gündeminiz
Image
medya yazarları

ArslanBULUT: Atat?rk'ten sonra ilk defa iktidar ?ans?

gündeminiz

?Y? Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaço?lu, 25 Nisan  2018 günü Yeniça? muhabiri Fatih Erboz'a tarihi bir aç?klama yapt? ve "Meral Ak?ener Cumhurba?kan? seçilip, ?Y? Parti iktidara geldi?i zaman Atatürk'ten sonra ilk defa Türkiye'yi Türk milleti yönetecek. 

Çünkü ?Y? Parti, herhangi bir küresel güce ba??ml? olmadan tamamen ba??ms?z olarak iktidara gelecek. Zaten iktidar kanad?nda ya?anan korku ayr?ca halk?n gösterdi?i ilgi de bundan.

 Türk milleti ?Y? Parti'nin hiçbir güce ba??ml? olmad???n?, ba??ms?z bir parti oldu?unu bildi?i için ilgi gösteriyor ve oy verecek" dedi.Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu, 1993-2008 y?llar? aras?nda tam 15 sene, Atatürk'ün kurdu?u Türk Tarih Kurumu'na ba?kanl?k eden, ayr?ca Türk tarihi konusunda ya?ayan tarihçilerimiz aras?nda otorite kabul edilen dünyaca ünlü bir tarihçidir.

Onun, "Meral Ak?ener Cumhurba?kan? seçilip, ?Y? Parti iktidara geldi?i zaman Atatürk'ten sonra ilk defa Türkiye'yi Türk milleti yönetecek." sözleri üzerinde kimse durmad?. Bu yaz?da konuyu incelemek istiyorum.Türkiye kimin eseri?Türk Kurtulu? Sava??, dünya tarihine "Türk Milliyetçilerinin zaferi" olarak geçti. 

Türk Milliyetçili?i, 1944 y?l?na kadar, devletin temel politikas? olma özelli?ini korudu... Daha sonra, Sovyet tehdidi sebebiyle Türk Milliyetçili?i bast?r?lmaya çal???ld?. Türkiye, yabanc? sermaye ve teknoloji ile bütünle?mi? ?stanbul sermayesinin Anadolu'daki temsilcilerinin te?kilatland?rd??? veya iskeletini olu?turdu?u bir yap?dan türeyen ve merkez sa? denilen partilerin yönetimine geçti.Yabanc? sermaye devlete hâkim olduYabanc? sermaye, bu yolla ekonomiye de ülke yönetimine de ordu yönetimine de e?itim politikalar?na da hâkim oldu. 

S?ra "özelle?tirme" politikalar? ile Türkiye'nin su kaynaklar?n?n ve ormanlar?n?n da sat?lmas?na geldi.Mare?al Fevzi Çakmak, bu gidi?at? gördü?ü için temel felsefesi "Türk Milliyetçili?i" olan bir parti ihtiyac?ndan dolay? "Millet Partisi"ni kurdu. 

 Millet Partisi kapat?l?nca yerine kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin Genel Ba?kan Osman Bölükba??, K?r?ehir'den milletvekili seçildi. Ancak DP iktidar? K?r?ehir'i bu yüzden cezaland?rarak ilçe yapt?! 1957 seçimlerinde Osman Bölükba?? hapsedildi.1958'de CMP, Köylü Partisi ile birle?erek CKMP ad?n? ald?.

 Osman Bölükba?? ve 29 milletvekili, partiden ayr?larak yeniden Millet Partisi'ni kurdu. CKMP'ye davet edilen Alparslan Türke?, ilk kongrede genel ba?kan seçildi. Partinin ad? 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak de?i?tirildi.1973'e kadar Meclis'te bir ki?iyle temsil edilen MHP 1973 seçiminde 3 milletvekiliyle Meclis'e girdi. 1 Nisan 1975'te 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde Alparslan Türke? ve Mustafa Kemal Erkovan bakan olarak yer ald?. 

22 Temmuz 1977'de oy oran?n? yüzde 3.4'ten, yüzde 6.4'e ç?karan MHP, 16 milletvekiliyle Meclis'te grup olu?turdu ve Senato'ya bir üye soktu, bu seçimin ard?ndan kurulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde ise biri ba?bakan yard?mc?l??? olmak üzere 5 bakanl?kla temsil edildi.MHP, söylem olarak Kuvayi Milliye veya Müdafaai Hukuk'un devam? gibiydi, ancak, MHP taban olarak gençli?e, yani henüz ekonomik özgürlü?ünü kazanmam?? bir kitleye dayan?yordu.

12 Eylül'den sonra MHP ezilince, art?k yeti?kin olan gençlerin bir k?sm? ANAP ve DYP te?kilatlar?n?n kurucusu oldu. Bu gençler, Özal ile ba?layan ekonomik yap?daki h?zl? de?i?im içinde eridi... 

Zaten Özal döneminde Türkiye, yar? sömürgele?mi?, siyasal olarak da Türkiye olmaktan ç?kmaya ba?lam??t?.Milliyetçiler ve 57. HükümetFakat sonunda, di?er siyasi partilerin ba?latt??? yozla?ma, o kadar görünür hale geldi ki, Türk halk?, art?k ya?lar? 40'? geçmi? olan milliyetçi kadrolara. 1999 seçimlerinde yüzde 17.98 ve 129 milletvekili ile bir ?ans vermek istedi. 

Bu ?ans iyi kullan?labilseydi, gerisi gelecekti.

MHP, Alparslan Türke?'in ölümünden sonras? ya?ad??? sanc?l?, olayl? kurultaylar döneminden sonra Devlet Bahçeli'nin genel ba?kanl???nda toparland? ve merkez parti stratejisi ile ikinci büyük parti olarak 57. Hükümette, üç koalisyon partisinden biri olarak görev ald?.MHP, 57. hükümet ortakl??? s?ras?nda, özellikle ekonomi politikalar?na kendi ideolojisini hâkim k?lamad?.

 Hükümet, uluslararas? tahkimi anayasaya yerle?tirdi, geriye dönük tahkimi kabul etti, IMF reçetelerinde öngörülen stratejik kurulu?lar?n özelle?tirilmesi dayatmalar?na boyun e?di.Bir önceki hükümet döneminde ele geçirilen PKK terör örgütünün ba?? olan Abdullah Öcalan'?n idam karar? ile ilgili dosyan?n Meclis'e sevk edilmemesi, üniversitelerde ba?örtüsü krizinin çözülememesi ve hepsinden önemlisi üst üste iki ekonomik kriz ve büyük deprem, koalisyon partileri ile birlikte milliyetçili?i siyasette temsil eden MHP'yi de y?pratt?.

 Nitekim bu durum sand??a da yans?d?.Türkiye, bekâ sorununa nas?l geldi?Bahçeli, kendisine Ba?bakanl?k teklif edilmesine ra?men 2002'de erken seçim karar? verip iktidara ta??d??? günden bu yana hep AKP lehine politikalar üretti. 2009'da Abdullah Gül'ün Cumhurba?kan? seçilmesini sa?layan da Devlet Bahçeli oldu.

 2014'teki cumhurba?kanl??? seçimlerinde de Ekmeleddin ?hsano?lu'nu kendisine aday olarak öneren ki?i Abdullah Gül'dü. 

O Gül ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu? felsefesi olan "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünden rahats?zl???n? aç?kça beyan eden bir ki?iydi. Bu öneriyi kabul ederek, Tayyip Erdo?an kar??s?nda hiçbir ?ans? olmayan bir vatanda?? aday gösteren, böylece Erdo?an'?n Cumhurba?kan? seçilmesini sa?layan da kendisiydi. Keza 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde, kendisinin ba?bakanl??? dahil hiçbir anla?maya yana?may?p, AKP'ye kaybetti?i iktidar? 1 Kas?m'da hediye eden de o oldu.

Refah hareketi, Türk Milliyetçilerinin bu bo?lu?unu iyi de?erlendirmi? ve gücünü yükseltmi?ti. Refah hareketinin içinden gelen AKP, Anadolu sermayesi ile birlikte ?stanbul sermayesini de, Londra sermayesini de arkas?na ald??? gibi hem köylü, hem i?çi, hem de esnaf aras?nda k?sa zamanda örgütlendi. Zaten, bu yap? uzun zamandan beri örgütlenmekteydi...

 Büyük bir zemin vard?...
16 y?ld?r, bu zeminin taleplerinin aksine, Türkiye'yi Türk devleti olmaktan ç?karmaya çal??t?klar? gibi uluslararas? dayatmalar? uygulayarak, ülkeyi büyük bir ekonomik krize sürükledikleri gibi Türkiye'yi özellikle Irak ve Suriye'deki politikalarla "bekâ sorunu" ya?ar hale getirdiler.

 Son umutlar?n? da Yeni Sevr dayatmas?n? haz?rlayan ?ngiltere'ye ba?lad?lar.Türk milleti çaresiz de?ildirBu utanç verici politikalar s?ras?nda, iktidar? desteklemi? olan ve hâlâ destekleyen MHP yönetimini de?i?tirmek isteyen Türk milliyetçileri, tüzük kurultay? toplam?? olmalar?na ra?men, iktidar?n bask?s?yla bu kurultay tan?nmad??? için merkez bir parti kurmak için harekete geçti ve sonuçta, halk taraf?ndan büyük kabul gören Meral Ak?ener'in liderli?inde yeni bir parti kurdu.

 Öyle ki di?er genel ba?kan adaylar?ndan Koray Ayd?n ve Ümit Özda? da Ak?ener'in genel ba?kanl???nda yeni bir siyasi mücadeleye giri?ti.Esas olarak Türk Milliyetçilerinin çekirde?ini olu?turdu?u ?Y? Parti, Meral Ak?ener'in ?ahs?nda Atatürk'ten sonra ilk defa Cumhurba?kanl??? için aday ç?karm?? oldu. Yak?n tarihte Sadi Somuncuo?lu'nun Cumhurba?kanl??? adayl???, bizzat Devlet Bahçeli'nin emriyle, MHP'li milletvekilleri taraf?ndan önlenmi?ti.

Türk Milliyetçileri, Türk halk?na dayanarak, yeniden örgütlenerek, Anadolu sermayesinden ve ?stanbul sermayesinden Türklü?e ve Cumhuriyete ihanet edemeyecek olanlar? arkas?na alarak, daha önce merkez sa? veya sol partilerde bulunmu? Aytun Ç?ray gibi güçlü simalar? da bünyesine katarak, büyük bir iddia ile yeniden yürüyü?e geçti.?lk defa tek ba??na iktidar ?ans? var

?imdi Türk Milliyetçileri, kendi eserleri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter demokrasiye ula?m?? rejimini tek adam sistemiyle de?i?tirmek, bunu yaparken de Türk kimli?ini ortadan kald?rmak isteyen bir siyasi iktidara kar??, Atatürk döneminden itibaren ilk defa tek ba??na iktidara ula?mak gibi bir hedefe yönelmi?tir.

 Zira Cumhurba?kanl??? sisteminde Cumhurba?kanl???n? kazanmak, ülke yönetimini devralmak demektir.Türk Milliyetçileri, art?k hiçbir güç taraf?ndan kontrol edilmek istemiyor, tam aksine Meral Ak?ener'in Cumhurba?kanl??? ile devleti kontrol etmek, bu sayede yeniden bir kalk?nma ve büyüme hamlesi ba?latmak istiyor.

Bu sebeple, kendi emeklerini, ?ehit kanlar?yla büyümü? siyasi hareketlerini, Türk kimli?ini tan?mayan ve Cumhuriyeti 100 y?ll?k bir parantez olarak gören bir siyasi kadroya ciro eden siyasileri devre d??? b?rak?yor.

?Y? Parti, milliyetçi seçmenin konsolide edilmesi, aç?kças? aldat?lmas? ve AKP hizmetine sunulmas?na bir isyan olarak do?du ama ?imdi merkez oylar? da toparlay?p Türkiye'yi yönetmeye talip oldu.Ne demi?ti Yusuf Halaço?lu?"Meral Ak?ener Cumhurba?kan? seçilip, ?Y? Parti iktidara geldi?i zaman Atatürk'ten sonra ilk defa Türkiye'yi Türk milleti yönetecek."Bu, nas?l olacak? Onu da yar?n inceleyelim... 
Kaynak Yeniça?: Atatürk'ten sonra ilk defa iktidar ?ans? - Arslan BULUT 

0 Yorum