gündeminiz
Image
gündem

H?rriyet: AKP, se?menlerini diri tutmak i?in Kud?s meselesini kullanacak

gündeminiz

Hürriyet gazetesinde Nuray babacan imzal? 24 Haziran kulisine göre, AKP, seçim çal??malar?nda vatanda??n nabz?n? tutmak ve ona göre politika geli?tirmek için ‘anl?k-günlük strateji’ belirleyecek. Seçim kampanyas?nda Kudüs'ü kullanacak.


[Haber görseli]Tüm söylemler ve al?nan kararlar, telefon anketiyle halka sorulacak. Seçim kampanyas? ba?lamak üzereyken, çal??t??? ?irketi de?i?tiren AKP’de, kampanya boyunca kullan?lacak söylem ve ba?l?klar, günün geli?en ko?ullar?na, muhalefetin kulland??? dile ve gündem olu?turacak konulara göre belirlenecek. Hürriyet gazetesinden Nuray babacan'?n haberine göre, yap?lan konu?malar?n ve geli?tirilen söylemin ‘sosyal k?r?lganl?k alg?s?’ anl?k ölçülecek. Ona göre politika de?i?tirilecek veya geli?tirilecek.

 Kudüs en önemli seçim malzemesi olacak

Kampanya boyunca seçmenin ho?una gidecek ‘yumu?ak bir dil’ kullan?lmas? planlan?yor. Özellikle, Kudüs, d?? politika ve ekonomi ba?l?klar? öncelik olu?turacak. ?srail’in Gazze’ye yönelik sald?r?s? ve Türkiye’nin d?? kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmekle ilgili çabas?, bu süreçte seçmeni diri tutmak için kullan?lacak.

Af konusunun kar??l??? yok

Aç?klanan seçim paketinin olumlu sonuçlar?n? seçimde göreceklerini dü?ünen AKP kurmaylar?, son hafta tart??ma konusu olan af-k?smi af ba?l???n?n ise seçmende kar??l??? olmad???n? saptad?. Parti kurmaylar?, seçim dönemlerinde en tehlikeli durumun “partinin yüksek veya dü?ük oy alaca??na ili?kin alg? oldu?unu belirttiler. Parti kurmaylar?, “Yüksek oy alaca?? duygusunun hâkim olmas?, ‘bizim oyumuza ihtiyaç yok’ alg?s? yaratabilir. Dü?ük oldu?una ili?kin yay?lmak istenen hava da ‘Yap?lacak bir ?ey yok’ duygusu yarat?r ki, bu çok tehlikeli olur. Geli?tirilen tüm strateji, seçmeni 24 Haziran tarihine kadar dinç tutmaya yönelik olacak” dedi.

0 Yorum