gündeminiz
Image
gündem

Parlamenter sisteme veda; kaos kap?da!

gündeminiz

24 Haziran’dan sonra ‘tek adam’ rejimini öngören Anayasa de?i?ikli?inin yürürlü?e girmesiyle yetkileri t?rpanlanacak Meclis tatile giriyor. Parlamenter sisteme sorularla veda edilecek

 
SEBAHAT KARAKOYUN sebahatkarakoyun@birgun.net @ssenyaprak

Seçim takvimi i?lemeye devam ederken, Meclis yar?ndan itibaren tatile girecek. Anayasa de?i?ikli?inin tüm hükümlerinin 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlü?e girmesiyle rafa kalkacak parlamenter sisteme, yeni döneme ili?kin pek çok soru i?aretiyle veda ediliyor. Seçim sonras? olu?acak Meclis’i yeni Anayasan?n gerektirdi?i içtüzük de?i?iklikleri yap?lmad??? için tam bir kaos bekliyor.


 
Son ‘icraat’ seçime yönelik
Meclis, AKP’nin iktidar? kaybetme korkusuyla birbiri ard?na gündeme getirdi?i “seçmene selam” düzenlemelerinin sonuncusu olan Torba Yasa’n?n ç?kar?lmas?yla yar?ndan (Per?embe) itibaren tatile girecek. Parlamenter sisteme “veda” niteli?i ta??yan tatilin ard?ndan, gözler öncelikle milletvekili aday listelerinin haz?rland??? parti genel merkezlerine ard?ndan da cumhurba?kan? adaylar? ve siyasi partilerin seçim kampanyalar?na yönelecek.

Yan?t? belirsiz sorular
Rejimi de?i?tirmeye yönelik Anayasa de?i?ikliklerinin ?aibeli 16 Nisan Referandumu’yla kabul edilmesinden sonra yeni sistemin in?as? için en geç alt? ay içinde ç?kar?lmas? gereken yasalar ve TBMM ?çtüzü?ü de?i?ikliklerini yapmadan erken seçim karar? alan AKP’nin, ülkeyi sürükledi?i yeni döneme ili?kin pek çok belirsizlik söz konusu.

Anayasa de?i?ikli?inin 24 Haziran’dan sonra tam olarak yürürlü?e girecek olmas?na kar??n yeni sisteme uygun içtüzük de?i?ikli?i yap?lmad???ndan parlamentoda komisyonlar?n çal??mas?ndan, yasalar?n görü?ülmesine kadar pek çok konuda uygulanacak hükümlerle ilgili bo?luk bulunuyor. Bu belirsizli?i a?mak için yeni parlamentonun öncelikle bir içtüzük de?i?ikli?i yapmas? gerekiyor.

Yeni sistem, Cumhurba?kan?n? kararname ç?karmaktan bütçe yapma yetkisine kadar pek çok yetkiyle donatsa da parlamento ço?unlu?unun farkl? ?ekillenmesi durumunda ortaya yönetim krizinin ç?kmas? kaç?n?lmaz görünüyor.

?kinci tur olas?l???na kar?? KHK uyan?kl???
AKP’nin TBMM’deki ço?unlu?unu kaybetme ve Cumhurba?kanl??? seçiminin ikinci tura kalmas? olas?l???n? dikkate alarak Meclis’ten KHK ç?karmak üzere yetki almas? da 24 Haziran sonras?ndaki süreçte kaosa neden olabilecek. Tart??mal? yasada yer alan KHK ç?karma yetkisinin “Cumhurba?kan? yemin ederek göreve ba?lay?ncaya kadar geçerli olaca??” hükmü ile AKP’nin, parlamento ço?unlu?unu yitirse de Cumhurba?kanl??? seçimi ikinci tura kalsa da yakla??k üç hafta süreyle mevcut Bakanlar Kurulu arac?l???yla pek çok düzenlemeye imza atma ayr?cal???na sahip olmas? yeni krizleri kaç?n?lmaz k?lacak.

***

0 Yorum