gündeminiz
Image
medya yazarları

R?za Zelyut :Hangi AKP?lilerin ?ocuklar? ABD pasaportu ta??yor"

gündeminiz


Türk milletinin siyasetçiler taraf?ndan nas?l kand?r?ld???n? ara?t?ran birisi ç?ksa, birkaç ciltten olu?an bir ansiklopedi haz?rlayabilirdi. Bu aldat?c? siyasetçi tipinden birisi de Amerika’ya dü?man gibi gözüken ama çocuklar?na Amerikan pasaportu alan siyasetçi tipidir.

Bu gerçe?i pazartesi günü ?yi Parti Lideri Meral Ak?ener gündeme getirdi. Ankara’daki parti mitinginde konu?urken demi? ki: “ABD’ye en çok ba??ranlar?n çocuklar?nda ABD pasaportu var!”

Bu iddia çok ciddi. Çünkü, ABD pasaportu ta??mak için ABD vatanda?? olmak gerekiyor. Yani, baba Amerika’ya kar??ym?? gibi ba??r?yor ama çocuklar?na ABD pasaportu almak için onlar? Amerikan vatanda?? yap?yor...

Say?n Ak?ener’in en çok ba??ranlar sözüyle baz? siyasetçileri i?aret etti?i aç?k.

Peki en fazla kim ba??r?yor Amerika’ya...

Ba?ta AKP Lideri Tayyip Erdo?an... Sonra Ba?bakan Binali Y?ld?r?m... Ve di?er AKP’liler...

Böyle olunca da ak?llara ?u soru geliyor: Acaba Cumhurba?kan? Erdo?an’?n çocuklar?nda Amerikan pasaportu mu var?

Say?n Erdo?an’?n bu konuyu mutlaka aç?kl??a kavu?turmas? gerekiyor.

KUDÜS K?M?N ZAMANINDA G?TT?

Ortado?u’daki üç dinin kutsal kenti olan Kudüs Filistinlilerin elinden al?nd?, ?srail’e verildi.

Sebebi ne?

Sömürgeciler, ?slam dünyas?n? mezhepçilik mikrobuyla hasta etti. Sünni devletler, Sünni halk? kand?r?p elde tutabilmek için din üstünden müthi? bir bask? ve uyutma politikas? yürüttüler. Halk, yoksulla?t?r?larak ve cahille?tirilerek olan? biteni anlayamaz hale getirildi. ?slam dünyas? böylece çaresizle?tirilince, emperyalistler buralar? istedikleri gibi kullanmaya ba?lad?lar.

Peki Türkiye ne yapt??

?çerideki seçmeni kand?rmak için ABD’ye, ?srail’e ba??r?p ça??rd?lar. Ama sözlerinin tüy kadar bir etkisi olmad? d??ar?s? için.

??te Kudüs, bu zihniyet döneminde, yani AKP zaman?nda al?nd? Müslümanlardan ve ?srail’e eklendi.

E?er Türkiye’de laik bir iktidar olsa idi... Bu iktidar, Türkiye’nin gücünü Avrupa ve ABD üstünde kullan?r ve Amerika’y? engellerdi.

Ama görüyorsunuz, AKP iktidar?n? kimse ciddiye alm?yor... Bunlar?n sözlerinin d?? dünya için çöp kadar bile de?erinin olmad??? ortada... Adamlar, cevap vermeye bile tenezzül etmiyorlar...

Bizimkiler ise onlara kar?? en küçük bir yapt?r?m gündeme getirmiyorlar...

Reklamdan sonra devam ediyor 

 
Haydi o kadar Kudüs sevdal?s? iseniz verin bir nota Amerika’ya... ?li?kilerimizi ask?ya alaca??m?z? söyleyin. ?srail ile ili?kileri kesin... Hadi bunu yap?n...

YAHUD? ÖDÜLÜNÜ GER? VERD? M??

AKP Lideri Erdo?an’a Ocak 2004’te, ABD’deki Yahudi Örgütü ADL ile Yahudi Kongresi AJD taraf?ndan Yahudi Cesaret Madalyas? verilmi?ti. AJC Ba?kan? Jack Rosen, 2014 Temmuz ay?nda Ba?bakan Erdo?an’a yollad??? mektupta bu ödülü geri vermesini istemi?ti.

Acaba AKP Lideri Erdo?an bu ödülü Yahudilere geri verdi mi vermedi mi?

Yahudilere hizmet edenlere verilen o ödülü almak ayr? bir dert, verenler istedi?i halde geri vermemek ayr? bir dert. Böyle bir zihniyet Yahudi yay?lmac?l??? ile mücadele edebilir mi?

Ne diyorsunuz benim Müslüman karde?lerim?

Devr-i iktidar?n?zda Kudüs de gitti elinizden... Devam m? tamam m??

?SRA?L’E PETROL CEYHAN’DAN

AKP’liler ?srail’e at?p tutuyor ama kurduklar? hükümetler, ?srail’i güçlendirecek her türlü ticari i?leri sürdürdüler. ??i daha ileri götürdüler. Barzani’den gelen ve Ceyhan’a ula?an petrolü de buradan tankerlerle ?srail’e yollad?lar.

Dünyadaki tüm tanker hareketlerini takip eden TankerTrackers sitesindeki istatistiklere göre, sadece geçen ay Ceyhan’dan ?srail’e 1,5 milyon varil petrol sevk edildi?i ortaya ç?kt?.

Bir de Mavi Marmara facias? var. Filistinlilere yard?m ediyormu? havas? yaratmak için verdiler gaz?... AKP’nin her türlü deste?i verdi?i IHH adl? o gerici vak?f, 10 masum vatanda??m?z?n o gemide katledilmesine yol açt?.

Sonra, 2016’da Ba?bakan Erdo?an ne dedi? “Giderken bana m? sordunuz?”

Ne diyorsunuz benim Müslüman karde?lerim? Mavi Marmara bitti; Kudüs gitti... ?srail’e petrol deste?i sürüyor. Ticaretimiz de tam gaz...

Tamam m? devam m??

??TE GERÇEK MHP’L?

Helal olsun sana MHP’deki sa?lam irade Atilla Kaya!

MHP’yi küçülterek AKP’nin ilçe te?kilat? konumuna dü?üren Bahçeli’ye ba? e?medin.

“Erdo?an’a oy vermeyin, Türk milliyetçili?inin tabutuna son çiviyi çakt?rmay?n!” diyerek gerçek bir ülkücü duru?u sergiledin.

Umar?m ki bu sesi MHP’ye oy veren seçmen de duyar ve gere?ini yapar. Yoksa, bu Bahçeli, Türkiye’nin ikinci köklü partisi olan MHP’nin kap?s?na kilit vuracak.

0 Yorum