gündeminiz
Image
ekonomi

Bask?n se?im i?in b?t?eden rekor harcama

gündeminiz

Hükümetin, 24 Haziran’da yap?lacak bask?n seçimi 'AKP ve MHP ortakl???' lehine oya tahvil etmek için bütçeden yapt??? harcamalar savurganl?kla kendini gösterdi.
 
Nurcan Gökdemir/ B?RGÜN- Hükümetin yanda?lara da??tt??? ve seçim için savurdu?u paralar merkezi bütçeyi sarsarken, Erdo?an ile Y?ld?r?m’?n örtülü ödenek harcamalar? y?l?n ilk dört ay?nda 747.2 milyon liraya ula?arak, 1.1 milyarl?k Ba?bakanl?k bütçesini zorlamaya ba?lad?.

Aç?k rekora ko?uyor

Cari i?lemler aç???n?n mart ay?nda geçen y?l?n ayn? ay?na k?yasla 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolara f?rlad??? aç?klamas?n?n ard?ndan Maliye Bakanl???, nisan ay? harcamalar?n? da aç?klad?. Ocak-Nisan döneminde geçen y?l?n ayn? dönemine göre yakla??k 6 milyar liral?k art??la 23,2 milyar TL’ye ç?kan bütçe aç???nda 'seçmene selam' nitelikli harcamalar?n etkisi görüldü.

Afrin Harekat?’n?n yava?lamas? ile devletin güvenlik ve savunma harcamalar? azal?rken 24 Haziran’da yap?lacak bask?n seçim, örtülü ödenek, hane halk?na yap?lan transfer harcamalar?, görev zararlar?, tar?msal destek harcamalar?, te?vikler, tören ve toplant? harcamalar?, yerel yönetimlere aktar?lan kaynaklar, karayollar? in?aat ve i?letme hizmetleri giderleri ile bütçeye damgas?n? vurdu.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ile Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n örtülü ödenekten yapt??? gizli harcamalar y?l?n ilk dört ay?nda 747.2 milyon liraya ula?arak, 1.1 milyarl?k Ba?bakanl?k bütçesinin yar?s?n? geçti. 24 Haziran’dan sonra tarihe kar??acak olan Ba?bakanl?k’?n bütçesine 30 bin liral?k sembolik bir aktar?m yap?ld?.

Bütçede öne ç?kan harcamalardan baz?lar? ?öyle:

»Mal ve hizmet al?m giderleri için yap?lan harcama 3.8 milyar liradan 4.2 milyar liraya, tüketime yönelik mal ve malzeme al?mlar? 1.3 milyar liradan 1.6 milyar liraya, hizmet al?m? çerçevesinde müteahhitlik hizmetlerine yap?lan harcama 134 milyondan 141 milyon liraya ç?kt?.

Haberle?me gideri yüzde 30 artt?
»Haberle?me giderleri 60 milyondan 79 milyon liraya, ta??t kiralama giderleri 40 milyondan 43 milyon liraya, hizmet binas? kiralama giderleri 16 milyondan 27 milyon liraya, temsil ve tan?tma giderleri 9.2 milyondan 11.6 milyona yükseldi.
»Ziraat Bankas?’na ödenen görev zarar? 10 milyonluk art??la 165 milyon lira oldu.

Hazine yard?mlar? 1 milyar lira artt?
»Hazine yard?mlar? da 1 milyar liraya yak?n artt?. Geçen ay 12.1 milyar lira olan hazine yard?mlar? nisan ay?nda 13.2 milyar liraya ç?kt?. Sosyal güvenlik kurumlar?na yap?lan Hazine yard?mlar? 5.8 milyardan 7.6 milyara f?rlarken mahalli idarelere de 90 milyonluk art??la 230 milyonluk yard?m yap?ld?.

Avrupa Gençlik'e para akt?
»Kâr amac? gütmeyen kurulu?lara yap?lan yard?mlarda da rekor art?? oldu. Geçen ay 113 milyon lira olan yard?m nisanda 467 milyon liraya ç?kt?. Avrupa Gençlik Merkezi 348 milyon lira ile bu yard?mdan aslan pay?n? ald?.

»Hane halk?na yap?lan transferler kalemi alt?nda ö?rencilere verilen burs ve harçl?klar 39 milyondan 329 milyon liraya ç?karken, di?er transferler ad? alt?ndaki harcama tutar? da 2 milyondan 127 milyona ç?kt?.


»E?itim için yap?lanlar 10 milyondan 429 milyona, sa?l?k amaçl?lar 13 milyondan 43 milyona, yiyecek yard?m? amaçl? yap?lanlar 1.5 milyondan 16.5 milyona, bar?nma yard?mlar? da 5 milyondan 9 milyona yükseldi.

»Karayollar? Genel Müdürlü?ü’ne geçen ay 562 milyon lira yard?m aktar?l?rken bu tutar nisan ay?nda 2.2 milyar lira olarak gerçekle?ti.

0 Yorum