gündeminiz
Image
Siyaset

Partilerin oy oran? nas?l hesaplanacak"

gündeminiz

YSK, 27. dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy yüzdelerinin hesaplanmas?na ili?kin esaslar? bir genelge ile duyurdu.

cumhuriyet.com.tr 
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran 2018 tarihindeki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, il seçim kurullar?n?n seçim sonuçlar?na ili?kin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlar?n?n belirlenmesinde uygulanacak esas ve ilkeleri içeren genelgesi, Resmi Gazete ‘nin mükerrer say?s?nda yay?mland?.

Genelge, milletvekili genel seçiminde, yurt düzeyinde seçim sonuçlar?n?n birle?tirilmesi, Ankara ?l Seçim Kurulunca Yurt D??? ?lçe Seçim Kurulundan gelen yurt d??? ve gümrük kap?s? sand?k sonuçlar?n?n birle?tirilmesi, ilan edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanaklar?n verilmesi, siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmas?na ili?kin usul ve esaslar? düzenliyor.

?TT?FAK PART?LER?N?N OY HESAPLAMA YÖNTEM?

Genelgeye göre, ayn? ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu, ittifak? olu?turan siyasi partilerin ilgili ilçede tek ba??na ald?klar? oy say?s?na, ittifak?n ortak oylar?ndan gelen pay?n ilave edilmesiyle elde edilecek. ?ttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek ba??na ald?klar? oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsay?n?n, ittifak?n ortak oyu ile çarp?m? sonucu bulunacak. ?l seçim kurullar?, ilçe seçim kurullar?ndan ald?klar? ilgili tutanaklar? ilçe itibar?yla yans?tmak suretiyle birle?tirecek.

?ttifaklar?n yurt d??? ve gümrüklerde ald?klar? toplam geçerli ortak oylar?n ittifak? olu?turan siyasi partilere da??t?m?, Ankara ?l Seçim Kurulunca belirlenen esaslara göre yap?lacak ve SEÇS?S üzerinden taranarak, Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek.

YSK taraf?ndan, SEÇS?S’te il seçim kurullar?ndan gelen toplam geçerli oy say?s?na Ankara ?l Seçim Kurulundan gelen yurt d??? oy say?s? ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplam? ile her siyasi partinin ald??? geçerli oy miktar? bulunacak.

Tespit edilen geçerli oy toplam?na göre, siyasi partilerin ve ittifaklar?n yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanacak. Yüzde 10’luk genel baraj? tek ba??na veya ittifak yoluyla a?an siyasi partiler belirlenerek, ilan edilecek.

YSK taraf?ndan yurt düzeyinde geçerli oylar?n yüzde 10’unu tek ba??na veya ittifak yoluyla geçen siyasi partilerin, il seçim kurullar?ndan gelen oy miktarlar?na ilgili siyasi partinin yurt d??? ve gümrük kap?lar?nda ald??? toplam oydan her il seçim çevresine isabet eden oy miktar? ilave edilecek. ?l seçim kurullar?nca, SEÇS?S’ten “?l Seçim Çevresi Seçim Sonuçlar?” al?nacak.

Yurt düzeyinde geçerli oylar?n yüzde 10’unu geçemeyen siyasi partiler ve ittifaklar milletvekili ç?karamayacak. Genel baraj? a?amayan siyasi partinin listesinde yer alm?? ba??ms?z aday da seçim çevresinde ald??? oy miktar? ne olursa olsun seçilmi? say?lmayacak.

Yurt d??? seçmenlerce kullan?lan toplam geçerli oy say?s?, YSK taraf?ndan Türkiye genelinde kullan?lan toplam geçerli oy say?s?na ilave edilerek yurt düzeyinde genel oy miktar? ve her partinin ülke genelinde ald??? geçerli oy miktar? bulunacak.

Her seçim çevresinde geçerli toplam oy, Yurt D??? ?lçe Seçim Kurulundan, Ankara ?l Seçim Kuruluna gelen toplam oyun di?er seçim kurullar?ndan gelen oylara bölünmesiyle elde edilen oranda art?r?lacak.

?lgili seçim çevresinde kullan?lan toplam oylarla bu ?ekilde hesaplanan toplam oy aras?ndaki fark partilere, Ankara ?l Seçim Kurulundan gelen oydaki hisseleri oran?nda taksim edilecek ve elde edilen rakamlar o seçim çevresinde ald?klar? geçerli oylara ilave edilecek. 

0 Yorum