gündeminiz
Image
gündem

Galatasaray ?lkokulu?na 50 ??renci i?in 6 bin ba?vuru

gündeminiz

Galatasaray ?lkokulu’na 50 ö?renci için 6 bin ba?vuru-A+2018-2019 e?itim ve ö?retim y?l?nda Galatasaray ?lkokulu’nun birinci s?n?f?na al?nacak 50 ö?renci için 6 bin ba?vuru yap?l?nca, kura günü bahçede ad?m atacak yer kalmad?. Çocuklar?n?n iyi bir e?itim almas? için veliler s?ca??n alt?nda heyecanl? bekleyi?ini sürdürürken, kurada ismi okunanlar sevince bo?uldu.
Türkiye’nin gözde okullar? aras?nda yer alan Galatasaray ?lkokulu’nun birinci s?n?f?na 2018-2019 e?itim y?l?nda al?nacak olan 50 ö?renci için 6 bin ba?vuru yap?ld?. Bugün saat 10.00 s?ralar?nda Galatasaray Lisesi Beyo?lu binas?nda noter, Beyo?lu ?lçe Milli E?itim Müdürlü?ü, Galatasaray Lisesli ve ?lkokulu yetkilileri huzurunda kura gerçekle?tirildi. Sadece 50 ö?rencinin kabul edilece?i kuraya 6 bin ki?i ba?vurunca bahçede ad?m atacak yer kalmad?. Veliler çocuklar?yla beraber s?ca??n alt?nda heyecanl? bekleyi?ini sürdürürken, çocuklardan baz?lar? da bekleyi?e yenik dü?üp annesinin kuca??nda uyudu. Bir tarafta heyecan?n di?er tarafta ise sevincin oldu?u kura seçimleri renkli görüntülere sahne oldu.


'YÜZDE 1'?N ALTINDA B?R ?ANSLA KAZANDIK'
Çocu?u Duru Deniz Tunç’un numaras? ve ad? kurada söylenince büyük mutluluk ya?ayan Sezgi Tunç, “Ne söylenebilir ki? Çok istiyorduk, oldu Allah’a ?ok ?ükürler olsun. 18. s?radan ç?kt?k, hala daha o numaralar? duydu?uma emin olam?yorum ama çok ?ükür yani teyit etmeliyiz. 50 ki?i alacaklar, bunun için 5 bin 939 ki?i ba?vurdu. Yüzde 1’in alt?nda bir ?ansla kazand?k” dedi.


'BÜYÜK B?R KEY?F, BÜYÜK B?R MUTLULUK'
K?z? Masal ?nci Y?lmaz’?n da ad? ve numaras? söylenenler aras?nda olan Do?an Y?lmaz, “Büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Her ?eyden önce çocu?umuzu ileride s?nav hengamesinden kurtulmas?n?n keyfini ya??yoruz. 25. s?radan ç?kt?k, 50 ki?i ba?vurdu toplamda yakla??k 6 bin ki?i ba?vurdu. ?üphesiz çok mutluyuz” ifadelerini kulland?.


Öte yandan, kurayla belirlenen aday ö?rencilerin Galatasaray ?lkokulu’na ön kay?tlar? 21-22-23 May?s tarihlerinde yap?lacak. 50 aday yedek liste olmadan belirlenecek. Kontenjan?n dolmamas? halinde, listedeki adaylar aras?nda 28 May?s Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden kura çekili?i olacak. ?kinci kuran?n ard?ndan tespit edilen aday ö?rencilerin ön kay?tlar? 29 May?s Sal? günü al?nacak.


?STANBUL/?HA

0 Yorum