gündeminiz
Image
medya yazarları

Ahmet TAKAN: Chatham House yeni Sykes-Picot haritalar? m? ?iziyor"..

gündeminiz

Onca seçim tela??n?n aras?nda s?rf Kraliçe'nin hat?r? k?r?lmas?n (!) diye ?ngiltere'ye gidildi. Abdullah Gül beyler içinden epey kahretmi?tir herhalde!.. 

Vefas?zl?k konusunda kitap yazmaya ba?lar m? bilemem ama kendisine bir zamanlar çok yak?n duran, ödüller veren Chatham House'a da epey içerlemi?tir. 

Gazze'de Müslüman kan? içilirken, ?srail'in kurulmas?na öncülük eden, Sykes-Picot haritalar?n? çizen, Sevr'i yapan Chatham House'da R. Erdo?an epeyce uzun bir konu?ma yapt?. Bakt?m AKP cenah?na, bir zamanlar oraya gidip de misafir edilenlere en a??r hakaretleri ya?d?ranlardan ses seda yok!.. 

Seçim ate?i bacalar?n? sard??? için yine "reisin bir bildi?i vard?r" moduna girmi? olmal?lar!..R. Erdo?an'?n ?ngiltere ziyareti ile ilgili Ankara kulislerinde akçeli i?ler de dahil olmak üzere çok ?ey konu?uluyor. Yok, o kadar da de?ildir art?k!.. 

Erdo?an, bu kadar harala gürele aras?ndan s?yr?l?p, sakin geçen o 3 gün içinde Londra'da kurmaylar?yla, "?öyle rahat kafayla milletvekili listelerini" düzenleyelim demi? olamaz m??..Erdo?an'?n, Londra'da Bloomberg TV'ye verdi?i mülakatta, "AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ço?unlu?unu kaybetmesi olas?l???"na ili?kin "A, B, C planlar?m?z var. 

Sistemi t?kayacak herhangi bir geli?meye izin vermeyiz" demesi de ayr?ca dikkatimi çekti.Erdo?an, 24 Haziran'daki seçimde, kendisinin cumhurba?kanl???n? kazand???, ancak parlamentoda 'kar???k bir tablo'nun ortaya ç?kmas? durumunda ne yapaca??yla ilgili bir soruya ?u cevab? vermi?:"Bizde bir laf vard?r: 'Dereyi görmeden paçalar s?vanmaz' diye. 

Biz de dereyi görmeden paçalar? s?vam?yoruz. Önce seçim sonuçlar?n? bir görelim. Sizin dedi?iniz anlamdaki bir neticeye göre haz?rl?klar?m?z ?üphesiz olacakt?r. 

A, B, C planlar?m?z var. ?nan?yoruz ki arzu etti?imiz plan ortaya ç?kacakt?r. Sistemi t?kayacak herhangi bir geli?meye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemin önünü açt?m."Do?ru!.. O zamanlar gizli uzla?ma ile hareket etti?i Doktor Devlet Bahçeli ile Ahmet Davuto?lu'na hükümet kurdurmam??lard?. 1 Kas?m seçiminin sonuçlar? da ortada!.. 

24 Haziran'da AKP'nin Parlamentoda ço?unlu?unu kaybedebilece?i görüldü?ünden siyasi kulislerde senaryolar birbirini koval?yor.

 En çok konu?ulan? da, "Erdo?an Cumhurba?kanl???n? kazan?r Parlamentoda ço?unlu?u kaybederse 3 ay içinde tekrar seçime gider." 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ilk kaleme ald???m yaz?da ve kat?ld???m TV programlar?nda Erdo?an'?n seçime gidece?ini iddia eden ve hakl? ç?kan bir gazeteci olarak bu sefer i?in öyle olaca??n? sanm?yorum.

 Erdo?an, e?er Cumhurba?kanl??? seçimini kazan?r Parlamentoda ço?unlu?u kaybederse bu sefer farkl? bir organizasyona gider. Bu yüzden, CHP, ?Y? Parti ve Saadet Partisi'ne milletvekili aday listelerini -YSK'ya teslim edecekleri son ana kadar- çok ince eleyip s?k dokumalar?n? tekrar tekrar gözden geçirmelerini öneririm!..

Tower Bridge (Kule Köprüsü) Öncesinden, Türk kamuoyuna cilalanmaya ba?lanan R. Erdo?an'?n ?ngiltere gezisinin stratejik perde arkas?na ili?kin ne dü?ündü?ünü 21. Yüzy?l Türkiye Enstitüsü Ba?kan? Cahit Arma?an Dilek'e sordum. Dilek'e göre ?ngiltere köprü görevi görüyor. Dilek ?öyle anlatt?;"Biz, ABD ile simgele?en sorunlar nedeniyle i? yapam?yoruz, kar??l?kl? oturup konu?am?yoruz.

 El alt?ndan i? pi?irecekler ama kar??l?kl? oturup konu?am?yorlar. Bence, ?ngiltere arabulucu. ?ngiltere üzerinden ABD ile i? yap?yorlar.

 Bu sadece ?ngiltere i?i de?il. ??in öbür taraf?nda ABD de var. Yani, Amerika bize empoze etmek istedi?i ?eyleri ?ngiltere üzerinden yap?yor.

 Biz de ?ngiltere üzerinden kar??l?k veriyoruz. Bunun içinde K?br?s var, Suriye içinde onlar?n olu?turmaya çal??t??? yap? var.

 Onlar?n kabullenilmesine yönelik Amerika'n?n telkinleri var. ?ngiltere de bu pazarl??? yürütüyor. Ondan sonra bu me?hur çözüm süreci var.

 25 Haziran'da Suriye'de bamba?ka bir resim görece?iz. Hükümet de bu resme ses ç?karm?yor ?u anda. ??te, Arap gücü gelecek, belki NATO'nun istikrar gücü gelecek.

 ABD plan? kabullenilecek. Buna ses ç?kar?lm?yor. Bunun kar??l???nda seçimi kazan?lmaya yönelik art?k bunun pe?inden para m? gelir, siyasi destek mi gelirin pazarl??? yap?l?yor diye dü?ünüyorum.Hat?rlar m?s?n?z?

 1974 Bar?? Harekat? öncesinde 15 Temmuz'da K?br?s'ta darbe olunca bizimkiler garantör olarak ?ngiltere'ye gittiler. 

Ecevit'in hat?ralar?nda var orada söylüyor; '?kide bir ?ngiliz heyeti d??ar? ç?k?p geliyordu' diyor. 'Ne oldu?unu anlayamam??t?k. Sonra ö?rendik ki d??ar? ç?k?p Amerikal?larla konu?uyorlarm??' diyor.ABD'nin Türkiye ili?kilerini ?ngiltere'ye havale etti?ini dü?ünüyorum."Merak etti?im bir konu daha var;Acaba, Londra'da Kerkük masaya yat?r?ld? m??.. 


Kaynak Yeniça?: Chatham House yeni Sykes-Picot haritalar? m? çiziyor?.. - Ahmet TAKAN 

0 Yorum