gündeminiz
Image
Tarihe not

AKP Ordu eski Milletvekili ?ener; ?T?rk ?ehitlikleri d?zmece?

gündeminiz

AKPli vekilden ?ok sözler,TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu’nda konu?an AKP’li ?hsan ?ener, insan?n kan?n? donduran aç?klamalar yapt?. AKP eski Ordu Milletvekili ?hsan ?ENER, 29 Kas?m  2011 tarihinde, yapt??? aç?klama…

Ordu Milletvekili ve ?nkilap tarihi doktoru ?hsan ?ener, Yunan Ordusunun Ege’de sava?mad???n? ve Türk ?ehitliklerinin sembolik oldu?unu söyleyerek, bütün bunlar Ankara’daki yönetimin me?rulu?unu göstermek için yap?ld? iddias?na bulundu. Kan?t diye de Yunan tarihinde Ege Sava?? olmay???n? gösterdi.

 

Türk milletine en büyük hakaret: “Yunan tarihinde bir Ege sava?? yokmu?”

28 Kas?m günü TBMM ?nsan Haklar? Komisyonunda ald???m davet üzerine milletvekilleri ile terör olaylar? sonucunda hayat?n? yitirenler ve faili meçhul cinayetler ile ilgili görü?lerimi payla?t?m. Özellikle faili meçhuller ile ilgili olarak 17 bin rakam?n?n yalan oldu?unun alt?n? çizdikten sonra, ?stiklal Sava?? s?ras?nda bile faili meçhullere izin verilmemi? iken devleti korumak ad?na kimsenin hem polis, hem savc?, hem hakim, hem de cellat olmas?n?n kabul edilemeyece?inin alt?n? çizdim. ?smet Pa?a’n?n Bat? cephesi komutanl???na atand??? ilk günlerde Yunan Ordusu ile sava?an Türk çetelerinin zaman zaman Yunanl?lar ile i?birli?i yapanlar? ast???n?, ancak ?smet Pa?a’n?n önce “ast?klar?n?z?n isimlerini bildirin” , sonra “yarg?lamadan asmay?n” diyerek, durumu denetim alt?na ald???n? ve nihayet düzenli ordu güçlenince çetelerin idamlar?n? tamamen durdurdu?unu söyledim.
Bunun üzerine söz alan AKP Ordu milletvekili ?hsan ?ener ?öyle dedi: “?imdi bu süreçle ilgili ba?ka ?eyler de var. Belki bunlar tart???lacak ama mesela Yunan tarihinde bir Ege sava?? yok. Bunu biliyor musunuz? Yunan tarihinde Ege’de Türklerle bir sava? yok. Bizim tarihimizin en önemli sava?lar?ndan biri Yunanl?lara kar?? verilmi? olan sava?t?r. Biz milli güvenlik akademisinde oralardaki ?ehitlikleri dola?t?k. Bütün ?ehitlikler temsili. Bunlar çok önemli, anlay?? olarak bir yere gelmek istiyorum. Burada Ankara Hükümetinin me?ruiyetiyle baz? ?eyler yap?lm?? süreç içinde baz? ?eyler. O zamanki ?ngiliz sefirinin telgraflar? var, ?ngiltere’ye çekti?i telgraflar. Bunlar bütünle?ti?i zaman tart??aca??m?z ?eyler ç?k?yor.”

?ener’in aç?klamas?, ?ehit ve gazilerimize, Türk milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Ordusuna 23 Nisan 1920’den bu yana TBMM çat?s? alt?nda yap?lm?? en büyük hakarettir. ?ener aç?kça, Yunan Ordusu Bat? Anadolu’yu i?gal etmemi?tir demektedir. ?ener aç?kça, ?ehitlikler temsili diyerek asl?nda ?ehit de verilmedi?ini ileri sürmektedir. ?ener, aç?kça, sadece Ankara’daki Büyük Millet Meclisine padi?aha kar?? me?ruluk kazand?rmak amac? ile sanki sava? varm?? gibi olaylar?n kurguland???n? ileri sürmektedir.


AKP milletvekili ?ener, Yunan Ordusu taraf?ndan katledilen on binlerce sivil ?ehidimizi inkar etmektedir. Bu konuda ?ngiliz, Frans?z, ?talyan ??gal Güçleri ve K?z?lhaç soru?turmalar? ve Osmanl? Hükümetinin raporlar? sabit iken ilahiyat mezunu ?ener yok demektedir. Ayr?ca ?nk?lap Tarihi doktoral? AKP milletvekili Dr. ?ener, Birinci ve ?kinci ?nönü’de ?ehit olan 1588 subay ve askerimizi, Eski?ehir-Kütahya muharebelerinde verilen 1522 ?ehidi, ?airin “Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur,/S?rt?na Sakarya’n?n Türk tarihi vurulur” diye ?iirle?tirdi?i Sakarya’da verdi?imiz 3282 ?ehidi, Büyük Taarruz’da verilen 2542 ?ehidi inkar etmektedir.

Tabii ki ?ehitlerimizin say?s? düzenli ordu sava?lar? ile s?n?rl? de?ildir. Daha fazlas?, Anadolu’nun de?i?ik bölgelerinde verilen çete sava?lar?nda, Yunan Ordusunun ve Rum çetelerinin bask?nlar?nda hayat?n? kaybetmi?tir.


?ener, Mehmet Akif Ersoy’un ?stiklal Harbi için yazd??? ?stiklal Mar??m?z? inkar etmektedir. ?ener, ?stiklal Harbi’ni yöneten ve kendisinin de bugün parças? oldu?u TBMM’yi de reddetmektedir. Tarihimizin bu kadar vicdans?z bir yorumuna hiç rastlanmam??t?r. Hele TBMM çat?s? alt?nda bu kurumun bir üyesi taraf?ndan hiçbir zaman yap?lam??t?r...  


Bir Türk ve ?stiklal Sava?? gazisi süvari binba??s? Mikail Bey’in torunu olarak, PKK zihniyetinden dahi kirli olan bu pislik yalan kadar hayat?mda hiçbir ?eyin beni bu kadar k?zd?rd???n? hat?rlam?yorum. Yine de kendimi tutarak, “San?yorum sizin söyledi?inizin sonunda gelece?i yer, asl?nda bir ?stiklal Sava??’n?n da olmad???d?r” dedim. ?hsan ?ener, bunun üzerine “Yok ben öyle bir ?ey demiyorum” dedi. Ben de cevaben, “Bunu söyleyen bir eski a??r ceza reisini televizyonda dinlemi?tim. Asl?nda Yunan Ordusu’nu denize de dökmedik demi?ti.

Çünkü ona göre denize dökülecek bir ordu da yoktu. Say?n milletvekili, ne olur bunlar?, amatörlerle konu?un. Ama ben bir profesyonelim. Mesle?imi de iyi bilirim. Yunan Silahl? Kuvvetleri’nin Ege sava?? ve Anadolu seferiyle ilgili yazm?? oldu?u kapsaml? sava? ceridelerinin Türkçe tercümesi bende var. Dilerseniz, bir gün beni buraya tekrar ça??r?rs?n?z, onu da al?r gelirim, onu da ortaya koyar?m. Size de bir fotokopisini veririm. Ondan dolay? Yunan ordusuyla ilgili yapm?? oldu?unuz tespit, nerden ö?rendiniz bilmiyorum ama tamamen yanl?? bir tespittir. ?hsan ?ener ?srar ederek “Bakal?m tarih kimi hakl? ç?karacak” dedi.


Dr. ?ener’in tarihin kimi hakl? ç?kard???n? anlamas? için beklemesine gerek yok. Nilüfer Erdem taraf?ndan Yunanistan’da ve Yunanca kaynaklara dayan?larak yaz?lan “Yunan Tarihçili?inin Gözüyle Anadolu Harekat?” (?stanbul 2010) adl? 570 sayfal?k eseri okur ise bilgilenecektir. Üstelik, Dr. Murat Köylü taraf?ndan sadece Yunan harp ceridelerine dayan?larak bir doçentlik tezi de haz?rlanmaktad?r. Yay?nlan?nca onu da okuma f?rsat?na kavu?acakt?r. 


MHP milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu, kapsaml? bir tarih de?erlendirmesi ile ?ener’e gereken dersi verdi. D??ar? ç?karken AKP milletvekili Ülker Güzel Han?mefendi ise ?ener’e tepkisini ?öyle ifade etti: “Kan?m dondu.” Evet, durum bundan güzel ifade edilemez. ?stiklal Sava??’nda Ege’de bir sava? oldu?unu inkar eden, ?ehitlerimizi inkar eden bir AKP milletvekili. ?ener’in zihniyeti Öcalan’?n zihniyetinden bile kötüdür.


?imdi benim gibi dedeleri ?stiklal Sava?? gazisi veya ?ehidi olanlara sesleniyorum. Dedeleriniz Yunan Ordusu ile hiç sava?mam??. Gazi veya ?ehit olmam??. Dedelerimiz bize yalan söylemi?. Yoksa bize yalan söyleyen dedelerimiz de?il de ?hsan ?ener mi?

 

 

Kaynak: “Türk ?ehitlikleri düzmece” yeniça? gazetesi

 

0 Yorum