gündeminiz
Image
medya yazarları

R?fat SERDARO?LU: AYNI Y?NTEM AYNI SON

gündeminiz

Körfez ?eyhliklerinde, Suudi krall???nda, Katar gibi ülkelerde Mahdum Prensler ve Kerime Prensesler vard?r.
Bunlar?n tek özellikleri babalar?n?n çüklerinden, analar?n?n rahmine dü?üp dünyaya gelmeleridir. Bunlar?n her biri kendi ç?kar a?lar?n? kurmak zorundad?r. Kurmazlarsa ayakta kalamazlar.

Haram yoldan elde ettikleri servetlerine “Yolsuzlukla elde edildi” denmemesi için en kestirme yöntem, devletin yapt??? ihalelere aile yak?nlar?n? ortak etmektir.

Mahdum Prensler ve Kerime Prensesler “Devlet Müteahhitlerine”, “Enerji ?irketlerine”, “Telefon ?irketlerine”, “Finans Kurulu?lar?na” ortak olurlar. Ortakl??? kabul etmeyenlerin, zaten i? alma ?anslar? yoktur.

Her ortakl???n alt ortakl???, her alt ortakl???n ta?eronlar?, ta?eronlar?n ise yerel ekipleri vard?r. Yukardan a?a?? sayarsan?z, her “h?rs?z mahdum ve her h?rs?z kerimenin” neredeyse bir ilçe kadar beslenicisi vard?r.

??lemlerin tümü ka??t üstünde yasalara uygundur!
Uymayan olursa, ?eriata uygun olarak ç?kar?lacak bir fetva ile an?nda yasaya uydurulur ve h?rs?zl?k yasal hale getirilir.

Paran?n bir bölümü, ne olur ne olmaz, darbe olur diye yurtd???nda emanete verilir. Kaç?? için özel ve süratli jetler, kal?nacak ülkede villalar sat?n al?n?r.
Kalacak yerleri garantilemek için, kaçt?klar? ülkenin yöneticileriyle güçlü maddi ili?kiler kurulur.

Yöntem her ülkede ayn?d?r. ??in ilginç yönü ise sonucun da ayn? olmas?d?r.
H?rs?zl?k-yolsuzluk-rü?vetle elde edilen paralar, çalanlara yaramaz.
Ya gittikleri ülke yöneticileri taraf?ndan ellerinden al?n?r ya da “koruma” kar??l??? çarçur edilir…

Türkiye’de durum farkl? m?d?r?
Özellikle son 16 y?ll?k AKP iktidar?nda ya?ayarak gördük ki bizde
“H?rs?zl?k babadan o?ula, k?zlara, damatlara, karde?lere, eni?telere yani sülaleye geçermi?!”
Cumhurba?kan? Erdo?an, bu kural?n do?ru oldu?unu ?srarla söylemektedir.

Arap ülkelerinde h?rs?zl??? örtmek için nas?l ki “fetvalar” örtü olarak kullan?l?yorsa, Türkiye’de ise ?slam dininin kendisi kullan?l?r!
Siyasal ?slamc? H?rs?zlara göre Türkiye, bir ?slam Devleti de?ildir. Dar-ül Harpt?r ve ?slam Devleti olmayan bir ülkeyi, ?slam Devleti haline getirmek için her türlü h?rs?zl?k- soygun mubaht?r!

Siyasal ?slamc? soyguncular, h?rs?zl??? en alt birimlere kadar ula?t?rmak ve bu sayede taraftarlar?n? susturmak için, cemaat-tarikatlar?n h?rs?zl?k yapmalar?n?n yollar?n? aç?k tutarlar.
En küçük ?ebekeler, “Cami Yapt?rma Dernekleri” arac?l???yla, Cuma namazlar?ndan sonra püskevit kutular?na at?lan paralarla ba?lar.
Sadaka h?rs?zl???n?n ilk ad?m? budur…

Daha sonra Belediyeler devreye girer! AKP’li belediyelerde vatanda?a çok iyi davran?l?r. Küçük i?ler için asla rü?vet istenmez. ?stenen, vatanda??n memnuniyetidir. Fakat kallavi bir imar de?i?ikli?i talebiniz varsa, sizin böbre?inizi dahi ameliyats?z al?rlar. Hedef sapt?rmak için ise muhalefet belediyeleri 7/24 denetimdedir. En ufak bir hata “büyük yolsuzluk” diye duyurulur. Cambaza bak hesab?!

S?rada holdingle?en cemaat ve tarikatlar vard?r. Bu çeteler, iktidar ile i?birli?i yaparak Bakanl?klara ve devletin en hassas birimlerine girip, büyük vurgunlara imza atarlar!

Türkiye’deki Mahdum Prenslerin ve Kerime Prenseslerin yolsuzluk araçlar? ise vak?flard?r.
Bir hizmetin gelecekte de sürdürülmesi için kurulan vak?flar, AKP döneminde maalesef haram paralar? gelecekte de saklamak için kullan?lmaktad?r.
Yani hem ecdad?m?z?n “Vak?f Kültürü” hem de “Ahlâk Anlay???” maddi ç?karlar u?runa harcanm??t?r.

De?erli Okurlar;
Bilal Erdo?an’?n vakf?na bir Arap i?adam? tam tam?na 100 (YÜZ) Milyon Dolar ba???ta bulundu. K?l?çdaro?lu bu ba????n banka dekontlar?n? aç?klad?.
Kimse inkâr etmedi! Kimse soru?turma açamad?!
Müslüman ve dürüst olduklar?n? iddia eden yöneticiler, Türk Milletine hiçbir aç?klama yapmad?lar.
Belediyeler, Valilikler Türk Milletine ait olan ta??nmazlar? utanmadan bu vak?flara devrettiler… Bunlar?n hesab? mutlaka sorulacakt?r.
Sonlar?, Tunus diktatörü Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacak!
Çünkü bu dünyada yanl?? yapan, hata yapan bedelini mutlaka öder…

H?rs?zl??a geçit verenlere, h?rs?zlar? koruyanlara oy vermeyece?iz.
Tamam art?k, tamam! Hadi na? ba?ka kap?ya…

Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 16 May?s 2018
Rifat Serdaro?lu

0 Yorum