gündeminiz
Image
gündem

Esenyurt Belediyesi?nde t?m izinler iptal edildi

gündeminiz


?stanbul Esenyurt Belediyesi yönetimi, belediyede çal??an personelin tüm izinlerini 24 Haziran’da yap?lacak seçimlere kadar iptal etti. AKP’li Belediye Ba?kan? Ali Murat Alatepe taraf?ndan tüm ba?l? müdürlüklere gönderilen yaz?da, i?çilerin izninin ikinci bir emre kadar durduruldu?u belirtildi.
MUSTAFA KÖMÜ?/B?RGÜNNET


 
Hastalanana bile izin yok!
Müdürlüklere gönderilen yaz?da ?u ifadeler kullan?ld?: “Belediyemiz müdürlüklerinde çal??an tüm personellerin (Memur, sürekli i?çi ve ?irket personelleri) y?ll?k izin, günlük izin ve sa?l?k raporlar? (aciliyetine göre) ikinci bir emre kadar durdurulmu?tur. Bu durumun birim müdürlüklerinde çal??an personellere duyurulmas? hususunda gere?ini rica ederim.”

‘S?k?yönetim komutan?!’
Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Yavuz ?ren konuya ili?kin BirGün’e konu?tu. ?ren ?unlar? söyledi: “Ali Murat Alatepe göreve geldi?i günden bu yana topluma ?irin gözükmeye çal???yordu. Ancak bu iyimser hava çabuk da??ld?. Hazret, san?rs?n?z ki s?k?yönetim komutan?. Öncelikle böylesi bir talimat insani ve ahlaki de?il. Çünkü insan sa?l??? her ?eyden daha önemlidir.”

0 Yorum