gündeminiz
Image
medya yazarları

Sabahattin ?nkibar :Laf atma, Gazze?ye git Tayyip Bey!

gündeminiz


Kudüs’ü ba?kent yapan katliamc? ?srail’e, Londra’dan laf at?yor. Art?k sözün bitti?i noktaday?z, bunlar? yap Tayyip bey! Y?llar öncesinden verilmi? sözün var, git hemen Gazze’ye!

Yine söz verdin, Do?u Kudüs’de Filistin’i tan?yan elçili?i aç!

?hvanc? dayan??ma ad?na M?s?r gibi 100 milyonluk bir ?slam ülkesi ile ekonomik ve siyasi ili?kileri keserken, birkaç milyonluk Yahudi ?srail ile niçin hâlâ kolkolas?n?

Boyuna gürleme, ya? art?k Tayyip bey!

Sahi ba?ta ?HD ve di?er ?slamc?lar bu kuru gürültüye niye susar?

**

K?MD?R BU G?ZL? AMER?KALILAR?

Meral Ak?ener dedi ki , devletimizin yöneten baz? önemlilerin o?ullar? ile torunlar? ABD vatanda??.

Kimdir o gizli Amerikal?lar aç?klanmal?!

Hem y?llar y?l? Haçl? deyip güya ABD’ye söveceksin, hem çocuk ve torunlar? ABD vatanda?? yapacaks?n!

Ak?ener bilmeden ve emin olmadan böyle bir ?ey diyemez zira seçim sürecinde yara al?r.

O halde herkes bu aç?klaman?n üstüne gitmek zorundad?r.

Kimdir o çocuk ve torunlar?

**

BAHÇEL?, KEND? BA?INA AF D?YEMEZ!

Dün yazd?m Bahçeli’nin tweet ile duyurdu?u af olay? tiyatro.

Bahçeli, kendine verilen gö-revi yap?yor zira seçim arefesinde patron partiye ve liderine sormadan böyle bir teklifte bulunmas? trilyonda bir ihtimal de?il.

Bunun belgesi ise iki cumhurba?kan? ba?dan??manlar? Yi?it Bulut ile Yalç?n Topçu’nun affa omuz veren aç?klamalar?d?r ki Erdo?an’?n onay? olmadan öyle bir ?ey asla olamaz.


 
Af ba?lam?nda önümüzdeki günlerde baz? geli?meler olacak!

Bu te?ebbüsün aç?klamas? ise ?iddetli paniktir zira hiç kimsede olmayan bilgiler onlarda var...

**

KAPATIN MERKEZ BANKASINI!

Madem faiz oran?na bile Saray karar veriyor, o zaman Merkez Bankas? niye var?

Kapat?n o Bankay?!

Ayr?ca hat?rlay?n bir ara MB için ihanet içinde bile denmi?ti.

Tablo ?aka gibi ama maalesef Türkiye bugün böyle yönetiliyor.

Sonuç ortada aç?k bir y?k?m ve enkaz tablosu ile kar?? kar??yay?z.

Y?llard?r yaz?yorum, bunlar?n yapt??? tahribat?n bedelini bir ku?ak çile çekerek ödeyecek.

**

KILIÇDARO?LU’NA AHLAK, ERDEM VE V?CDAN ÇA?RISI!

Defalarca yazd?m.

Adam Nak?ibendi ?eyhi I??kç? Enver Ören’in özel hayat? ile alakal? bir kitap yazd? ki Mehmet A?ar, Bilal Çetin ve Mehmet Soysal bunun tan???.

Kitab? yay?nlamadan önce Enver Ören ile gizlice bulu?tu.

10 küsür sene Ankara Temsilcili?ini yapt???m Enver Ören bana, “Tuncay Özkan’a 2 milyon dolar verdim, yazd??? kitab? yakt?rd?m” dedi.

Bana aktar?lan bu iddiay? buradan defalarca sorup, do?ru mu yalan m? diye sordum.

Tuncay Özkan, yalan diyemedi ve oyalama ad?na beni Ankara-?stanbul ve ?zmir’de ayr? ayr? tam be? kere yarg?ya ?ikayet etti... Sonuç, tamam?nda reddedildi yani Tuncay’a iftira atmad???m yarg? karar? ile tescillendi...

Durum bu ise Ey Kemal K?l?çdaro?lu, geçen dönem kontejandan mebus yapt???n bu ismi yine aday yaparsan vallahi de billahi de, hukuku, ahlak?, erdemi ve vicdan? i?di? etmi? olacaks?n... Hem bu Tuncay, unutmay?n, “Biz Kaç Ki?iyiz” diyerek binlerce insan? CHP’den koparan isimdir ve ?enkal Atasagun’un kankas?d?r.....

NOT: Bu konuda yeni ve somut belgeleri 20 May?s Pazar günü Ulusal Kanal’daki program?mda aç?klayaca??m....

AYDINLIK

0 Yorum