gündeminiz
Image
medya yazarları

?zdil: Erdo?an neden bu kadar ?fkeleniyor"

gündeminiz

Sözcü yazar? Y?lmaz Özdil, Erdo?an'?n eski AKP'li Abdüllatif ?ener'e neden öfkelendi?ini yazd?.
 
Y?lmaz Özdil'in bugünkü yaz?s? ?öyle:

K?ymeti harbiyesi yok öyle mi?
BBC'de programa kat?lan asr?n liderimize, Abdüllatif ?ener'in hükümete yönelik ele?tirilerini sordular. Asr?n liderimiz pek öfkelendi. “Yat?yor kalk?yor benim hakk?mda ileri geri konu?uyor, kendisini adam yerine koymuyoruz, k?ymeti harbiyesi yok” dedi.

*

Madem k?ymeti harbiyesi yok, niye bu kadar öfkeleniyor?

*

Çünkü, Abdüllatif ?ener…
Aysbergin görünen k?sm?d?r.

*

Akp'ye oy veren vatanda?lar?n çok çok önemli bölümü, ?u anda Abdüllatif ?ener'le ayn? vicdan muhasebesini yap?yor.
Ayn? duygusal travmay? ya??yor.

Akp'nin mal? de?il bu insanlar.
Demirba? de?iller.
Türkiye huzurlu, mutlu bir memleket olsun diye oy verdiler. Gençler i? bulsun diye oy verdiler. Ekmek büyüsün diye oy verdiler. Param?z güçlü olsun, refah? adaletli ?ekilde payla?al?m diye oy verdiler.
Fabrikalar? satal?m, bankalar? satal?m, borcumuz büyüsün, elaleme dünyan?n en yüksek faizini ödeyelim, dünyan?n en pahal? benzinini alal?m, tar?m? öldürelim, zengin daha zengin, fakir daha fakir olsun, yanda? i?adamlar? milletin oras?na koysun diye oy vermediler.

*

Dört milyon Suriyeli ne olacak? ?ehitler neden durdurulam?yor? K?br?s niye veriliyor? Dünyan?n en çok büyüyen ülkesiysek, çar?? pazar piyasa niye bu halde? Yolsuzluklar ayyuka ç?kmad? m?? Belediyecilik bizim i?imizse, belediye ba?kanlar?m?z neden görevden al?n?yor? Soruyorlar bu sorular?… Mahallede kom?uya, kahvede arkada?a sormuyorlar belki ama, kendi vicdanlar?na soruyorlar.

Milleti millete kim dü?man ediyor?
Milletin birbirine kin duymas?n?n kime ne faydas? var?
E?itimden adalete, memleketin çivisi ç?kmad? m??
Soruyorlar.

*

Gidi?at?n kötü oldu?unu kesinlikle görüyorlar.
Hükümet de?i?mezse daha da kötü olaca??n? görüyorlar.
Buna ra?men, y?llard?r do?ru bildiklerinin yanl?? oldu?unu kabullenmek hiç kolay de?il… ?ç dünyalar?nda gel gitler ya??yorlar.

*

Abdüllatif ?ener bu yüzden öfkelendiriyor.
O gerçek bir yurtsever.
Susup susup ?imdi konu?muyor.
En güçlü oldu?u dönemde b?rakt?.
Gördü yanl??l?klar?, b?rakt?.
Koltu?unda oturmaya devam etseydi, ba?bakan bile olurdu.
B?rakt???ndan beri hayk?r?yor.
Türk siyasetinde tan?d???m en namuslu insanlardan biri.
Özele?tirisini ve ele?tirilerini kendine saklam?yor, kendisini imha etme pahas?na millet duysun diye ç?rp?n?yor.
Sanki ba?ka partiye oy vermek ihanetmi? gibi ruhen bask? alt?na sokulan, suçluluk hissettirilen insanlar?m?za, hatada ?srar etmemeleri için cesaret a??l?yor.

*

Asr?n liderimizin Titanic'i…
??te bu vicdani aysberg'e çarpmaktan korkuyor!

0 Yorum