gündeminiz
Image
gündem

?znur: "Milliyet?iler Saray?a teslim olmaz"

gündeminiz

Ara?t?rmac? yazar Hakk? Öznur,  3 May?s 1944'ün y?l dönümüne ili?kin önemli bir yaz? kaleme ald?. Öznur, yaz?s?nda "Milliyetçiler Saray'a teslim olamaz" dedi.Merhum Muhsin Yaz?c?o?lu’nun en yak?n?ndaki isimlerden ara?t?rmac? yazar Hakk? Öznur, 3 May?s 1944'ün 74'üncü y?l dönümüne ili?kin çarp?c? bir yaz? kaleme ald?.

Öznur yaz?s?nda, "Ülkücüler 3 May?s ruhuyla 74 y?l sonra yine  “tek adam, tek parti,  tek ses” rejimine kar?? milliyetçi ?ahlan???, ülkücü duru?u gösterecektir" ifadelerini kulland?.Öznur'un "3 May?s  2018" adl? beyannamenin tam metni:RAHMAN VE RAH?M OLAN ALLAH’IN ADIYLANE “D?KTALARA” NE “D?KTATÖRLERE” BOYUN E?D?K!  HER ZAMAN “ADALET VE DEMOKRAS?” DED?K

3 May?s 1944 y?l?nda Türk Milliyetçilerinin, Türkçülü?ün ?ahikas?, mistik önderi Ats?z Hoca önderli?inde tek Parti, tek ?ef rejimine, meydan okuyu?unun 74. Y?ldönümündeyiz. 74 y?l sonra yine de?i?en bir ?ey yok ülkemizde. 

74 y?l Önce CHP diktas?, 74 y?l sonra AKP Diktas?. CHP despotizminin, zulmünün yerini AKP despotizmi, zulmü alm??t?r. Türk milliyetçileri, Ülkücüler 3 May?s ruhuyla 74 y?l sonra yine  “tek adam, tek parti,  tek ses” rejimine kar?? milliyetçi ?ahlan???, ülkücü duru?u gösterecektir.Diktalarla, diktatörlerle, demokrasi dü?manlar?yla ve her türlü vesayetçilerle mücadele ede ede bugünlere geldik. 

Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz.  Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine kar?? ç?kan Ülkücüler;  muktedire, zulmedenlere, zulüm düzenini savunanlara oy vermez, destek vermez,  alk?? tutmaz ve onlarla asla i?birli?i yapmaz.   

  Ülkücüler, Ülkücülü?ün gere?i olarak otoriterizme, tek adam-tek parti rejimine kar?? ç?kmaya, demokrasiyi ve adaleti savunmaya devam edecektir. Bir ahlak, vicdan ve de?erler hareketi olan Ülkücü hareket parti devletine kar?? adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürecektir.Ülkücüler tarihleri boyunca otoriterle?meye, otokratik siyasete, tek adam, tek parti zihniyetlerine, kampla?maya,  cephele?meye, kutupla?maya, kar?? ç?km??t?r. 

Vesayetten ve güçten yana de?il, milletten, haktan ve hakl?dan yana taraf olmu?tur.Türk milliyetçileri/ Ülkücüler tarihleri boyunca ?ngiliz-Yahudi güdümlü vesayetçi bürokratik oligar?i ile mücadele etmi?tir. Ülkücü Hareket her zaman üstünlerin hukukunu de?il; hukukun üstünlü?ünü ço?ulcu ve kat?l?mc? demokrasiyi, sivil demokratik siyaseti savunmu?tur. Milliyetçi/Ülkücü hareket  1970 y?llarda hayat?n her alan?nda “Hak Hukuk Adalet Milliyetçi Hareket”  ?iar?yla hareket etmi?tir.

Ülkücü Hareketin siyaset çizgisi ayr??t?r?c?, ötekile?tirici de?il; birle?tirici ve bütünle?tiricidir.Milletin vicdan? olan Ülkücüler; 24 Haziran seçimlerinde tarihsel sorumlulu?unun gere?i olarak ilke ve de?erlerinin ortaya koydu?u ülkücü duru?u, bir kez daha gösterecek, adalet, özgürlük ve demokrasi diyecektir.Ülkenin bir an önce normalle?mesi, ço?ulcu parlamenter sisteme dönülmesi, demokrasinin ve adaletin yeniden tesis edilmesi, OHAL’siz, KHK siz, bask?s?z, yasaks?z bir Türkiye için; AKP/Saray rejimine kar?? ç?kmaya devam edece?iz.

 B?Z D?K DURMAYI ?LKEL? OLMAYI ATSIZ HOCA’DAN BA?BU? TÜRKE?’TEN, MUHS?N BA?KAN’DAN Ö?REND?K

20 Yüzy?l?n Kür?at’? Ats?z Hoca,  parti-devlet rejimine, Tek Parti diktatörlü?üne boyun e?medi, dik durdu, tarih yazd?.Biz Türk milliyetçileri tarihimiz boyunca diktalara diktatörlüklere kar?? ç?kt?k mücadele ettik.  Ülkücüler ne diktalara ne diktatörlere boyun e?er!

Biz Türk milliyetçileri, dik durmay?, zulme, kötülü?e ve kötü olana kar?? direnmeyi, hak ve adalet u?runda mücadele etmeyi haks?zl?klara kar?? ç?kmay?, zalimlere ba?kald?r?y? Ats?z Hoca’dan, Serdengeçtiden, Ba?bu? Türke?’ten, Muhsin Ba?kan’dan, ?anl? tarihimizden kahraman ?ehitlerimizden ve Ülkücü gelene?imizden ö?rendik.

Ats?z Hoca’n?n, Ba?bu? Türke?’in,  Muhsin Ba?kan’?n izinde giden dava arkada?lar?, ülküda?lar?,  onlar?n ö?retti?i yüce ülkü ve de?erlerin ?????nda adaleti, demokrasiyi savunmaya milletin adamlar? olmaya devam edeceklerdir.

M?LLET?M?ZE, DAVAMIZA VE ?EH?TLER?M?ZE SADAKAT ?EREF?M?ZD?R

Ülkücülük bizim onurumuzdur. Milletin hareketi, Ülkücü Hareket, bugünlere kolay gelmedi. ?nand???m?z hak dava için sevdas? oldu?umuz milletimiz, ülkemiz ve ülkümüz için çok a??r bedeller ödedik. Tarihimiz boyunca haks?zl?k ve zorbal??a sessiz kalmad?k, zalimlerin önünde diz çökmedik, ba??m?z? öne e?medik.Bundan 74 y?l önce 23 Türk milliyetçisi “Tek Parti Diktatörlü?ünde” tabutluklara kondu. 

1500-2000 mumluk ampulleri tabutluklarda ba?lar?na koydular.  36 y?l sonra bu sefer Amerikanc? Kenanist rejim yine Türk milliyetçilerini ülkücüleri, tabutluklara koydu,1944 Sansaryan handa i?kencecilerin “beyin tavas?” dedi?i tabutluk i?kencelerini gördük. 12 Eylül döneminde C-5lerde benzerlerini ya?ad?k .C-5 adl? özel i?kence merkezlerinde i?kencelerden geçirildik. Türkiye’nin dört bir yan?nda kurulan i?kence merkezlerinde, 100 binden fazla Ülkücü, i?kenceli sorgulardan geçirildi! Zindanlara dolduruldu.

Türk mahkemelerinde, Türk milliyetçileri yarg?lanmaya kalk???ld?. ?damlardan geçtik, idamlarla yarg?land?k. Hücrelere, zindanlara t?k?ld?k.  Cezaevlerinde, i?kence merkezlerinde öldürüldük.Ölümlerin kol gezdi?i k?z?l namlular?n kan kustu?u f?rt?nal? zor y?llardan geliyoruz.  Öldürdüler, intihar süsü verdiler; ast?lar, bir sa?dan bir soldan dediler.Vurulduk, kur?unland?k, bombaland?k, as?ld?k, çarm?hlara gerildik tabutluklara konduk, zulümlere maruz kald?k. 1968-1980 aras? 2100 Ülkücü hareket mensubu “ Vatan?m! Ha ekme?ini yemi?im, ha u?runa k?z?l kur?un”, “Kan?m?z Aksa da Zafer ?slam’?n” diyerek ?ehit dü?tüler. 8 yi?idimiz, can ülküda??m?z, garda??m?z, dava arkada??m?z dara?açlar?nda ?ehit dü?tü. Onlarca dava arkada??m?z mahpushanelerde ?ehit edildi. 

AKP/ SARAY REJ?M?    “?KNA  ODALARI”  KURDU

 3 May?s 1944’te Türk milliyetçilerine kumpas kurdular. ?ddianameyi Çankaya Kö?künde haz?rlad?lar. 12 Eylül 1980 sonras? aç?lan MHP ve Ülkücü Kurulu?lar Davas?n?n iddianamesini de askeri savc?, Ülkücü dü?man? Nurettin Soyer Genelkurmay karargâh?nda,  Ordu içindeki mezhepçi “Salt?k Çal??ma Grubu” ile birlikte haz?rlam??t?.1944 y?l?nda Çankaya kö?künde Türk Milliyetçilerine kurulan kumpaslar ?imdi Otoriterizmin saray?nda,  tezgâhlan?yor. 

?imdi yeni kumpaslar?n adresi, Parti devletinin üssü olan Saray ve Yenimahalle.28 ?ubat sürecinde Genelkurmay karargah? ile, “BÇG” ile ba?lant?l?,    “fa?ist/ Baasç? ikna odalar?” vard?. Bugünde AKP/Saray rejiminin   komuta merkezindeki, 1140 odan?n önemli k?sm?, saray komserlerinin kontrolünde  “ikna odalar?”  olarak kullan?l?yor.

Ba?bakanl??a ve Genelkurmaya ba?l?  “ikna” odalar?n?n yerini ?imdi Saray’da ve Saray’a ba?l? özel merkezlerde kurulan “özel ikna” odalar? alm??t?r.Tarih elbet bir gün Saraydaki kumpaslar?, dönen dolaplar?, çevrilen entrikalar?, ?antajlar?, tehditleri, boyun e?enleri,  e?mek zorunda kalanlar?, muhbirleri, dönekleri, yanda?lar?, yalakalar?, ispiyoncular? alk??ç? ?ak?akç?lar?, tek tek yazacakt?r.Siyaset, ilkeler ?????nda ülkeye hizmet etmenin ad?d?r. 

Siyasi tutars?zl?k ve ilkesizlik ise asla kabul edilemez ve onaylanamaz. ?radesini muktedirlere, güç merkezlerine, odaklar?na teslim edenler asla “özgür olamazlar”, ilkeli bir duru? sergileyemezler.

SARAY ?NG?L?Z S?YASET? ?LE HAREKET ED?YOR
AKP-Saray Rejimi klasik ?ngiliz siyasetiyle Türk siyasi hayat?n? dizayn etmeye çal???yor. Siyaset d??? müdahalelerle, ikna odalar?yla,  kumpaslarla, senaryolarla   Türkiye siyaseti AKP/ Saray rejimi taraf?ndan rehin al?nd?.Siyasette rehin al?nanlar, ilkelere, de?erlere de?il; kendilerini rehin alan, sat?n alan, muktedire, merkezlere, odaklara hizmet ederler ve onlar?n kontrolüne girerler. Rehin al?nanlardan, teslim olanlardan, ilkesizlerden, duru? ortaya koyamayanlardan; siyasetçi, milletvekili, genel ba?kan asla olmaz!

S?YASET D?K DURMAYI GEREKT?R?R D?K DURAMAYAN S?L?N?R G?DER
?lkeli duru? ortaya koyamayanlar?, korkaklar?,  hesap adamlar?n? tarih bir tarafa mutlaka not eder.  ?lkeli, seviyeli, tutarl? siyaset izleyen her zaman dik duran, milletin adam? ?ehit Muhsin Yaz?c?o?lu 2006 y?l?n?n Haziran ay?nda “Birlik Akademisi”nde verdi?i bir konferansta, dik duru? ortaya koyamayan siyasetçilerle ilgili ?u tarihi sözleri söylemi?tir: “Ben siyaseti Allah r?zas? ve içinden ç?km?? oldu?um Türk Milleti için yapt?m. Siyasette her zaman aç?k/ ?effaf ve ilkeli olacaks?n?z. Milletine hizmet etmek isteyen siyasetçi her zaman dik durmal?d?r. Hakk? söylemek kolay i? de?ildir, dik durmay? gerektirir. 

Aç??? olanlar, diyet borcu olanlar, dik duru? ortaya koyamazlar. E?ilenler, bükülenler, yamulanlar, sistemin adam? olurlar, silinir giderler.”ÇIKAR ÖRGÜTÜ KURULDUAKP/ Saray rejiminin etraf?nda kümelenmi? bir ç?kar örgütü, hiçbir hukuki, ahlaki ölçü tan?m?yor. Nefret dilini kullanan toplumu kutupla?t?ran ve büyük yalanlarla sinsi sinsi ilerleyen bir parti fa?izmi var. Sistematik yalanc?l?kta büyük yalan ustas? Fa?ist Gobbels’i aratm?yorlar.“Saray-Balgat-Yenimahalle”  merkezli  siyasal ahlaks?zlar her türlü ahlaks?zl??? yapmaya, fitne ve fesat  ç?karmaya, iftiralara, itibar suikastlar?na ve münaf?kça söylemlerle , toplumu germeye, kaos ç?karmaya  devam ediyorlar. 

28 ?ubat’?n ürünü olan AKP;   ilkesizli?in, omurgas?zl???n, takiyyecili?in ve siyasal ahlaks?zl???n merkez üssüdür.Ülkücülük bir siyasal kimlik ve bir ya?am biçimidir. Ülkücülük ahlakt?r, duru?tur, tav?rd?r. Ülkücüler, milletin adamlar?d?rlar. Ülkücüler tarihleri boyunca demokrasi, adalet ve özgürlüklerden yana tav?r alm??, adaletsizliklere, haks?zl?klara, zulme hep kar?? durmu?tur.Koçi Bey Risalesinde der ki; “Devlet küfür ile ayakta durur ama zulüm ile ayakta durmaz.”  Zulüm ile abad olmaz devlet..  Zulmün de?il, mazlumun yan?nda olmak, Ülkücü dünya görü?ünün temel felsefesidir.   
Kaynak Yeniça?: Öznur: "Milliyetçiler Saray’a teslim olmaz" 

0 Yorum