gündeminiz
Image
gündem

CHP'lilerin telefonlar?n? izlemek i?in ne kadar para verdiler Neden suspus oldular...

gündeminiz

Adalet yürüyü?ü s?ras?nda CHP'lilerin telefonlar?na ?ngiliz-Alman ortakl??? olan bir ?irketinin dinleme, izleme amac?yla üretti?i bir virüs program?n?n yerle?tirildi?i iddialar? gündemdeki yerini koruyor. Odatv, bu programlar?n sahibi olan ?irketin pe?ine dü?tü ve ilginç bilgilere ula?t?.

 

TBMM Güvenlik ve ?stihbarat Komisyonu'nun CHP Sözcüsü ?stanbul Milletvekili Bar?? Yarkada?, "Alman gazetelerinde yer alan iddialar, bir ulusal güvenlik sorunuyla kar?? kar??ya kald???m?z? gösteriyor" derken, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu TBMM’de CHP Grup Toplant?s?nda yapt??? konu?mada ?öyle dedi: "Say?n Recep Tayyip Erdo?an, bu ahlaks?zl???n orta?? de?ilsen, bizi dinleyenleri ortaya ç?karmak zorundas?n. Bu casus program?, Alman hükümetinin izni olmadan ba?ka bir ülkeye sat?lamaz. Gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya’da dava açaca??z."

 

Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’a da seslenen CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu grup konu?mas?n? ?u sözlerle bitirdi: “Say?n Binali Y?ld?r?m, Bilgi Teknolojileri Kurumu size ba?l?, Ba?bakanl??a ba?l?. Bu Bilgi Teknolojileri ve ?letim Kurumu da bunu aç?klas?n, acaba onlara m? satt?lar bunu, kime satt?lar? Bu konuda kendilerinin bu program? al?p almad?klar?n? veya emniyete veya M?T’e mi satt? Alman Hükümeti? Biz bunlar? ö?renmek istiyoruz. Ç?ks?nlar aç?k yüreklilikle itiraf etsinler, biz bunu ald?k sizi dinlemek için kulland?k desinler, vallahi dava açmayaca??m. Çünkü ortada bir ?ey yok ki, ne olacak zaten. Gizli kapakl? bir ?eyimiz yok, ‘o?lum paralar? s?f?rlad?n m??’ diye bir laf?m?z yok, mal? götürme diye bir ?eyimiz yok, yolsuzlu?umuz yok, ahlaks?zl???m?z yok.”

 

FINFISHER NED?R

Casus yaz?l?m program? “FinSpy”i üreten “FinFisher” ?irketinin Münih’te bulunan merkezini arad???m?zda “Bu konuda kimse ile konu?mak istemiyoruz” diye bir cevap ald?k. Ara?t?rmalar?m?za devam edince “Adalet Yürüyü?ünü” destekleyenlerin cep telefonunu dinlemek isteyenlerin bu i? için ne kadar bir masraf? göze ald???n? sorgulamaya çal??t?k ve a?a??daki fiyat listesine ula?t?k.

 

2014 senesine ait bu fiyat listesine göre ayr? ayr? modüller olarak da temini mümkün olan program?n toplam paket fiyat? “son kullan?c?” için yakla??k 3 milyon avro, yani 15 milyon TL civar?nda. Arapça güvenlik anlam?na gelen “Elaman” isimli arac? firmaya örne?in yüzde 25’e varan indirim söz konusu bu fiyat listesine göre. Hukuki konumu ile bir limited ?irket olan “FinFisher” ?irketinin ana sermayesi de aç?k kaynaklardan ula??lan kay?tlara göre 30 bin avro.

Hem “Elaman” ?irketi, hem de üretici ?irket “FinFisher” bizimle konu?may? kabul etmeyince ara?t?rmalar?m?z? biraz daha derinle?tirerek bu virüsün cep telefonlar?na hangi yöntemler ile bula?t?r?ld??? bilgisine ula?t?k. ?ngiliz-Alman ortakl??? “FinFisher” ?irketinin 10 dakikal?k ürün tan?t?m videosunda ve 127 sayfal?k bir kullan?m k?lavuzunda “son kullan?c?n?n” bu konuda yapmas? gerekenler aç?k aç?k anlat?l?yor.

Ali Y?ld?r?m / Almanya

Odatv.com

0 Yorum