oylar?n?n tercih oylar?na döndü?ünü ve Galatasaray Genel Kurulu’nun kendi kaderini nas?l tayin etti?ini, ba??ms?zca, hiçbir maddi ve manevi bask?n?n alt?nda kalmadan ifade edece?ini gösterdi. Bugün somut olarak buna tan?kl?k ettiniz. Hepinize te?ekkür ediyorum. ?n?allah biz sizi utand?rmay?z. Biz in?allah bize oy vermeyenlerin, iyi ki verdik demesine neden olmadan, bize oy verenlerin de ba??n? e?dirmeden Galatasaray’?n sonsuz ba?ar?lar? için mücadele edece?imize söz veriyoruz”

MUSTAFA CENG?Z’?N L?STES?

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdo?an.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapo?lu Akgün, Erol Özmand?rac?, Özgür Sava? Özüdo?ru, ?lber Aydemir.

 

ÖZBEK TEBR?K ETMEDEN AYRILDI

Galatasaray’da yeniden ba?kan seçilen Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti. 4. sand???n aç?klanmas?n?n ard?ndan salondan ayr?lan Ozan Korkut, 15. sand???n aç?klanmas?n?n ard?ndan tekrar salona geldi ve Mustafa Cengiz’i tebrik etti.

Galatasaray için hay?rl? olmas?n? dileyen Korkut, “Mustafa Cengiz’i tebrik ederim” ifadelerini kullanarak k?sa bir aç?klama yapt?. Korkut’un salona tekrar dönerek Ba?kan Mustafa Cengiz’i tebrik etmesi salonda büyük alk?? ald?.

Ali Fatino?lu da 7. sand???n aç?klanmas?n?n ard?ndan bir di?er ba?kan aday? Ali Fatino?lu da Mustafa Cengiz’i tebrik ederek Galatasaray Lisesi’nden ayr?lm??t?.  Fatino?lu’nun bu hareketi de alk?? ald?. Bir di?er ba?kan aday? Dursun Özbek ise oy kulland?ktan sonra Galatasaray Lisesi’nin bahçesinde sand?klar?n aç?lmas?n? bekledi.

Dursun Özbek, gün boyu bahçede kurmaylar? ve yard?mc?lar?yla birlikte beklerken, 11. sand???n aç?klanmas?n?n ard?ndan okuldan ayr?ld?.

0 Yorum