gündeminiz
Image
gündem

T?rkiye'de bir ilk... Devleti AKP'ye ta??d?lar

gündeminiz

AKP'li Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya'y? ile ekonomi kurmaylar?n? AKP Genel Merkezi'ne ça??rd?. Erdo?an, ça??rd??? isimlerle birlikte ?ran Cumhurba?kan? Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görü?tü.

cumhuriyet.com.tr 

AKP Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?ran Cumhurba?kan? Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi’yi AKP Genel Merkezinde kabul etti. Daha önceden var?lan mutabakat gere?i Türkiye ile ?ran aras?ndaki ticarette dolar ve avro yerine milli para kullan?lmas? kararla?t?r?lm??t?. Görü?mede, milli para kullan?m? konusu da gündeme gelirken, görü?meye Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekci ile Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya da kat?ld?. Görü?me sonras? Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya ile ?ran Cumhurba?kan? Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi AKP Genel Merkezi'nden ayr?ld?.

Toplant?n?n devlet kurumlar? yerine AKP Genel Merkezi'nde yap?lacak olmas? dikkat çekti.

Cumhurba?kan? Erdo?an, resmi ziyaret için bulundu?u ?ran’da Cumhurba?kan? Hasan Ruhani ile düzenledi?i ortak bas?n toplant?s?nda, "Merkez Bankalar?m?z?n riyasetinde ve bankalar?n kendi aralar?ndaki finans sektörüne bir canlanma, hareketlilik getirme karar?na vard?k. Ekonomik ili?kilerimizi mevcut kur bask?s?ndan kurtarmak suretiyle yerli parayla al??veri? yapma fikrini hayata geçirme karar?n? verdik” aç?klamas?nda bulunmu?tu.

0 Yorum