gündeminiz
Image
gündem

Muharrem ?nce: Fethullah G?len'i iade etmezlerse ?ncirlik ?ss?'n? kapat?r?m

gündeminiz

Cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce, 'FETÖ' ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. ?nce, 17-25 Aral?k'tan sonra 'FETÖ' okullar?na devletin ekonomik destek sa?lad???n? söyledi.
CHP'nin cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce  Fatih Portakal'?n sundu?u Liderler FOX'ta program?na konuk oldu. Muharrem ?nce, Fatih Portakal'?n heyecanl? m?s?n?z sorusuna " 24 Haziran'da cumhurba?kan? olucam. Bu yüzden heyecanl?y?m" dedi. Gündeme ili?kin konu?an ?nce'nin aç?klamalar? ?öyle:

"K?l?çdaro?lu'nun kendisinin kar??s?na iki kere aday olmu? ki?inin aday göstermesinin büyük bir centilmenlik olarak dü?ündüm. E?im bana adayl???m? sordu?unda 80 milyonun yükünü omuzlar?mda hissediyorum. ?nsanlara umut olmak çok büyük bir görev dedim."

"Her yere kravats?z ç?k?yorunuz, Erdo?an'?n kar??s?na da böyle ç?kt?n?z bu belirli bir tercih mi?" sorusuna ?nce, "As?k suratl? ba??ran ça??ran ayar veren bir cumhurba?kan? olmak istemiyorum. 16 y?ll?k milletvekiliyim. Daha rahat daha özgür daha insanlara dokunan birisi olmak istiyorum Kravatla bir derdim yok, severim. Ama böyle davranman?n toplanman?n topluma daha iyi olaca??n? dü?nüyorum. Bal?kç?n?n oltas?na dokunabilen, kahvede yanc? olabilen as?k suratl? olmayan, ceketini ç?karan onlar? dü?ünen biri olmak istiyorum. Bunun için takm?yorum. Ama An?tkabir'e giderken kravat?m? takar?m, sayg? duru?umu okurum" dedi.

?nce, Saray'da oturmayaca??m. Kendi evimde oturaca??m bu daha keyifli. Hiç tepeden bakmadan trafi?i çok fazla aksatmadan 300-500 korumayla gezmeden ya?ayaca??m."

?nce, "Ola ki 24 Haziran'da kazanamad?m K?l?çdaro?lu'nun kar??s?na asla aday olmam. Ben vefal? bir insan?md?r. Kendisiyle asla bir yar??a ç?kmam. Benden daha iyi bir cumhurba?kan? aday? bulursak onu da desteklerim" dedi.

K?l?çdaro?lu'nun kendisine kazanacaks?n, cumhurba?kan?m?z olacaks?n dedi?ini söyleyen ?nce "16 y?ld?r K?l?çdaro?lu'yla milletvekilli?i yapt?m. Beni çok iyi tan?r. Kamuoyunda tan?nm??l?k oran?m? bilir. K?l?çdaro?lu'da do?ru ki?iyi aday yapm???z dedi bana" diye konu?tu.


 
 "Türkiye'de ?u anda bizzet AYM  taraf?ndan rafa al?nm?? durumda. ?u anda bir ki?inin s?n?rlar? var sadece. Ben 2002 y?l?ndan beri Meclis'teyim. Bugün Türkiye'de yarg?, yasama, yürütmeyi tek ba??na kontrol eden birti var. Üniversite bölünsün diyor, bölünüyor. Türkiye'de kurallar i?meiyor. Böyle bir durumda cumhurba?kan? olaca??m. Ben çok büyük bir zorlukla kar?? kar??yay?m. Kurallar? do?ru koyarsak i?in içinden ç?kabiliriz. 81 milyonun bütçesinin bir cumhurba?kan? tek ba??na karar verebilitor. Ben bu yetkiyi kullanmayaca??m. Ben bu yetkiyi Meclis'e geri verece?im. Yarg?yla ilgili yetkikleri de kullanmayaca??m. Bizde yüksek yarg? yetkilileri iliklemesi kolay olsun diye ç?tç?tl? cübbe yaptu?racaklar nerdeyse..

"B?R ONARIM SÜREC? GEREKECEK"

Bir onar?m süreci gerekebilir. Onar?m sürecinde hesap vermekten kaç?lmamal?.Örtülü ödenek için vekillerden olu?an bir komisyon kurulabilir. Sonradan kald?r?rs?n?z belgeleri. Bugün Türkiye'yi yöneten Erdo?an hiç kimseye hesap vermiyor. Bakanlar?n bile yok. Bugün soka?a ç?ksak bakanlar?n isimlerini sayamazlar. Bakanlar önemsiz art?k. Ben cumhurba?kan? oldu?umda bu yetkileri böyle kullanmayay?m, parlemantoya dönelim. Komisyonlarda bunu tart???n.Yeni sistemde Meclis'in hiçbir hükmü yok. Meclis yaps?n, Cumhurba?kan? onaylas?n. TBMM bir dan??ma kurulu de?ildir. Ba??nda büyük var. ?ki tane görevi var. Bence en önemli görevi bütçe yapmak. Bu görevini devretti Meclis, bir ki?ide ?u an. Parlamentoda Cumhur ?ttifak? güçlü olsa dahi? bu yetkiyi kullanmayaca??m. "

KÜRT SEÇMENLER
Cumhuriyet 1923'te kurulmu?tur. Ziya Gökalp, "Pa?am sak?n program yapma, esneyemeyiz. ?lke koyal?m ona göre hareket ederiz" der. Ben de siyaset için ilkeli ilerlerim.

"Onlar?n da beni ziyaret etmesini beklerdim"

E?er  bir do?ru varsa bu do?ruda da CHP'yi desteklemek, yanl?? ise bu yanl?? demek. Partide pek çok konuda ba?kald?rm???md?r. Ben ?imdi Kürtlerin gönlünü alay?m sonra bana oy verirler diye dü?ünmem. Rakiplere giderken o seçmen bu seçmen k?zar diye bir siyaset yapma biçimi yok. Ele?tiri geldi mi geldi. Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Bu çok normal.

Cumhurba?kan? seçildi?imde AK Partililerin de cumhurba?kan? olmayacak m?y?m? Ben neden rozetimi ç?kard?m o zaman. Cumhurba?kan? 81 milyonun cumhurba?kan? olur. Onun için siyaset normalle?sin istiyorum. Edirne'den Hakkari'ye geçtim. En keyifli oldu?um yer Hakkari idi. Yalova'da otobüste 15-20 ki?i el sallamad?, Hakkari de böyle bir ?ey olmad?.

HDP
Cumhurba?kanl??? adayl??? ba?ka bir ?ey ittifak olay? ba?ka bir ?ey. Ben bütün muhalefetin toplanmas?n? isterdim.

Uzla?mak ne demektir? Çok istedi?inden vazgeçeceksin ki uzla?acaks?n. TRT her ?ey serbest desin, adil bir biçimde konu?sak iki y?l boyunca daha do?ru olacak diye dü?ünüyorum.

"KÜRT BA?KAN YARDIMCISI DA YAPARIM"
Millete hiç yalan söylemeden yapmal?y?z. Bundan k?zacaklarm?? k?zs?nlar önemli de?il. Millet için do?ruysa o zaman yapmal?y?z. Kürtler bu memleketin de?il mi? Kürt ba?kan yard?mc?s? da yapar?m. Neden muhafazakar olan biri yard?mc?l?k yapmas?n."

ANA D?LDE E??T?M
Ana dilde e?itimi vekil ve gazetecilerin haddine de?ildir. Pedagoglar?n, uzmanlar?n i?idir. Bir TV kanal?nda ayr?ca tart???ls?n diyorum. Ben Kürt çocuklar?n? birilerinin reyting sava??na malzeme edemem. Bir ö?retmen için Hakkari'deki ö?renci ile Yalova'daki ö?renci aras?nda ayr?m olur mu? TRT'nin bir kanal?n? buna tahsis edece?iz ve korkmadan tart??aca??z.

KÜRT SORUNU 
Kürt sorununu çözmek için ilerici, ça?da? ve cesur adamlara ihtiyaç var. Türkiye'nin en gerici partisinden en ilerici ad?m? bekliyorsunuz. Demokrasiyi araç olarak gören birinden demokrasi için ad?m bekliyoruz. Buras? yanl??.Kürt sorunu kültürel, ekonomik ve siyasal bir sorundur. En önemlisi siyasi ahlak sorunudur. ?nsanlar? y?llarca kand?rd?lar. Orada ba?ka burada ba?ka konu?tular. Bu çözüm milletin gözünün önünde olmal?"

OHAL'i hemen kald?r?aca??z. OHAL sadece Erdo?an'?n i?ine yarad?."

E??T?M
200 bin ö?retmen emekli olacak. Sabahç?-ö?lenci ve birlikte olan s?n?flar ayr?lacak. Böylece e?itimin niteli?i de?i?ecek. AK Parti döneminde bütçeyi art?rd?lar ama kalite artmad?. Nas?l ba?layaca??z e?itime? 20 y?lda 10 bakan, 5 s?nav de?i?ti.Bir y?l uzla?ma bekliyorum. Bir y?l e?itimi tart??aca??z. E?itimde siyasal uzla?ma olmadan çözemeyiz. Her y?l palavradan reform yapmaktansa siyasal uzla?may? yapaca??z.

Bunlar? yapabilmemiz için para laz?m bize. Ekonomiyi nas?l düzenleyece?iz?

Yarg? düzelmelidir. Evrensel kurallar gerekiyor. Yabanc? yat?r?mc? buraya gelmeli. ?deolojik saplant?lara tak?lm?? bir Cumhurba?kan? var. Merkez Bankas? Ba?kan?'n? siyasal partiye ça??rmak Türkiye'yi küçük dü?ürmektir.Bunlar ba??ms?z olmal?d?r.

Büyüme rakamlar?n?z, i?sizlik rakamlar?n?za kimsenin inand??? yok. AVM ekonomisinden ç?kabilmek için birincisi demokrasi. Dolar yükseldi bugün. 2017'deki orta vadeli programda 2018'in sonunda 3,73 olacak diyor. 2019'da 3,92 olacak. 2020'de 4,02 olacak. ?imdi dolar 4,40. Sonra diyor ki; Bizi dolarla terbiye etmek istiyorlar. Sen onlar?n suç orta??s?n. Geçmedi?imiz köprünün, yatmad???m?z hastanenin paras?n? ödüyoruz. Bunu nas?l çözece?iz. Birincisi, soygun düzenini engelleyece?iz, bilimi egemen k?laca??z. Rakamlar? dü?ük göstermek için alicengiz olaylar?ndan uzak duraca??z. Ekonomi rakamlar?n? do?ru söyleyelim. Güven veren bir ülke oldu?umuzda hiçbir ?ey yapmad???m?zda dolar kendili?inden dü?ecektir.

Ziraat Bankas?'n?n görevi nedir? Çiftçiyi kalk?nd?rmak. Medyayla ne ilgili ne i?i var? Bir ahlak?n?n olmas? laz?m.

HULUS? AKAR AÇIKLAMASI
Sök apoletlerini ç?k kar??m?za.Genelkurmay Ba?kan?^n?n Abdullah Gül ile ne i?i var. Hulusi Akar'la k?sa bir süre çal???r?m. Bu zihniyetteki insanlarla uzun süreli çal??mam?z mümkün de?ildir.

Kararname ile faiz indireceksem Erdo?an olurum."

"B?R?NC? TURDA KAZANACA?IMI DÜ?ÜNÜYORUM"
Birinci turda kazanaca??ma inan?yorum. Adayl???m aç?kland???ndan beri çok yol ald???m? görüyorum. ?kinci tur olursa Erdo?an ile kalaca??m? dü?ünüyorum. 

SEÇ?M GÜVENL???
Yurtta?lar?m?z rahat olsunlar. CHP^nin zay?f oldu?u yerlerde Saadet, ?Y? Parti var. Onlar?n olmad??? yerde biz var?z. YSK'da bir ?ey olur mu diye dü?ünürseniz avukatlara ça?r?da bulunmu?tum zaten. YSK alicengiz oyununa giri?irse avukatlarla orada olacaklar. Herkes haddini bilecek.

Yap?lan sözle?meleri inceleyece?iz. Ay?n 19'unda manifestomu aç?klayaca??m. Mazotu çiftçiye 3, 3.5 TL'ye verece?iz."

“FETULLAH GÜLEN’? ?ADE ETMEZLERSE ?NC?RL?K ÜSSÜNÜ KAPATIRIM”
Muharrem ?nce daha sonra ABD’yi kastederek “Fetullah Gülen’i iade et, etmiyorum derse ?ncirlik’teki askerler 24 Aral?k Noel Bayram? için ailelerinin yan?na göndeririz” aç?klamas?n? yapt?. Gazetecilerin “?ncirlik Üssü’nü kapat?r m?s?n?z?” sorusuna ?nce, “E?er iade etmezlerse kapat?r?z” cevab?n? verdi.

BEDELL? AÇIKLAMASI
Ta?eronu kald?raca??m. Af de?il adalet gelmeli. Adalet olmadan af getirmenin bir anlam? yok. Bedelli benim gündemimde yok. Profesyonel ordu neden olmas?n bu tart???labilir.

Kesinlikle bölünmemelidir. Cerrahpa?a'y? yak?nda ziyaret edece?im. Okullar?n pek ço?u yüksek lise.E?itimle ilgili aç?klamalar?m? Bal?kesir'de yapaca??m. Do?u'ya kar?? Bat?'n?n gücünü, Bat?'ya kar?? Do?u'nun gücünü kullanabiliriz.24 Haziran'da cumhurba?kan? olduktan 3 ay sonra Yüksek Yarg?y? düzenleriz. Adil bri yarg?m var art?k deriz. "Gülen'i iade et" deriz. Etmezse ?ncirlik'i kapat?r?z.Türkiye Cumhuriyeti kimsenin babas?n?n çiftli?i de?ildir. Demirel, Özal nas?l gittiyse öyle gidecek. Ben yarg?ç de?ilim. Devleti yönetirken dosyalara hakim olaca??m.


 
H?rs, intikam pe?inde de?ilim. Adil bir yarg? düzeni kurmak istiyorum. Beni de onu da yarg?las?n. Ben yarg?n?n beni yarg?lamas?ndan korkmuyorum. Yarg?ç cumhurba?kan? kar??s?nda dü?mesini iliklememeli ama herkes yarg?c?n kar??s?nda önünü iliklemeli.

Millet sizi sevmiyorsa b?rakacaks?n?z. ??ler iyi gidiyorsa neden erken seçim var, i?ler kötü gidiyorsa neden kötü yönetimi yeniden seçelim? 24 Haziran'dan sonra hayalim;
1- Onar?m sürecini bitirip, parlamenter sisteme dönüp kriz an?nda tüm partileri bir masa etraf?nda toplayabilmeli, 81 milyonun sevdi?i bir cumhurba?kan? olmak isterim"

?NCE'N?N HAYAL?
Millet sizi sevmiyorsa b?rakacaks?n?z. ??ler iyi gidiyorsa neden erken seçim var, i?ler kötü gidiyorsa neden kötü yönetimi yeniden seçelim? 24 Haziran'dan sonra hayalim;
1- Onar?m sürecini bitirip, parlamenter sisteme dönüp kriz an?nda tüm partileri bir masa etraf?nda toplayabilmeli, 81 milyonun sevdi?i bir cumhurba?kan? olmak isterim.

Eski tas eski hamam olacak bunlar kald???nda. Bence buna f?rsat vermeyecek bu millet. 

Karikatürlerimi yay?nlayacak insanlar? bekliyorum. Onlar? evimde a??rlamak isterim. Beni rahat rahat ele?tiribilecekler.

"?NCE'N?N TELE1 VURGUSU"
Yabanc? bas?n?n gösterdi?i ilgiyi bana Türk bas?n? göstermiyor. Türkiye'de Fox, TELE1, Cem TV, Sözcü Gazetesi, Halk TV ba?ka yok. Ça??ran yok, davet eden yok. Fizik ö?retmenleri sert olur ama mert olur. Medyaya ?unu söyleyeyim: D?? bas?n?n gösterdi?i ilgiyi Türk medyas?n göstermedi. TRT'deki yap?y? yerle yeksan edece?im.Gazeteci aile düzenini geri geçece?iz.

KUDÜS
Mallar?n? boykot etmeyeceksin, tohum alacaks?n, Mavi Marmara'da 20 milyonu geri verece?im sonra diyorsun ki miting yapaca??m. Kendi siyasi ç?kar?n için yapacaks?n. Dik dur yan?nda dural?m dedik. 

"?srail bir terör devleti" dedi. Sonra "?htiyac?m?z var" Kof kabad?y?l?k söz konusu. Filistin politikas? vard?r Türkiye'nin. Hangi parti iktidar olursa olsun bu devam eder? Bunu yerle bir ettiler. ?srail ile ilgili konu seçim zaman? gündeme geldi?inde Erdo?an'? seviyorlar" diyorum. Yine gizli anla?malar m? var?

Gelsin bir TV kanal?na. ?srail'i, Filistin'i konu?al?m.

Ben transkripti mi gösterece?im. K?skananlar çatlas?n diye. 2 y?l m? 4 y?l m?? Gece mitingini arkada?lar?m planl?yor.

B?R HAFTA ?Ç?NDE BELGELER?YLE AÇIKLAYACA?IM
FETÖ’yle ilgili 17-25 Aral?k’? bunlar milat kabul ettiler. Bu süreçten sonra FETÖ’ye ekonomik destek sa?lad?lar. Bunun belgeleri var. FETÖ’nün okullar?na bakanl?klar arac?l???yla nas?l devlet taraf?ndan yard?m edildi?ini ortaya ç?karaca??m. 1 hafta-10 gün tart???ls?n sonra bu belgeleri aç?klayaca??m.

 

0 Yorum