gündeminiz
Image
gündem

Ak?ener'den kur yorumu: ?lkemizin durumu, u?uruma yuvarlanacak bir otob?se benziyor

gündeminiz

 
?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, Dövizdeki yükseli?e ili?kin, "Dolar ald? ba??n? gidiyor, ülkemizin durumu, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Ve maalesef, hepimizin içinde oldu?u o otobüsün direksiyonunda da, yorgun bir ?oför var.

 Yorgun ?oförün direksiyon ba??nda oturma ?srar? sorumsuzluktur. O yorgun ?oför, Londra'da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konu?ma yapt?. Direksiyon o yorgun ?oförün elinden al?nmazsa, ülkemizin o otobüsün içinden canl? ç?kma ihtimali yoktur. Türk Liras?, y?lba??ndan bu yana, yüzde 12 de?er kaybetmi?. Krizdeki Arjantin Peso'sundan sonra, en fazla de?er kaybeden para birimine sahibiz.

 Gecen Eylül ay?nda, 3.40 olan dolar, bugün neredeyse 4.5 Lira. E?er, bir ?eyler yap?lmazsa, çok yak?nda 5 lira olacak" dedi. 

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, ?Y? Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen bas?n aç?klamas?nda konu?tu. Kudüs'te ya?ananlara de?inen Ak?ener, "Bu toplant?y?, ya?ad???m?z iki vahim nedenle, yapma gere?i duyduk. 

Birisi d?? politikadaki, di?eri, ekonomideki gidi?atla ilgili. Kudüs'te ya?ananlar, art?k bir bölgesel sorun olmaktan, çok daha öteye, bir insanl?k sorunudur, bir katliamd?r. Daha da kesin söylemek gerekirse, bir tarafta en büyük güç odaklar?n?n, di?er tarafta, hiçbir gücü olmayanlar?n, bir tarafta en a??r silahlar?n, di?er tarafta, sadece ta?lar?n ve sopalar?n oldu?u, bir tarafta, dünyan?n en ac?mas?z sald?rganlar?n?n, di?er tarafta eli kolu ba?lanm?? olanlar?n ya?ad???, insanl?k tarihinin en adaletsiz, en e?itsiz sava?? ya?anmaktad?r.

 Böyle zamanlarda, devletlere ve devlet temsilcilerine dü?en, sadece k?namak olmamal?d?r.T?pk? ülkemiz yöneticilerin yapt??? gibi, sadece k?namak, mevcut durumun devam?n? sa?lamaktan öteye gitmez. 

Ölüm dedi?iniz, katliam dedi?iniz durumlar?n, sözlere tahammülü yoktur. Büyük yanl??tan büyük ders ç?karmak gerekir. Kudüs'te ya?anan, bizim ac?lar?m?z?n parças? olan vahim durumun en büyük yanl??lar?ndan biri, Türkiye'nin tutars?z ve içi ba?ka d??? ba?ka d?? politikas?d?r. Bir yandan, Müslüman dünyan?n temsilcisi, iddias?n? ta??y?p, di?er taraftan, o Müslüman dünyaya, eziyet yapanlarla ç?kar birliktelikleri kurmaya devam etmek yanl??t?r. Her felaket durum, sözle de?il fiille, aksiyonla kar??l?k bulmazsa, itibarl? bir politikaya sahip olamazs?n?z" diye konu?tu.

"EKRAN ÖNÜNDEK? B?R 'ONE M?NUTE' ?LE, 9 YIL ?DARE ETT?LER"

Ak?ener, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bölgeye yap?lacak en büyük iyilik, ülkemizi yönetenleri, 'lafla peynir gemisi yürütmekten' men etmektir. Ekran önündeki bir 'one minute' ile, 9 y?l idare ettiler, bu 9 y?lda, binlerce Filistinli karde?imizin katledilmesi, hiç durmad?. Bu çok ac?d?r. Ya?anan son vahim durum, ülkemiz yöneticilerine, art?k dürüst, tutarl? ve ciddi bir d?? politika ihtiyac?n? göstermeye yetmelidir. Filistin halk?na, deste?imizi göstermek istiyorsak, bundan daha etkin ve sonuç al?c? bir d?? siyaset tavr? olamaz. 

?lk gün söyledi?im gibi, Türkiye var oldukça Filistin yaln?z olmayacakt?r. Türkiye'nin çevre co?rafyas?nda ya?anan, ya?anacak olan her durumda, bizim d?? politika anlay???m?z?n büyük önemi vard?r. Tav?r ve kararlar?n bu sorumluluk içerisinde olmas? laz?md?r. Bir kez daha, çocuklar?n, masum insanlar?n katledilmesinden duydu?um ac?y? ve üzüntüyü payla?mak isterim" ifadelerini kulland?. 

"DOLAR ALDI BA?INI G?D?YOR, ÜLKEM?Z?N DURUMU, UÇURUMA YUVARLANACAK B?R OTOBÜSE BENZ?YOR"

Dövizdeki yükseli?e ili?kin Ak?ener, "Bu toplant?n?n ikinci nedeni ise malumunuz, ekonomideki büyük savrulmad?r. Deprem olmas? için seçimleri bekleyenler, nerede ya??yorlar, kimlerin diliyle konu?uyorlar bilemem, ama Türkiye'de ya?amad?klar?, Türkçe konu?mad?klar? kesindir. Dolar ald? ba??n? gidiyor, ülkemizin durumu, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor.

 Ve maalesef, hepimizin içinde oldu?u o otobüsün direksiyonunda da, yorgun bir ?oför var. Yorgun ?oförün direksiyon ba??nda oturma ?srar? sorumsuzluktur. O yorgun ?oför, Londra'da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konu?ma yapt?. Direksiyon o yorgun ?oförün elinden al?nmazsa, ülkemizin o otobüsün içinden canl? ç?kma ihtimali yoktur" dedi. 

"2018 YILI HEDEFLER?, DAHA BE??NC? AYIN BA?INDA, TÜKENM?? VE B?TM??T?R" 

Ak?ener, "Ekonomi, öngörü isteyen, a?a?? yukar? tahminler yap?lmas? gereken bir aland?r. B?rak?n uzun vadeli tahmin ve hedefleri, resmi a??zlardan sabah yap?lan aç?klamalar?n, ak?ama kalmadan geçersizle?ti?ine ?ahitlik ediyoruz. Balon misali patlayan, 2023 hedefleri bir kenara, Say?n Erdo?an ve ekibinin, 2018 y?l? hedefleri, daha be?inci ay?n ba??nda, tükenmi? ve bitmi?tir. zun dönemdir süregelen, ekonomideki sapma e?ilimi, art?k çözülme sürecine girmi? durumdad?r" ifadelerini kulland?.


 

"KiMSE, ÜLKES?N?N EKONOM?S?N?, HEM DE ULUSLARARASI B?R ORTAMDA, KEND? ?AHSINDA TOPLAYAMAZ" 

Ak?ener, "Son birkaç y?ld?r, yerli ve yabanc? bütün analizler, Türkiye'nin, en k?r?lgan ekonomilerin ba??nda geldi?ini, ortak kanaat olarak vurguluyor. Enflasyon ve faiz sarmal?, tekrar ortaya ç?km??t?r. Devam etmesi y?k?c? etkilere yol açacakt?r. Say?n Erdo?an'?n yurtd???nda, ekonomi konusunda, yapt??? konu?ma, Türk ekonomisinin sahipsizli?ini, atta ondan öte, temel ekonomik realitelerden bile kopuk bir anlay??la zorland???n?, dünya kamuoyuna göstermi?tir. Kimse, ülkesinin ekonomisini, hem de uluslararas? bir ortamda, kendi ?ahs?nda toplayamaz. Akl? ba??nda hiç kimse, ba??ms?z olmas? gereken kurumlara, seçim sonras? müdahale edece?ini söyleyemez ve halk? korkutmaktan beslenemez" aç?klamas?nda bulundu. 

"TÜRK?YE, A?ZINDAN ÇIKAN LAFLARA MUKAYYET OLAMAYAN B?R? TARAFINDAN YÖNET?L?YOR" 

Ak?ener, "Türkiye, a?z?ndan ç?kan laflara mukayyet olamayan biri taraf?ndan yönetiliyor. Seçmeni korkutarak seçim kazanmak gibi, kendi ç?karlar?na, ülkeyi feda eden yakla??m kabul edilemez. Bunu, en üst düzeyde bir sorumsuzluk örne?i olarak görüyoruz. Ba??ndan beri söyledi?imiz gibi 'ekonomiyi güven yönetir.' Siyasi iradenin en temel görevi bu güveni sa?lamakt?r. Ekonomide yap?lmas? gereken, hukuk devleti ve piyasa ko?ullar?n?n i?levselli?idir. Konular?nda deneyimli ve ba?ar?l? geni? bir kadro içerisinde yeterli haz?rl???m?z var. Dünya öyle bir dünya ki, ne ekonomi, ne de siyaset, bo? laflarla yürütülme dönemini, çoktan geçmi?tir. Siyasetçinin, kendine a??k her bo? laf?n?n bedelini, millet öder, zaten ödüyor da. Biz diyoruz ki, E?er, i?in ehli olanlar, Türkiye'yi yönetirse, o yorgun ?oförün elinden, o direksiyon al?n?rsa, ülkemiz uçuruma yuvarlanmaktan kurtulaca?? gibi, yoluna da, huzur ve güvenle devam edebilir" ifadelerini kulland?.

"E?ER, B?R ?EYLER YAPILMAZSA, ÇOK YAKINDA 5 L?RA OLACAK"

Önlem al?nmazsa dolar?n çok yak?nda 5 lira olaca??n? ileri süren Ak?ener, "Anla??lm??t?r ki, ekonomide hiçbir maliyet, bugünkü yönetimin devam?ndan, daha yüksek olamaz. Ya?ananlar? önce anlamak laz?md?r ki, çözümleri do?ru konabilsin. Size, içinde bulundu?umuz ekonomi denizinde, ne ya??yoruz, ba??m?za ne geliyor özetleyeyim; Türk Liras?, y?lba??ndan bu yana, yüzde 12 de?er kaybetmi?. Krizdeki Arjantin Peso'sundan sonra, en fazla de?er kaybeden para birimine sahibiz. Gecen Eylül ay?nda, 3.40 olan dolar, bugün neredeyse 4.5 Lira. E?er, bir ?eyler yap?lmazsa, çok yak?nda 5 lira olacak. Param?z?n de?er kaybetmesi, ithal etti?imiz gübreyi, mazotu pahal?la?t?r?yor. Yedi?imiz ekme?i, sebzeyi, evimizde kulland???m?z elektri?i, arabam?za ald???m?z benzinin fiyat?n? art?r?yor, art?rmaya da devam edecek. Yani di?er bir deyi?le enflasyonu art?racak.

 Enflasyonun artmas? demek, fakirle?iyoruz demektir. D?? borç ödemesi olan ?irketlerimizi zor duruma dü?ürecek. Dövizin artmas? ithal girdi kullan?p üretim yapan ?irketlerimizin girdi maliyetini art?racak, üretimlerini zora sokacak. Bu ?irketler, ya i?çi ç?karacaklar, i?sizli?e yol açacaklar, ya da fiyatlar?n? artt?racaklar ve bu bize, enflasyon olarak tekrar geri dönecek. Fakirle?me h?z?m?z artacak. Peki param?z neden de?er kaybediyor? Bu sorunun k?sa cevab?, Ak Parti iktidar?na ve Cumhurba?kan?na, art?k güven kalmad??? için, de?er kaybediyor olmas?d?r. Onlar?n, do?ru para politikalar? uygulayaca??na yerli ve yabanc? yat?r?mc?lar inanm?yorlar. Paralar?n? d??ar?ya ç?kar?yorlar. 

Elinde dövizi olan halk?m?z da tabi ki elindeki dövizi bozdurmuyor, çünkü onlar da hükûmete güvenmiyor. Dövizi olmayan da, elinde zar zor biriktirdi?i tasarruflar?n?n enflasyon yüzünden eriyip gitmemesi için döviz al?yorlar. ?yi de kurumlar?m?za ve hükûmete neden güven duyulmuyor? Çünkü; Bu iktidar?n?n özellikle son 5 y?l?nda, Merkez Bankas?'n?n eli aya?? ba?land?. Siyasi bask?lar sonucunda Merkez Bankas?, enflasyonu kontrol etmeyi b?rak?p takip edici konuma itildi. Merkez Bankam?z?n halk gözünde, yat?r?mc? gözünde güveni sars?ld?. Son 5 y?lda, enflasyonun dü?ürülmesine izin vermeyen hükûmet, faizlerin de yüksek kalmas?na yol açt?. Haliyle yüksek faizden borçlanmak istemeyen ?irketlerimiz de, d??ar?dan dolarla borç almaya ba?lad?. 

Bu durum öyle bir hal ald? ki önümüzdeki, 12 ay içerisinde Türkiye 240 milyar dolar civar?nda para bulmak zorunda. Böylece bu para ile bankalar?n, ?irketlerin ve kamunun, önümüzdeki 12 ay içerisinde vadesi gelen, 186 milyar dolarl?k borcu ödesin. Ekonomimizin ihtiyac? olan ithal enerjiyi, girdileri, mallar? ve hizmetleri sat?n alabilmek için, 50-55 milyar dolara ula?an cari i?lemler aç???n? finanse etsin. Bu para nas?l gelecek? Ya borçla gelecek ya k?sa vadeli s?cak para dedi?imiz portföy yat?r?mlar? ile gelecek. Ya da en güzeli olan, uzun vadeli, do?rudan d?? yat?r?mlarla ülkemize gelecek" diye konu?tu.


 
"B?Z NASIL B?R ÇÖZÜM ÖNER?YORUZ?"

?Y? Parti'nin ekonomiye ili?kin çözüm önerilerine de?inen Ak?ener, "Ancak Ak Parti'ye güvenmeyen yat?r?mc?, uzun vade de paras?n? Türkiye'ye getirmek istemiyor. K?sa vadeye yöneliyor. K?sa vadeli para giri?leri de ancak, para ve maliye politikas?na güven oldu?unda geliyor. Zaten, Merkez Bankam?za güveni bozmu?lard?.

Elimizde sadece maliye politikas?na güven kalm??t?, maalesef secim kazanma nam?na onu da bozdular. Böyle olunca da yerli ve yabanc? yat?r?mc? da paras?n? ç?kard?. Halk?m?z?n da dövize olan talebi artt?. ekâlâ Türkiye buradan nas?l ç?kar? Biz nas?l bir çözüm öneriyoruz? Türkiye'yi refaha ç?karmak için; Öncelikle ekonomiyi i?inin ehli kadrolara teslim edece?iz. Biz, Merkez Bankam?z?n ba??ms?z hareket etmesini sa?layaca??z. Biliyoruz ki ba??ms?z hareket edebilirlerse, piyasalar da Merkez Bankas?'n?n do?ru zamanda, do?ru kararlar alaca??n? bilirler. Böylece Bankaya olan güven artar.

Bugün Merkez Bankas?'n?n hem param?z?n dolar kar??s?nda de?er kaybetmesini engellemesi, hem de enflasyonu dü?ürmek için, param?z?n fiyat? olan faiz oranlar?n? ekonominin gere?i ?eklinde düzenlemek gerekmektedir. Merkez Bankas?'n?n, enflasyon ile mücadelede kararl? olmas?, enflasyonu dü?ürecek, param?z? güçlendirecek ve orta vadede faiz oranlar?n?n da, beraberinde dü?ürülmesine imkân verecektir. Bunu yaparken, maliye politikas?nda da, istikrar? tekrar tesis etmek ve bozmamak gerekmektedir.

Biz vergileri tabana yayarak, daha fazla vergi geliri yaratmay?, böylece vatanda??n üzerindeki vergi yükünü azaltmay? planl?yoruz. Ayr?ca, bütçemizdeki gereksiz harcamalar? k?s?p, geri kalan harcamalar?n da, do?ru alanlara harcanmas?yla, maliye politikam?za, tekrar güveni tesis edebilece?imize inan?yoruz. Bir devlet ba?kan?n?n i?i, ekonomiyi yönetmek de?ildir. Burada da, yamuk bir bak?? aç?s?yla kar?? kar??yay?z. Onun i?i, ekonomiyi yönetenleri yönetmek ve güveni tesis etmek olmal?d?r" ifadelerini kulland?.

(DHA)

0 Yorum