gündeminiz
Image
gündem

CHP'den parmak boyas? i?in kanun teklifi

gündeminiz


24 Haziran seçimlerinde güvenli?i sa?lamak isteyen CHP, seçimlerde 48 saat ç?kmayan parmak boyas? uygulamas?na geri dönülmesine yönelik kanun teklifi verdi.

CHP ?stanbul Milletvekili Ali Özcan, oy veren seçmenin parma??n?n ç?kmayan boya ile i?aretlenmesi uygulamas?na geri dönülmesi gerekti?ini belirterek, "Ülkemizde seçmenlerin büyük bir k?sm?nda seçimlere hile kar??aca?? yönünde bir alg? varsa, parmak boyas? tek çaredir" dedi. 

Özcan, TBMM'de düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, seçimlerde ç?kmayan parmak boyas? kullan?lmas?na ili?kin haz?rlad??? kanun teklifi hakk?nda bilgi verdi. Toplant?n?n ba??nda ?srail'in Gazze'deki katliam?na ili?kin de?erlendirmede bulunan Özcan, "Filistinlilerin bir gün mutlaka ama mutlaka hakl? mücadelelerinde ba?ar?l? olacaklar?na inan?yorum. Bu katliam?n bir an önce durdurulmas? ve her ne gerekiyorsa yap?lmas? için ça?r?da bulunuyoruz" diye konu?tu. 

Özcan, Türkiye'nin 24 Haziran'da cumhurba?kan? ve milletvekili seçimi için sand?k ba??na gidece?ini hat?rlatarak, adil, demokratik ve ?effaf seçimlerin önemine i?aret etti. Seçimlerde mükerrer oy tart??mas?n?n önlenmesinin en güvenilir yolunun, oyunu kullanan seçmenin parma??n?n 48 saat ç?kmayan özel mürekkeple i?aretlenmesi yöntemi oldu?unu savunun Özcan, buna ili?kin haz?rlad??? kanun teklifini k?sa süre önce TBMM Ba?kanl???na sundu?unu bildirdi."TEK ÇARE"Bir k?s?m seçmenin özellikle son dönemde yap?lan baz? yasal düzenlemelerin ard?ndan seçimlerin güvenilirli?i konusunda endi?e ta??d???n? ileri süren Özcan, ?öyle konu?tu:

"?ayet ba?ka çözüm üretilemiyorsa ve ülkemizde seçmenlerin büyük bir k?sm?nda seçimlere hile kar??aca?? yönünde bir alg? varsa, parmak boyas? tek çaredir. Adalet ve Kalk?nma Partisi Grubunu bu konuda elini ta??n alt?na koyup ad?m atmaya ça??r?yorum. 

Madem seçimlerde hiçbir hile hurda olmuyor, madem bundan çok eminsiniz gelin bu i?i icraatta gerçekle?tirelim. Seçimlerde ç?kmayan parmak boyas? düzenlemesini Genel Kurula getirelim ve tüm partilerin alk??lar? e?li?inde geçirelim." Özcan'?n TBMM Ba?kanl???na sundu?u teklif, seçmenlerinin oyunu kulland?ktan sonra sol elinin i?aret parma??n?n seçim kurulu ba?kan?nca ç?kmayan özel mürekkep ile boyanmas?n? öngörüyor. 
Kaynak Yeniça?: CHP'den parmak boyas? için kanun teklifi 

0 Yorum