gündeminiz
Image
medya yazarları

Ay?e YILDIRIM: Ke?ke Emine Han?m??n ?antas?n? da konu?sak

gündeminiz

Birkaç gündür sosyal medyada Emine Erdo?an’?n Hermes marka çantas? konu?uluyor. Çantan?n fiyat?n?n 49 bin 995 dolar oldu?unu söyleyen de var, 51 bin dolar oldu?unu söyleyen de. Ortalama 200 bin lira yani. Asl?nda Emine Han?m’?n çantalar? ilk defa konu?ulmuyor. Ara ara seyahatlerde verdi?i pozlarda elinde tuttu?u çantan?n fiyat? tart??ma konusu yap?lm??t?. 


Mesela 2009 y?l?nda Davos’a giderken kolundaki çanta gazetelerde haber olabiliyordu. Hollandal? modac?lara ait V&R markal? çanta çok konu?ulmu?tu. Lüks ma?azalarda sat?l?yordu çanta. Modac?lar? uçuk kaç?k olarak tan?n?yordu. Markan?n çanta fiyatlar? ise o zaman?n paras?yla 925 lira ile 2 bin 200 lira aras?nda de?i?iyordu. Anla??lan aradan geçen 9 y?lda Emine Han?m Hermes’e terfi etti. ?imdi gazeteler yazam?yor ama sosyal medya konu?uyor. Ve ülkenin içinde bulundu?u ekonomik açmazda, ald??? maa? belli olan Cumhurba?kan?’n?n e?inin bu denli pahal? bir çanta takmas? ele?tiriliyor. 


AKP’lilere sorsan?z ‘itibarda tasarruf olmaz’, ‘koskoca first lady Hermes kullanmayacak da ne kullanacak’ derler. Ke?ke Emine Han?m bu konuda bir aç?klama yapsa da i?in do?rusunu ö?rensek. Yoksa milletin a?z? torba de?il ki büzesin. Konu?maya devam ederler: 
‘Acaba kaç çantas? var?’ 
‘Gözlü?ü ne marka?’ 


‘Emine Han?m çal??m?yor bile. E?inin maa??yla bunlar? nas?l alabiliyor?’ 


Sorarlar da sorarlar. Her ?eyde ‘yerli’ ve ‘milli’ vurgusu yapan bir anlay???n Hermes kullanmas?n? saym?yorum bile.

Say?n Bahçeli ne yapmak, nereye varmak istemektedir?

Herhalde son günlerde AKP’lilerin en çok sordu?u soru bu. Nitekim dün yanda? yazarlardan birisi Bahçeli’nin çerçevesini çizdi?i ve AKP taraf?ndan reddedilen af ç?k??? sonras? benzer bir soruyu Bahçeli’nin yak?n kurmaylar?ndan birisine sordu?unu yazd?.

“Haliyle bu türden görü? ayr?l?klar?n?n seçime giden yolda bir yol kazas?n? beraberinde getirip getirmeyece?i, ittifak?n kalan ?u 38 gün içerisinde hasar görüp görmeyece?i meselesi ak?llara dü?mü? oldu” diyordu yanda? yazar. Bu nedenle Bahçeli’nin kurmay?na “Af meselesinde ortaya ç?kan görü? ayr?l??? ittifaka zarar verir mi” diye sordu?unu söyledi. 


Sadece o de?il elbette. Bir gün önce de ba?ka bir yanda? gazetenin yanda? yazar? aynen ?u sat?rlar? dile getirdi:
“Cumhur ittifak?, Cumhurba?kanl??? seçimine yönelik bir i?birli?idir, parlamento seçiminde her iki parti birbirinin rakibidir. Yani bir AK Partilinin oyunu MHP’ye vermesinin, Cumhur ?ttifak? d???ndaki herhangi bir partiye vermesinden fark? yoktur. ?er cephesinin Erdo?an dü?manl??? için dizayn etmeye çal??t??? parlamentoda, daha da kritik rol kazanacak olan MHP’nin, AK Parti’yi ne kadar zorlayaca?? son dönemlerde ya?ananlardan rahatça tahmin edilebilir.” 


Aç?kça, AKP içindeki hesapla?man?n sand?kta bölünmeye yol açaca?? endi?esini dile getiriyor anlayaca??n?z. Ve kimi AKP’lilerin kaprisinin (siz onu MHP’ye oy vermesi olarak okuyun) “Türkiye için 7 Haziran’dan daha büyük bir ihanet anlam?na gelece?ini” yazd?. 


Bu i?in AKP taraf?. MHP taraf?n? ise önce MHP milletvekili Atila Kaya’n?n ç?k???yla ö?rendik. Ard?ndan Erdem Gül’ün önceki gün Cumhuriyet’in man?etinde yer alan haberinden. 


Yani uzun zamand?r sessiz sedas?z bir ?ekilde MHP içinde yürüyen ‘Erdo?an’a oy yok’ kampanyas?ndan art?k herkesin haberi var.
Toparlamak gerekirse ortaya ?öyle bir manzara ç?k?yor.


?Y? Parti’nin kocaman bir parça kopard??? MHP’de parti içi muhalefet Bahçeli’yi hâlâ rahat b?rakm?yor. Referandumda MHP seçmeninin çok önemli bir bölümünün ‘Hay?r’ dedi?ini AKP’liler de aç?kça kabul ediyor. 


Bahçeli taban?n? kaybetti. Ama bu s?rada kendisine güvenen AKP’ye de kaybettirmi? oldu. 


AKP aç?s?ndan daha vahimi ise parti içinde ya?anan rahats?zl?klar, çeki?meler. Cumhurba?kanl??? seçiminde Erdo?an’a oy verse bile AKP’ye oy vermeyece?ini söyleyen kesim. Büyük ihtimalle bu kesimin de ‘Cumhur ittifak?’nda oldu?u için MHP’ye kayaca?? hesab? yap?l?yor.
Çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Ama bu denklemin sonucunda Cumhur ittifak? tepe taklak gidiyor.
CUMHUR?YET

0 Yorum