gündeminiz
Image
medya yazarları

Orhan U?uro?lu:Reis'ten "Sezon sonu kapat?yoruz indirimi"

gündeminiz

?Y? Parti millet nazar?nda yükseldikçe Recep Tayyip Erdo?an'?n hedefleri de bir bir de?i?meye ba?lad?.Erdo?an, "Patron ç?ld?rd?" diye ba?layan ve "Sezon sonu kapat?yoruz indirimi" diye millete duyurulan kampanya benzeri bir seçim kampanyas? yürütüyor.

Hat?rlatay?m bu kampanyan?n nas?l oldu?unu.Gaziantep'teki toplu aç?l?? töreninde konu?an Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Türkiye'yi yeni anayasas?na kavu?turmak için tüm güçleriyle çal??t?klar?n? belirterek, "400 milletvekilini verin ve bu i? huzur içinde çözülsün" diye konu?mu?tu.Geçti?imiz haftalarda ise Erdo?an "300 ve üstü milletvekili" hedefi koydu seçmenlerine.

Akit yazar? Ali Karahasano?lu, AKP-MHP koalisyonunun 24 Haziran'da 300'ün alt?nda milletvekili almas? halinde erken seçime gidece?ini yazd?.Görüyorsunuz de?il mi 24 Haziran pani?inin foto?raf?n??Metal yorgunu AKP'nin mental yorgunu Erdo?an, birilerinin fitne fesat kaynat?ld???n? vurgulayarak, "

...Bu ne biliyor musunuz? 
'Oyumu cumhurba?kan?na verece?im ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyece?im.' Böyle bir ?eye siz ne diyorsunuz?

 Böyle bir ?ey olabilir mi? 
Bu oyunu da bozmaya var m?y?z? 
Bu oyun, bu tezgah...
 Kimlerin oldu?unu anl?yorsunuz. ?n?allah bu münaf?klar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömece?iz" dedi.

Tabii Karahasano?lu'nun hedefi AKP taban?n? korkutmak.Karahasano?lu özetle, "Erdo?an Cumhurba?kan? olur, Meclis'te ço?unlu?u olmazsa istifa eder böylece milletvekili ve cumhurba?kanl??? için erken seçim yolu aç?l?r" diyor.

Bu sistemi 16 Nisan öncesi savunan AKP'liler bunu övünerek söylüyorlard? ama o zaman ?Y? Parti yoktu ki.Bugün gördüler ki 24 Haziran seçiminde pabuç pahal?.Erdo?an'?n seçilmesi de AKP'nin Meclis'te ço?unlu?u ele geçirmesi de imkans?z gibi ki bu durumda indirim kampanyas? yapan patron gibi davran?yorlar.

400'den 300'e ?imdi de 250 ve üstü diye hedefler koymaya ba?lad?lar.Meral Ak?ener'in, "korkunun ecele faydas? yok" dedi?i gibi oldu durum.

Reis'ten sezon sonu indirim kampanyas? ba?lad? ama sonunda 24 Haziran'da vatanda?lar?n oylar? ile göreceksiniz ki, "kapat?yoruz" tabelas? ya da Erdo?an sonras? "devren genel ba?kanl?k" yöntemi ile sonuçlanacak 16 y?ll?k AKP dönemi. 
Kaynak Yeniça?: Reis'ten "Sezon sonu kapat?yoruz indirimi" - Orhan U?URO?LU 

0 Yorum