gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an AKP'den, MHPye giden oylara sert ??kt?

gündeminiz

Erdo?an: 'Oyunuzu cumhurba?kan?na verin a?a??da kime oy verirseniz verin' diye bir mant?k olamaz!

 

Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, 24 Haziran seçimlerinde "Cumhurba?kanl???'nda Erdo?an'a oy verin, a?a??da kime verirseniz verin' yakla??m?n? i?lemeye çal??anlar ba?ar?l? olamayacak" dedi. MHP ve AKP'nin kadrosundan girecek BBP ile yapt?klar? Cumhur ittifak?n?n bozulmas?na f?rsat vermeyeceklerini ifade eden Erdo?an, "Biz dersimize çal???yoruz. Seçim beyannamemiz aç?kland???nda bunu net göreceksiniz. 24 Haziran sonras? sistem tüm kurumlar?yla daha sa?l?kl? ve h?zl? i?leyecek" diye konu?tu.

Sabah yazar? Okan Müderriso?lu, "Cumhur ittifak?na nifak sokamazlar" ba?l???yla (17 May?s 2018) yay?mlanan yaz?s?nda ?ngiltere ziyaretinde kendisine e?lik eden gazetecilerle Londra’dan ayr?lmadan önce konu?an Erdo?an'?n aç?klamalar?na yer verdi. Türkiye’nin Gazze’de son ya?ananlara kar?? att??? ad?mlar? özetleyen Erdo?an'?n aç?klamas? ?öyle:

24 HAZ?RAN SEÇ?MLER? VE CUMHUR ?TT?FAKI

Biz Cumhur ?ttifak? olarak yola ç?kt?k. Bu i?in bozulmas?na f?rsat vermeyiz. 'Cumhurba?kanl???'nda Erdo?an'a oy verin, a?a??da kime oy verirseniz verin' ?eklinde bir mant?k olamaz. Kimse aram?za nifak sokamaz. O dedi?iniz yakla??m? baz? mahfiller i?lemeye çal??salar da ba?ar?l? olamazlar. Ayr??maya gitmemizin anlam? yok. Te?kilat?m?za, 'Tabanda partinize sahip ç?kacaks?n?z' diyoruz. ?ttifak konusunda kararl?l???m?z son derece net. Say?n Bahçeli'ninki de net. Cumhur ?ttifak? olarak seçece?imiz Cumhurba?kan?n?n güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerekti?ini biliyoruz. 'Bunun için gerekli deste?i vermeniz laz?m' diyoruz. Arkada?lar?m?z da bunu i?liyorlar. BBP'yi de Cumhur ?ttifak? bünyesine dahil ettik. BBP adaylar? bu seçimlere bizim partimizden girecek.

BÜROKRAT?K OL?GAR??

Cumhurba?kanl??? hükümet sistemi, ekonomide de i?lerin daha sa?l?kl? yürümesini sa?layacak. Halihaz?rdaki sistemde, bürokratik oligar?inin tümüyle yenildi?ini söyleyemeyiz. Bürokratik oligar?i egemenli?ini sürdürüyor. Cumhurba?kanl??? hükümet sisteminin en önemli getirilerinden birisi, bürokratik oligar?inin egemenli?inin son bulmas? olacak. 24 Haziran'dan sonraki süreçte, sistem tüm kurumlar?yla daha sa?l?kl?, h?zl? i?leyecek. Siyasi iktidar, ba?ar?s?zl?k halinde bedel ödeyece?inin bilinciyle, daha sorumlu davranmak durumunda olacak.

KUR BASKISINA ALTERNAT?F ÇÖZÜM

Rusya, ?ran, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerle ulusal para üzerinden al??veri? yapma hususundaki çabalar, alt?nla borçlanma gibi alternatifler kur bask?s?ndan kurtulmak aç?s?ndan önemli.

KUDÜS KIRMIZI Ç?ZG?

ABD'nin, büyükelçili?ini Kudüs'e ta??mas? ve Nekbe'nin (Büyük Felaket. Filistinlilerin topraklar?ndan sürülmesi) 70. y?l?nda ya?anan hadiseler bir utanç tablosu. Kudüs bizim k?rm?z? çizgimizdir. Bundan taviz vermeyiz. Filistin yaln?z de?ildir. Diplomatik ad?mlar? atmaya devam edece?iz. BM Genel Kurulu'na da gidebilir. Orada uygun bir zemin de var.

DAYINI?MA M?T?NG?

Cuma (Yar?n) Yenikap?'da dev bir bulu?may? gerçekle?tirece?iz. Diyarbak?r'da da partimiz pazar günü bir miting yapacak. Diyarbak?r mitinginin benzerlerini, ramazan boyunca Türkiye genelinde sürdürebiliriz. Bunlar? Cumhur ?ttifak? olarak yapmam?z da gündeme gelebilir.

NETAN YAHU'YA ANLADI?I D?LDEN CEVAP

Netanyahu'nun att??? tweetle verdi?im cevap sinir uçlar?na dokunmu? olmal?. Filistinlilerin direni?ine destek ç?kmam?z bunlar? rahats?z ediyor. Ben, Hamas'? terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas Filistinlilerin i?gal alt?ndaki topraklar?n? kurtarman?n gayreti içindeki direni? hareketlerinden biridir. ?srail orada i?galcidir.

ANT? S?YON?ST HAHAMLAR

Anti siyonist hahamlarla görü?tüm. ?srail'isiyonist oldu?unu söylüyorlar. Bunu biz söyledi?imizde baz?lar? ç?ld?r?yor. Hahamlar bize, 'Siz, Yahudiler ile Siyonistler aras?ndaki ayr?m? iyi yapan bir lidersiniz' diyorlar. Kendilerine, haks?zl??a kar?? ç?kmalar?n?, seslerini yükseltmelerini söyledim.

0 Yorum