gündeminiz
Image
gündem

FET֒n?n ?ehit Yarbay Song?l Yakut?a kurdu?u kumpas ayd?nland?

gündeminiz

 

FETÖ’cü 22 askeri yarg?ç hakk?nda aç?lan davadaki tan?klar, ?ehit Yarbay Songül Yakut’a düzenlenen komployu anlatt?. Yakut hakk?nda düzmece ses kayd? olu?turuldu?u ortaya ç?kt?.

Asuman ARANCA/sözcü

??rnak Uludere'de 1 Haziran günü askeri helikopterin dü?mesi sonucu ?ehit olan kad?n Yarbay Songül Yakut'a kurulan FETÖ kumpas?n?n detaylar? ortaya ç?kt?. FETÖ'cü 22 askeri yarg?ç hakk?nda aç?lan davadaki tan?klar, Türkiye'nin ilk kad?n ilçe jandarma bölük komutan? olan Songül Yakut'a düzenlenen komployu anlatt?. Kumpas davas?ndan 3 y?l cezaevinde yat?p beraat eden Albay Mustafa Yuvanç, Yakut'u, dönemin Jandarma Genel Komutanl??? Kurmay Ba?kan?'n?n istifaya zorlay?p, düzmece ses band?n? da zorla dinletmeye çal??t???n? aç?klad?. TSK'dan emekli olan ve Yarbay Songül Yakut'un avukatl???n? da yapan Albay Yuvanç, Ankara Cumhuriyet Savc?s? Mehmet Turgay'a verdi?i ifadede ?unlar? anlatt?:

BEN DE MA?DURUM: Kara Harp Okulunu birinci olarak bitirdim. Harp Akademisini de dereceyle bitirece?im s?rada FETÖ mensubu subaylar? benim önüme almak için, ermeni oldu?uma dair, Belçika NATO'da görevliyken de PKK'l? oldu?uma ili?kin ihbar mektubu gönderdiler. Bunun üzerine Belçika'dan beni geri çektiler. Balyoz davas?nda 3 y?l Hasdal ve Mamak Cezaevlerinde tutuklu kald?m, 2015 y?l?nda beraat ettim ve Albayl??a yükselince de emekli oldum.

 

 

ZORLA D?NLETMEK ?STED?: Emekli olunca avukatl??a ba?lad?m ve ?ehit Yarbay Songül Yakut'un kumpasa u?rad??? davay? takip ettim. Yakut, Binba?? oldu?u dönemde isimsiz bir ihbar mektubu ile bir CD gönderildi. Dönemin Jandarma Genel Komutanl??? Kurmay Ba?kan?, yan?nda Jandarma Adli Mü?aviri oldu?u halde bu CD'yi Songül Yarbay'a zorla dinletmeye çal??t? ve emeklili?e zorlad?lar. O ise emekli olmad? ve CD'nin kendi ses örne?iyle mukayese edilmesini talep etti, ancak talebi kabul edilmedi.

 

 

1 Haziran'daki cenazede anne Sebahat Yakut, “Ben k?z?ma hem annelik hem babal?k yapt?m” diye a?lam??t?.

7 AY SÜMENALTI: Bu konuda disiplin soru?turmas? ba?lat?ld?. Soru?turma heyetinde bir tümgeneral, 2 albay vard?. Avukat ile savunma yapma hakk? kulland?r?lmad?, ses örne?i ile CD'deki sesin mukayesesi de yapt?r?lmad?. Dönemin Genelkurmay Savc?s? 7 ay süreyle dosyaya i?lem yapmad?. Yanl?? soru?turma da yaparak, CD'nin PTT'ye verili? tarihini de?il, ba?ka bir tarihin görüntülerini istedi.

DO?U GÖREV?NE ATADILAR: Songül Yarbay ?ubat 2014'te ihraç edildi. ?çi?leri Bakanl??? Tefti? Kurulu, ihrac?n hukuka ayk?r? oldu?unu tespit etti. Ancak bu rapor Jandarma taraf?ndan gizlendi, Askeri Yüksek ?dare Mahkemesine aç?lan davada da 2 üye, Songül Yarbay'?n aleyhinde oy kulland?. Sonra göreve döndü ve ??rnak'a tayin ettiler. Ataman?n yap?ld??? tarihte Jandarma Genel Komutanl??? henüz tam olarak FETÖ'den temizlenmemi?ti.

 

0 Yorum