gündeminiz
Image
ekonomi

Yine rekor kay?p! Liran?n ?itibar?? y?zde 165 d??t?

gündeminiz

Türk Liras?’n?n de?eri dolar ve avro kar??s?nda yine rekor düzeyde eridi. Kas?m 2002’den bugüne lirada dolar kar??s?ndaki kay?p yüzde 165’e ula?t?
 
Ekonomideki a??rla?m?? sorunlar?n üzerine bir de seçim belirsizli?ini ekleyen iktidar, liradaki sert de?er kayb?n?n bir türlü önüne geçemiyor. Yakla??k bir buçuk ay önce 4 lira seviyelerini zorlayan dolar, ?imdi ise dünkü ata??yla birlikte 4 lira 46 kuru?a kadar yükselerek yeniden rekor k?rd?. Avro da rekorunu 5 lira 30 kuru?a ta??d?. Türk Liras?’n?n de?eri bir gün içinde dolar kar??s?nda yüzde 2, avro kar??s?nda ise yüzde 1,5 de?er yitirdi.


 
Dünyada böyle dü?ü? yok
Liradaki soluksuz erime AKP’nin iktidara geldi?i gündeki liran?n de?erini ve bugünkü de?erini yeniden sorgulat?yor. AKP’nin iktidara geldi?i gün 1 lira 67 kuru? olan dolar günümüze gelindi?inde lira kar??s?nda yüzde 165 oran?nda de?er kazanm?? durumda. ABD Merkez Bankas? Fed’in y?llar sonra ilk kez Aral?k 2015’te ba?latt??? faiz art?? sürecinden bu yana ise Türk Liras?’n?n de?eri dolar kar??s?nda yüzde 50 eridi. Türkiye ile ayn? ligdeki geli?mekte olan ülke para birimlerinin önemli bir ço?unlu?u ise söz konusu dönemde dolara kar?? de?erini korudu.

Yabanc?lar?n alg?s? negatif
Öte yandan Türkiye’ye ili?kin uluslararas? alg?da kötüle?me de sürüyor. Kredi derecelendirme kurulu?u Moody’s, makro geli?melerin kredi notu için negatif seyretti?ini ve Türkiye’ye ters yönde etki yapt???n? aç?klad?. Bir di?er kredi kurulu?u olan Fitch degeli?mekte olan ülkeler aras?nda en gev?ek para politikas?n?n Türkiye’de oldu?u görü?ünü payla?t?.

***

Akaryak?ta be? ayda yüzde 12 zam

Lirada ya?anan soluksuz dü?ü? akaryak?t fiyatlar?na zam üstüne zam getiriyor. Dün gece yar?s? saatlerinde benzine ve motorine 16, LPG'ye ise 12 kuru? zam yap?ld?. Böylece benzinin litresi 6 lira 6 kuru?tan 6 lira 24 kuru?a, motorinin litresi 5 lira 53 kuru?tan 5 lira 69 kuru?a ve LPG'nin litresi 3 lira 41 kuru?tan 3 lira 53 kuru?a yükseldi. Petrol Ürünleri ??verenleri Sendikas? geçen hafta tepki çeken bir karara imza atm??, akaryak?ta yap?lan zamlar? resmi sitelerinden önceden duyurmayacaklar?n? aç?klam??t?. Sürücüler, zaml? tarifeleri akaryak?t istasyonlar?na geldiklerinde ö?rendi.

Be? ayda 66 kuru? zam
Yap?lan zamlarla birlikte benzin ve motorin adeta ate? pahas? haline geldi. Y?l?n ba??nda 5 lira 57 kuru? olan benzin, yeni zamla birlikte y?l?n ilk 5 ay?nda yüzde 12'ye ula?t?. Y?l?n ba??nda 5 lira 5 kuru? olan motorine y?l?n ilk 5 ay?nda yap?lan zam ise yüzde 13'e dayand?. Böylece 60 litre depoya sahip bir araç sahibi y?lba??nda depoyu 334 liraya doldururken, ?imdi ise 40 lira daha fazla ödemek durumunda kald?. Motorinde ise 60 litrelik deposunu doldurmak isteyen sürücünün cebinden y?lba??na göre 38 lira daha fazla ç?kt?.

0 Yorum