gündeminiz
Image
gündem

Cumhur ittifak?na b?y?k ?ok! '?ttifak tabanda yok'

gündeminiz

AKP ile MHP aras?nda gerçekle?en cumhur ittifak?nda MHP'lilerin tavr?ndan dolay? kriz ya?an?yor. AKP'lilerin de MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli'nin 'emri vakileri'nden ve 'ülkeyi ben yönetiyorum' havalar?ndan büyük rahats?zl?k duyduklar? iddia edildi.

 MHP ?stanbul milletvekili, Eski Ülkü Ocaklar? Genel Ba?kan? Atila Kaya'n?n 'oyum MHP'ye ama Cumhurba?kanl??? seçimlerinde tek adama, Erdo?an'a oy vermeyece?im' ç?k???n?n ard?ndan Kaya'dan yeni aç?klamalar geldi.

 

Bar?? CAN / YURT

Bir radyo program?na konuk olan Kaya, "Benim tespit ve gözlemlerime göre; y?llarca bu hareketin çe?itli kademelerinde bulunmu?, görev yapm?? biri olarak söylüyorum; beklenilenin çok çok üzerinde bu yönüyle bir fire olaca??n? görüyorum ben. Cumhur ittifak? için Manisa Büyük?ehir Belediye Ba?kan?’n?n dedi?i gibi; tabanda böyle bir ittifak yok. Bu gerçekten yok yani... Görevde olan arkada?lar?m?, konu?tuklar?m? da katarak söylüyorum 'partimize oyumuzu veririz, Erdo?an’a oy vermeyiz' diyorlar. Partide kalanlar için söylüyorum; Cumhurba?kanl???’nda Erdo?an'a oy vermeyece?im çok yayg?n bir kanaat" ifadelerini kulland?.

16 Nisan Referandumu'nda 10 eski Ülkü Ocaklar? Genel Ba?kan? ile 'hay?r' için Türkiye'yi gezdiklerini belirten Kaya; 3 May?s'ta bu arkada?lar? ile görü?tü?ünü, aç?klamas?n? önce onlara sundu?unu, onlar?n da destekledi?ini ifade ederek; "Önümüzdeki günlerde arkada?lar?m?zla bir ?eyler yapabiliriz. 3 May?s’ta bir araya geldik sohbet ettik. Yay?nlad???m metni de arkada?lar?m?zla payla?t?m. Memnuniyetle kar??lad?lar. Referandum sürecinde oldu?u gibi arkada?lar?m?zla dola?arak bu görü?lerimizi de milletimizle payla?aca??z" dedi.

Atila Kaya ?u aç?klamalar? yapt?:

Geçmi? dönemlerin bir muhasebesini yaparak mensup oldu?um camiaya kar?? sorumluluk gere?i dü?üncelerimi payla?mak istedim. Aç?klamam da ‘vekilinden asil Türk milletine’ diye ba?l?yordu. Hangi ihtiyaçtan kaynakland???n? tam olarak anlamad???m?z, bu referandumu gündeme getirenlerin de herkesin anlayaca?? ?ekilde izah edemedi?i bir sürecin sonunda 16 Nisan Referandumunu ya?ad?k. O süreçte geçmi?te ülkü ocaklar? genel ba?kanl??? yapm??, 10 arkada??mla beraber; kuvvetler ayr?l???n?n ortadan kald?r?ld???, yarg?n?n ba??ml? hale getirildi?i, her ?eyin tek bir adama ba?land???, bir anlamda tek adam ve parti devletini öngören Anayasa de?i?ikli?i teklifine 'hay?r' kampanyas? yürüttük. 

24 Haziran seçimleri; ad?na cumhurba?kanl??? hükümet sistemi dedikleri, e?i benzeri olmayan, tarihsel geli?imi tersine do?ru ak?tan bir sürecin ba?lang?c? bir tarih olacak. 24 Haziran'dan sonra bu anayasa yürürlü?e girecek. Bununla ilgili Meclis ?ç Tüzü?ü’nden tutun da yap?lmas? gereken birçok ?ey varken, altyap?s? haz?rlanmadan böyle bir rejime, yeni bir sisteme geçiyoruz. Terk etti?imiz sistem ise 100 seneden fazla prati?imiz oldu?u bir sistem. 

Referandumdan sonra ?unu bir kez daha görme f?rsat? oldu. Her ?eyin tek adama ba?land???, her ?eyden onun talimat? olmadan kararlar?n verilmedi?i, her ?eye müdahale edildi?i ve her türlü s?n?rs?z diyebilece?imiz yetkiler verilmi? olacak. Ama bunun dengelenmesinin, denetlenmesinin, ?effafl???n?n olmad??? bir rejimde ya?amak istemedi?imiz için ?ahsen böyle bir ça?r?da bulundum. 

Ben y?llar?n? Milliyetçi hareket Partisi'ne, Türk milliyetçili?i fikri anlay??? çerçevesinde yürütmü? bir insan olarak, elbette ki sand??a gitti?im zaman mührü 3 hilale vuraca??m. Ancak, Cumhurba?kanl??? seçiminde bu tek adam rejimi ve parti devleti anlay???n?n temsilcisi olan zata oy vermeyece?im. Arkada?lar?ma da bu yönde davranmalar? için ça?r?da bulunaca??m.

0 Yorum