gündeminiz
Image
Tarihe not

?TEVRAT ?ZER?NDEN SAVA? PLANI?

gündeminiz

Yahudi stratejist Oded Y?non, 1982 y?l?nda yeni Ortado?u senaryosunu çizdi, ad? da 1980’lerde ?srail ?çin Strateji… Yeni ?srail stratejisinin hedefinde Ortado?u’daki Müslüman ülkeler vard?, bunu Yahudi stratejist ?srael Shahak söylüyordu, ?öyle ki;

“ARAP DEVLETLER? KÜÇÜK PARÇALARA BÖLÜNECEK”

‘?srail stratejik dü?üncesinde, tüm Arap devletlerinin daha küçük parçalara bölünmesi hep tekrar tekrar görülen bir kavramd?r. Örnek vermek gerekirse, Irak’ta ?srail için olabilecek en iyi ?eyin; Irak’?n ?ii ve Sünni devletler ve Kürt taraf?n?n ayr?lmas?d?r.’

ÖNCE IRAK PARÇALANACAK

?srail’in bu yeni stratejisinde ilk hedefi Irak’t?; 
‘Bizim için Irak’?n feshi, Suriye’nin feshinden bile daha önemlidir. Irak Suriye’den daha güçlüdür. K?sa vadede ?srail’in en büyük tehdidi Irak’?n gücüdür’.

?LK ADIM: ?RAN-IRAK SAVA?INI BA?LATMAK

Bu hedefe giden yol ?ran-Irak sava??ndan geçmekteydi; 
‘Bir Irak-?ran sava?? Irak’? parçalayacak ve bize kar?? geni? bir cephede çat??ma organize etmesine imkan vermeden çökmesine sebep olacakt?r’.

IRAK ÜÇE PARÇALANACAK

Bu hedefe ula?mak için dü?ünülen Irak’? parçalamakt?; 
‘Üç büyük ?ehir etraf?nda üç (veya daha fazla) eyalet var olacakt?r: Basra, Ba?dat ve Musul ve güneydeki ?ii bölgeler Sünni ve Kürt kuzeyden ayr?lacakt?r’.

Parçalama stratejisinin dayand??? nokta, Müslüman co?rafyadaki etnik ve dini temeldeki farkl?l?klard?;

“MÜSLÜMANLAR ETN?K-MEZHEP TEMEL?NDE AYRI?TIRILACAK”

‘Araplar aras?ndaki her türlü çat??ma k?sa vadede bize yard?mc? olur ve Suriye ve Lübnan’da oldu?u gibi önemli bir hedef olan Irak’?n parçalanmas? için yolu k?salt?r. Osmanl? döneminde Suriye’de oldu?u gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür ’.

TEVRAT ÜZER?NDEN SAVA? PLANLARI

Tevrat, bu yeni ?srail stratejisi temelinde ç?kar?lacak Ortado?u sava?lar?n? destekliyordu;
‘“Ey Babil, erden k?z, in a?a??, topra?a otur… Öç alaca??m, kimseyi esirgemeyece?im… Onu durduracak büyü yok elinde, ba??na gelecek belay? önleyemeyeceksin. Üzerine ans?z?n hiç beklemedi?in bir y?k?m gelecek… Gençli?inden beri al??veri? etti?in herkes kendi yoluna gidecek, seni kurtaran olmayacak.’

?NC?L ÜZER?NDEN SAVA? OYUNLARI

?ncil de bu ?srail stratejisini destekliyordu;

“Yedi tas? alan yedi melekten biri gelip benimle konu?tu: ‘Gel’ dedi, ‘Sana engin sular?n kenar?nda oturan büyük fahi?enin çarpt?r?laca?? cezay? göstereyim’… ‘Büyük Babil, Dünya Fahi?elerinin Ve ??rençliklerinin Anas?’… Gördü?ün canavarla on boynuz fahi?eden nefret edecek, onu peri?an edip ç?plak b?rakacaklar. Etini yiyip kendisini ate?te yakacaklar..’

Burada geçen Babil günümüzdeki Irak’t?r…

ABD’ye gelince, o BOP projesi ve haritas?n? 1996’da yay?nlad? yani ?srail’den sonra. BOP projesi i?te ?srail’in bu 1982’deki stratejisinin görünen yüzü oldu. ABD bu planla ?srail’i destekliyor, ?öyle ki;

BARZAN?’DEN AKDEN?Z’E

‘Bölgede yap?lacak adil bir düzenleme Irak’taki üç Sünni a??rl?kl? bölgeyi budanm?? bir devlet haline getirecektir ve bu bölgeler zaman içerisinde Akdeniz’e yönelmi? bir Büyük Lübnan’a k?y?lar?n? kaybetmi? olan Suriye ile birle?meye karar verebilir ki bu durumda Fenike yeniden do?mu? olur. Diyarbak?r’dan Tebriz’e kadar uzanan ba??ms?z bir Kürdistan, Bulgaristan ve Japonya aras?nda en Bat? yanl?s? devlet olacakt?r’.

BÖLGEDE ETN?K TEM?ZL?K

ABD son sözünü ?öyle söylüyor; 
‘5,000 y?ll?k tarihten bir di?er kirli s?r da ?udur: Etnik temizlik i?e yarar’ .

Tevrat ve ?ncil’de geçen kehanetlerle H?ristiyan dünyas?nda inanç deste?i sa?layan ABD ve ?srail Ortado?u’da sava? arenas?na i?te böyle indi…

Kutsallar üzerinden oynanan bu sava? oyunlar? ?imdi t?pk?s?n?n ayn?s?yla Suriye’de oynan?yor…

Erdal Sar?zeybek
https://sarizeybekhaber.com/tevrat-uzerinden-savas-plani/

0 Yorum