gündeminiz
Image
medya yazarları

Yeni ?afak yazar?: ?AKP - MHP ittifak? yol kazas?na u?rayabilir mi"?

gündeminiz

Yeni ?afak yazar? Acet, MHP Genel Ba?kan? Bahçeli'nin, ‘genel af’ ça?r?s?yla ba?layan tart??malar? de?erlendirdi. Ba?ka konularda da görü? ayr?l?klar? ya?anabilece?ini belirten Acet, “Haliyle bu türden görü? ayr?l?klar?n?n, seçime giden yolda bir yol kazas?n? beraberinde getirip getirmeyece?i, ittifak?n kalan ?u 38 gün içerisinde hasar görüp görmeyece?i meselesi ak?llara dü?mü? oldu” dedi.


  Yeni ?afak yazar?: ‘AKP - MHP ittifak? yol kazas?na u?rayabilir mi?’

Yeni ?afak yazar? Mehmet Acet, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli'nin hükümete yönelik olarak yapt??? "genel af" ça?r?s?yla ba?layan tart??malar? de?erlendirdi. Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n "Gündemimizde yok" dedi?i ça?r?yla ilgili olarak Acet, "AK Parti ve MHP seçim döneminde sadece af konusunda de?il belki ba?ka ba?ka konularda da görü? ayr?l?klar? ya da vaatlerle seçmenin kar??s?na ç?kacak" dedi.

Acet, ‘Bahçeli’nin af ç?k???, Cumhur ?ttifak?’n? sarst? m??’ ba?l?kl? yaz?s?nda, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nin yapt??? ‘af ça?r?s?n?n’ siyaset gündemine bomba gibi dü?tü?ünü, Londra’ya giderken bu konuyla ilgili bir soruya muhatap olan Cumhurba?kan? Erdo?an’?n, konunun kesinlikle gündemlerinde olmad???n? belirtti?ini hat?rlatt?. Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n da bunu teyit etti?ini kaydeden Acet, ?unlar? yazd?:

GÖRÜ? AYRILIKLARI

“Bahçeli, devam?nda bir aç?klama daha yapt?, “Kararl?y?z, sözümüzün arkas?nday?z. Allah’?n izniyle aff?n ç?kaca??na inan?yorum” dedi.

Ekim 2016’da Bahçeli’nin anayasa de?i?iklik teklifiyle ba?layan Ak Parti MHP yak?nla?mas? ve bu yak?nla?man?n 24 Haziran yolunda ‘Cumhur ?ttifak?’ olarak ete kemi?e büründü?ü dönemin bütününe bakt???m?z zaman ittifak payda?lar? aras?ndaki görü? ayr?l?klar?n?n kamuoyu önüne bu biçimde yans?mas? çok nadir olarak görüldü.

Haliyle bu türden görü? ayr?l?klar?n?n seçime giden yolda bir yol kazas?n? beraberinde getirip getirmeyece?i, ittifak?n kalan ?u 38 gün içerisinde hasar görüp görmeyece?i meselesi ak?llara dü?mü? oldu.

Meseleyi tam da buras?ndan tutarak Bahçeli’nin yak?n kurmaylar?ndan biriyle konu?tum.

“Af meselesinde ortaya ç?kan görü? ayr?l??? ittifaka zarar verir mi” diye sordum.

Soruma, “Olur mu öyle ?ey” diye ba?lay?p ?u ?ekilde devam eden yan?tlar ald?m:

“Tarihin ve talihin sarkaç anlar?ndan birindeyiz. Genel Ba?kan?m?z erken seçim ça?r?s? yaparken, Rusya’n?n, ?ran’?n önümüzdeki dönemde ya?anacak büyük krizlere haz?r olmak için erken seçim kararlar? almas?n?, Çin Parlamentosunun Devlet Ba?kan?’n? ikinci kez seçerken süre s?n?r?n? kald?rmas?n? dikkate alarak bu ça?r?y? yapt?. Herkes yeni dönemin risklerine kar?? seçimleri erkene alarak haz?rl?k yap?yor. Gemi limana salimen yana?ana kadar bu ittifak?n arkas?nday?z.”

AF ÇA?RISININ AMACI NEYD??

Bahçeli’nin kurmay ekibinde yer alan ismin söylediklerine göre af ça?r?s? yap?lmas?n?n amac? ?uydu:

“Cezaevinde olup da tutuklu olanlar oy kullanam?yor ama hükümlü olanlar kullan?yor. Genel Ba?kan?m?z hem onlar, hem de aileleri nezdinde bir heyecan üretmek için bu vaatte bulundu.”

O halde, bu dinlediklerimiz üzerinden ?öyle bir tespit yap?labilir.

AK Parti ve MHP seçim döneminde sadece af konusunda de?il belki ba?ka ba?ka konularda da görü? ayr?l?klar? ya da vaatlerle seçmenin kar??s?na ç?kacak.

Sonuçta bu iki partinin ayr? ayr? programlara sahip siyasi olu?umlar oldu?unu herkes biliyor.

Önemli olan ‘ülkenin bekas?n?’ kollayan d?? politika, güvenlik, yönetim sistemi gibi temel meselelerdeki ittifak ruhunun çözülmemesi.

Bu konularda iki parti de bulunduklar? pozisyonu korumaya devam ediyor.

0 Yorum