gündeminiz
Image
ekonomi

Durmu? Y?lmaz?dan ?ok konu?ulacak kur iddias?

gündeminiz

?Y? partili Merkez Bankas? eski Ba?kan? Durmu? Y?lmaz kurda ya?anan hareketlilik hakk?nda aç?klamalarda bulundu. Y?lmaz "Bana, insanlar?n evleri arabalar? krediyle al?nd??? için, bu düzen bozulursa elimizdekiler gider korkusu yay?larak kurda bu tip hareketler bilinçli olarak yap?yor gibi geliyor" dedi.

?Y? Parti lideri Meral Ak?ener partisinin merkez binas?nda bas?n toplant?s? gerçekle?tirdi. Ak?ener’den sonra söz alan Durmu? Y?lmaz dolar kuru hakk?nda aç?klamalarda bulundu.

Londra’dan ve dünyan?n bir çok yerinden telefon ald???n? söylen Durmu? Y?lmaz, “Ö?renmeye çal??t?klar? ?u: ‘Türkiye’deki ekonomi yönetimi ba?ta Cumhurba?kan? olmak üzere bir popülist davran??la toplumda al?c?s? oldu?unu dü?ünerek, bilinen kuram ve kurallar?n d???nda bir tak?m söylemler yaparak, popülist davranarak, önümüzdeki seçimleri de almay? m? hedefliyorlar yoksa bunlar gerçekten bugün ders kitaplar?n?n ve ekonomi bilimi denilen veya sanat? denilen sosyal bilimin yüzy?llarca ortaya koydu?u birikimin d???nda bir inanca m? sahipler? 

Gerçekten bu söyledikleri teoriye inan?yorlar m?? Gerçekten bunu ö?renmeye çal???rlar. Bir k?sm? diyor ki ‘evet’ gerçekten ?u anki yönetim bugünkü var olan konvansiyonel teorilere inanm?yorlar bunun d???nda bir teori geli?tirdiler ve bunu uygulamak için ortam olu?turmaya çal???yorlar. Bu böyle midir? diye bize soranlar oluyor. Ben de aç?kça söylemek gerekirse tamamen kestirebilmi? de?ilim. 

E?er gerçekten böyle bir teorik kabulleri var ise ve bunu da uygulamaya koyarlarsa d?? dünya ?u anda alarma geçmi? durumda, piyasalar son derece rahats?z. E?er gerçekten “Onlar?n rahats?z olmalar? önemli de?il, biz do?ru olan? yapmaya çal???r?z ve do?ru olan da budur. Dünyaya yeni bir do?ru verece?iz” diyorlarsa onu da bir an önce gerçekle?tirmeleri gerekir ki e?er faiz enflasyonun sebebi ise sonucu de?ilse o zaman bu arkada?lar?m?z bu insanlar gerçekten Nobel ?ktisat ödülü almaya hak kazan?rlar.” dedi.

“KURDAK? HAREKETLER B?L?NÇL? YAPILIYOR”
“Buradan hareketle ben bunun iki yönünün oldu?unu dü?ünüyorum.” ifadelerini kullanan Durmu? Y?lmaz, “?nanç k?sm? var, samimiyet k?sm? var fakat öbür taraftan bir de popülizm ve iç piyasaya yönelik al?c?s? olan bir kesim oldu?u için verilmek istenen bir mesaj var. Fakat bu son derece tehlikeli.

 Bildi?iniz gibi 7 Haziran 2011 seçimleri ile Kas?m 2015 seçimleri aras?nda ülkemizde terörde bir t?rman?? oldu. Bu t?rman???n sonucunda ilgililer siyasetçiler dediler ki, “Bunlar bize yar?yor bizim oyumuz art?yor’ dediler. 

Çünkü bu olaylarla topluma korku sal?nd? ve bunun sonucunda insanlar ‘istikrar önemlidir’ noktas?na geldiler ve dolay?s?yla oylar ‘istikrar’ etraf?nda konsolide edildi. Elimde bir kan?t yok, delil yok ama bugün de böyle bir ?ey görüyorum. Bugün söylenen bu sorumsuzca kurumlara olan sald?r?, ‘para politikas?nda daha fazla söz sahibi olaca??m, ben yönetece?im’ vs denmesi tamamen bilim d??? veya rastgele söylenmi? sözler de?il. Aynen 7 Haziran-1 Kas?m aras?ndaki olaylarda, oylar nas?l konsolide edildiyse bugün de bu tür söylemlerle, döviz kurlar?ndaki s?k?nt?larla ve onun yaratt??? i?sizlik vs hepsi, öyle zannediyorum ayn? yöntem uygulanarak bir siyasi proje uygulan?yor döviz kuru üzerinden.

 Türk halk? gerçekten çok borçlu. 100 lira geliri olan?n? 55-56 lira borcu var. ?nsanlar?n evleri arabalar? krediyle al?nd??? için bu düzen bozulursa elimizdekiler gider korkusu yay?larak kurda bu tip hareketler bilinçli olarak yap?yor gibi geliyor bana.” aç?klamas?nda bulundu.

0 Yorum