gündeminiz
Image
medya yazarları

Org. Akar'?n emir astsubay? ABD'ye belge mi ka??rd?"

gündeminiz

Genelkurmay Ba?kan? Akar'?n eski emir astsubay? Serhat Pasha'n?n karargahta kaydedilen ses kay?tlar? ve kritik baz? belgeleri ABD'ye götürdü?ü tahmin ediliyor.

     
15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da ya?anan olaylarda rolü olan Genelkurmay Ba?kan? Org. Hulusi Akar'?n emir astsubay? Serhat Pasha'n?n durumu tart??ma konusu. Sözcü'den Sayg? Öztürk, Pasha'n?n elindeki önemli belgelerle ABD'ye s???nd??? yönünde ?üpheler oldu?unu yazd?.


Yaz?n?n sat?rba?lar? ?öyle:

"15 Temmuz darbe giri?imi ak?am, Genelkurmay Ba?kanl???'nda ya?ananlara bugün bile bir çok ki?i inanam?yor. Genelkurmay Ba?kan?'n?n en yak?n?nda çal??anlar örgüt mensubu ç?kt? ve komutan? odas?ndan zorla al?p gitmek isteyenlerin ba??nda onlar geldi.

O gün bu hain plan?n içinde yer alanlardan baz?lar?, yapt?klar?n?n hesab?n? vermeye çal???rken, hâlâ aranan ve nerede olduklar? bilinmeyen eski askerler de var. Emir subay?, emir astsubay? komutanlar?n en yak?n?nda olan görevlilerdir. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hulusi Akar'?n emir subay? Levent Türkan gibi, emir astsubay? ?ener Do?rugören de darbe giri?iminin içinde yer alm??t?. Yaln?z o de?il. Emekliye ayr?lan di?er emir astsubay? Serhat Pasha da, sivil elbiseli olarak darbe giri?imi ak?am? Genelkurmay karargah?na gelmi?ti. Kamera görüntülerinde de Pasha neredeyse ba?rolde yer al?yordu.

Reklamdan sonra devam ediyor 

 
BÖCE?? ONLAR MI YERLE?T?RD??

Astsubay ?ener Do?rugören gibi, emekli astsubay Serhat Pasha hakk?nda da yakalama karar? ç?kar?lm??t?. Bugüne kadar yakalanamad?lar. Davan?n firari san?klar?n?n bir yolunu bulup yurtd???na kaçt?klar? tahmin ediliyordu. ??te o iki eski emir astsubay?ndan birisinin ABD'ye s???nd??? yolunda karargaha bilgi geldi. ?ddiaya göre bu ki?i, 15 Temmuz darbe gecesinde yap?lan baz? konu?malar?, belgeleri de ABD'ye götürdü. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na ula?m?? henüz yeni bir bilgi yok. ?ki astsubaydan birisinin ABD'ye s???nd???, ancak hangisinin s???nd??? konusunda Genelkurmay karargah?nda da net bir bilgi yok. Genelkurmay Ba?kan?'n?n emir subay? gibi, emir astsubaylar?n?n da FETÖ taraf?ndan o kritik göreve yerle?tirildi?i anla??l?yor. Baz? dinlemelerin bu ki?iler taraf?ndan yap?ld???, karargaha dinleme ayg?tlar? yerle?tirildi?i de daha önce ifadelere yans?m??t?. ??te, ABD'ye s???nanlardan birisinin, kendisini kurtarmak için ses kay?tlar? ve Genelkurmay'?n kritik baz? belgelerini de ABD'ye götürdü?ü tahmin ediliyor.


ZARRAB G?B?...

Bir bilgi daha verelim: ABD'de tutuklu yarg?lanan Reza Zarrab olay?nda da mahkemede ifade verenlerden birisi Komiser Yard?mc?s? Hüseyin Korkmaz'd?. Bu ki?inin bir özelli?i de, Reza Zarrab'?n evinde arama yapan polis ekibinin ba??nda bulunmas?yd?. Nas?l, “Ergenekon”, “Balyoz”, ?zmir ve ?stanbul “Casusluk” davalar?nda, devletin çok gizli belgeleri ortaya döküldüyse, Yunanistan'a kar?? sava? planlar?m?z elden ele dola??p Yunanistan Genelkurmay Ba?kan?'n?n masas?na ula?t?ysa, Genelkurmay Ba?kanl???m?z?n çok gizli bilgi ve belgeleri de ?imdi ABD makamlar?n?n elinde. Rahmetli Kamran ?nan'?n, “Haini çok bir ülkeyiz” demesi, demek ki bo?una de?ilmi?..."

SAYGI ÖZTÜRK/SÖZCÜ

0 Yorum