gündeminiz
Image
gündem

Fla? itiraf..Erdo?an ile Akar Bombas? Patlad? Emri O Verdi.!

gündeminiz

Erdo?an" Her F?rsat'da Akarla Poz Vermesi ve yan?nda tutmas? bu iddialar? do?rular nitelikte i?te bomba aç?klama AKAR FETÖ" /PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe giri?iminin komuta merkezi olan Ak?nc? Üssü'ndeki eylemlerle ilgili, 473 san???n yarg?land??? davada, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hulusi Akar'?n koruma ekibinde yer alan eski Astsubay K?demli Ba?çavu? Abdullah Erdo?an savunma yapt?. 

Savunmas?nda Genelkurmay Ba?kan? Akar?n zorla Ak?nc? Üssüne götürülmedi?ini ileri süren san?k Erdo?an, "Komutan?n emri d???nda bir ?ey yapmad?m" dedi. 
AKAR’IN EN YAKIN KORUMASI
Ankara 4’üncü A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan Sincan Cezaevi Yerle?kesi’ndeki salonda görülen duru?ma, san?k savunmalar?yla devam etti. Savunmas?nda mesleki geçmi?i ve koruma görevleri konusunda bilgiler veren san?k Abdullah Erdo?an, 2011’den itibaren Orgeneral Hulusi Akar’?n en yak?n?nda koruma olarak görev yapt???n? söyledi.

15 Temmuz 2016’da normal mesaisine geldi?ini, Akar’?n Genelkurmay Ba?kanl???’na geçi?ini sorunsuz sa?lad?klar?n? anlatan san?k Erdo?an, ?öyle konu?tu: ÖZEL KUVVETLER KORUMA ?Ç?N GELD? Ak?am saat 21.00 s?ralar?nda koruma nöbetini devralmak için komuta kat?na ç?kt?m. Nöbet esnas?nda herhangi bir anormallik gözlemlemedim. Genelkurmay Ba?kan?m?za arza ve sunuma gelen personelin ola?an trafi?i vard?. Saat 21.30 s?ralar?nda bir grup Özel Kuvvet personeli komuta kat?na giri? yapt?. Nöbet odas?ndan ç?karak niçin geldiklerini sordum. Özel Kuvvetler’den görevlendirildiklerini, komutan?n emniyeti için geldiklerini ve komutan?n intikalinde emniyetini almalar? yönünde kendilerine emir verildi?ini söylediler.

TERÖR SALDIRISI DED?LER

5-10 dakika sonra koruma ekibinden Ba?çavu? Muharrem Uzun yan?ma gelerek, komutan?n ç?k?? yapabilece?ini, karargâha terör sald?r?s? duyumunun oldu?unu ve Özel Kuvvetler’in destek olarak geldi?ini söyledi. Bu esnada Genelkurmay’a terör sald?r?s? istihbarat? oldu?u yönünde konu?malar geçiyordu. Ben de telsizle durumu Koruma Harekât Merkezi’ne bildirdim ve personelden teyakkuzda olmas?n? istedim.

KOMUTAN, MEHMET D??L? ?LE NORMAL B?R ?EK?LDE MAKAMDAN ÇIKTI

Komutan, Tümgeneral Mehmet Di?li ile makamdan ç?kt?. E? zamanl? olarak koridorda bulunan Özel Kuvvetler timi de koruma görevi için haz?r oldular. Komutan net bir ?ekilde bana, ?apkam? ve gözlü?ümü unutma, hadi’ emrini verdi ve merdivenlerden inmeye ba?lad?. Ben de komutanla hareket ederek hemen arkas?ndan devam ettim." BEN DE KOMUTANLA G?TT?M Emir subay? arkadan, Komutanla sen gidiyorsun, telefonla irtibat halinde ol’ ?eklinde emir verdi, bir personel de ?apka ve gözlü?ü ula?t?rd?. Koruma personeliyle komutana oldukça yak?n bir halde Genelkurmay’?n ön bahçesine inen helikoptere yöneldik ve zaman kaybetmeden helikoptere binerek havaland?k ifadelerini kulland?.

HAVACI B?R TÜMGENERAL TEKM?L VEREREK KOMUTANI KAR?ILADI Yakla??k 20 dakika sonra Ak?nc? Üssü’ne indiklerini belirten san?k Erdo?an, "Bizi bekleyen araçla üs karargâh?n?n önüne geldik. Karargâh?n önünde bulunan birkaç personel, komutan? selamlad?, komutan da onlara iyi ak?amlar’ cevab?n? verdi. Mehmet Di?li ile üs komutan?n?n odas?na girdiler. Makam odas?nda havac? bir tümgeneral tekmil vererek komutan? kar??lad?. Ben makam odas?na girip komutan?n kep ve montunu alarak tekrar koridora ç?kt?m. Tüm gece koridorda güvenlik nöbeti tuttum iddias?nda bulundu.

ZOR KULLANMA GÖRMED?M"

?lerleyen dakikalarda bulunduklar? yere Orgeneral Ak?n Öztürk’ün geldi?ini ve Genelkurmay Ba?kan?’n?n makam odas?na girdi?ini aktaran Erdo?an, "Komutan?n emriyle makam odas?na zaman zaman kahve, kuruyemi? ve su gibi ikram malzemelerini servis ettim.

KOMUTANLAR MAKAMA G?RERKEN TEKM?L VE SELAM VER?YORLARDI

?lerleyen dakikalarda makama bir havac? tümgeneral ve tu?amiral geldi. Bir süre sonra makamdan ayr?ld?lar. Gece boyunca komutan?n emriyle Mehmet Di?li general 4-5 kez bir yerlere gitti geldi. Ayn? ?ekilde havac? tümgeneralle Orgeneral Ak?n Öztürk de birkaç kez bir yerlere gidip geldiler. Generaller makama girerken her seferinde tekmil ve selam veriyorlard? diye konu?tu.

Orgeneral Hulusi Akar’?n bir ara konutu ba?latarak e?iyle görü?tü?ünü anlatan Erdo?an, ?öyle devam etti:KOMUTAN KONUTU BA?LATARAK E??YLE GÖRÜ?TÜMehmet Di?li general de komutan?n emriyle zaman zaman karargâhla temasa geçiyor, ard?ndan komutana tekmil veriyordu. Bu ?ekilde gece boyunca geli? gidi?ler ve Genelkurmay Ba?kan?’na arzlar devam etti. Ak?n Öztürk ve di?er generaller makamdan ayr?ld?ktan bir süre sonra tahminen, saat 04.30 s?ralar?nda komutan makamdan ç?kt? ve bana, Nerede kald? evlad?m bunlar. Ula? ?unlara gelsinler’ emrini verdi ve kendisi koridora do?ru devam etti.

KOMUTAN TELEFONLA GÖRÜ?MELER YAPTI
Devam?nda sabah saat 07.00 s?ralar?nda Mehmet Di?li general bana Komutan ç?k?? yapacak’ dedi. Karargâh? arayarak Cumhurba?kan?, Ba?bakan ve M?T Müste?ar?’n?n telefonunu ald? ve tekrar makama girdi. Bir süre sonra d??ar?da telefonu komutana vererek baz? görü?meler yapt?rd?. Daha sonra Ba?bakanl??a geçece?iz’ dedi.
AKIN ÖZTÜRK’E `SEN BURADA KAL´ DED?


Akar’?n helikoptere giderken Ak?n Öztürk’e dönerek, "Sen burada kal, seni ald?rtaca??m dedi?ini ileri süren san?k Abdullah Erdo?an, "Mehmet Di?li generale dönerek, Hadi gidiyoruz’ dedi. Ben arac?n kap?s?n? açarak Genelkurmay Ba?kan?’n? araca bindirdim."

BA?BAKANLI?A G?TT?LER

Bana Karargâhla temasa geç, makam arac? ve koruma araçlar?n? Ba?bakanl??a yönlendir. Sen buradan bir araçla karargaha dön’ emrini verdi. Komutan?m, irtibat? sa?lay?p yan?n?zda geleyim’ dedim. Helikopterde telefonla görü?emezsin. Buradan irtibat kur, gecikmesinler’ emrini verdi. ?çeri giderek emir subayl???n? arayarak komutan?n Ba?bakanl??a geçti?i bilgisini verdim dedi.

"Daha sonra üssün bombaland???n?, ak?am saatlerinde gözalt?na al?nd???n? anlatan san?k Erdo?an, "Esas?nda 15 Temmuz günü de meslek hayat?m?n geçen 18 y?l?ndan farkl? hiçbir ?ey yapmad?m. Görevim neyse, yap?lmas? gereken neyse onlar? yapt?m. 15 Temmuz gecesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hulusi Akar, ne emir verdiyse onu yapt?m. Aksi herhangi bir davran??ta bulunmad?m diye konu?tu.
HER ?EY AKAR’IN EMR?YLE YAPILDI


FETÖ üyeli?i suçlamalar?n? ve Orgeneral Akar’? zorla al?koyup Ak?nc? Üssü’ne götüren askerlerle birlikte hareket etti?i iddias?n? da kabul etmeyen Erdo?an, "Bu tamamen as?ls?z ve temelsizdir. O gece karargâhta ve Ak?nc? Üssü’nde olan her ?ey Orgeneral Akar’?n emirleri dahilinde gerçekle?mi?tir. Bu ?artlar alt?nda bir insan?n al?konuldu?u iddias? abesle i?tigaldir. Bu iddiay? en sert dille reddediyor, kesinlikle kabul etmiyorum ifadelerini kulland?.

San?k Abdullah Erdo?an, savunmas?n?n ard?ndan sorulara yan?t verdi.
KOMUTAN MI DO?RULARI SÖYLÜYOR SEN M??

Darbe giri?iminden haberdar olmad?n m?? sorusuna, sabah saatlerine kadar darbe giri?imi oldu?unu anlamad???n? söyleyen Erdo?an, "Genelkurmay Ba?kan? Hulusi Akar, ifadesinde senin anlatt?klar?n?n tam tersini anlat?yor. Odada senin ve Serdar yüzba??n?n da oldu?unu ve senin sürekli gözetledi?ini söylüyor. Sen mi yalan söylüyorsun o mu? sorusunu ise "Ben do?rular? söylüyorum diye cevap verdi.

B?R GÜN ÖNCE M?T MÜSTE?ARI ?LE GÖRÜ?TÜ

Erdo?an bir soru üzerine de darbeden bir gün önce Orgeneral Akar’?n, Özel Kuvvetler Komutanl???’na gitti?i diploma töreni sonras? M?T Müste?ar? Hakan Fidan’la geç saatlere kadar konu?tu?unu söyledi. Duru?ma di?er san?klar?n savunmas?yla devam ediyor.
Kaynak: dha/ sözcü

0 Yorum