gündeminiz
Image
medya yazarları

Arslan BULUT: Erdo?an, neden ?ngiliz ipine sar?ld?"

gündeminiz


Times gazetesi, Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n Londra ziyaretini ele ald??? ba?yaz?s?nda "Ülkesindeki bask? konusundaki çok say?da çekinceye kar??n, Erdo?an'la i? yapma zaman?. Bu ili?ki NATO'nun gelece?ini belirleyebilir" diye ?ngiltere'nin Türkiye'ye bak???n? yans?tt?.

BBC'nin haberine göre yaz?da, ittifak halindeki muhalefetin seçimlerde yüzde 40 oy alabilece?i, HDP'nin ise yüzde 10 oyu toplayabilece?i, böylece Adalet ve Kalk?nma Partisi'nin Meclis'te ço?unlu?u kaybedece?i, ancak "Erdo?an'?n cumhurba?kan? seçilmesinin kesin gibi göründü?ü" iddia edildi.

Yaz?, Erdo?an'?n ?ngiltere'yle ticaret hacmini 15 milyar sterline ç?karmay? önerdi?i ve Türk sava? uça??n?n geli?tirilmesinde ?ngiltere'nin yard?m?n? istedi?i belirtildi; "?ngiltere, Erdo?an'?n konu?mas?nda dile getirdi?i ABD dü?manl???n? payla?m?yor, Kürtlere ve muhaliflere ac?mas?z muamelesini de onaylam?yor.

 Ama yine de Erdo?an ?ngiltere'ye mant?kl? bir teklifte bulundu. Bat? ittifak?n?n bekâs? ve kar??l?kl? refah ad?na, iki ülke birlikte çal??man?n daha üretken yollar?n? bulmas? gerekiyor." diye son buldu.?ngiltere'nin bak??? bu! Gazze'deki katliam umurlar?nda bile de?il!Arap bas?n? ise Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an ile ?ngiltere Ba?bakan? Theresa May'in "Orta Do?u için ortak eylem plan?" aç?klayaca??n? duyurdu.

***
Bu yorum ve bilgilerden, Erdo?an'?n ABD deste?ini kaybetti?i ve yerini ?ngiltere ile doldurmaya çal??t??? anla??l?yor! Bu analizi destekleyen ba?ka bir veri daha var.Gazeteci Serdar Turgut, "Erdo?an ve Armageddon" ba?l?kl? yaz?s?nda, yüzde 81'i Trump'a oy veren Evanjeliklerin, iyi ve kötü aras?ndaki nihai sava? olarak görülen Armageddon'un yakla?t???na inand???n?, bu süreçte Hz. ?sa'n?n da dünyaya, iyinin yan?na geri dönece?i beklentisi bulundu?unu, iyi taraf olarak kendileri ve müttefiklerini, kötü taraf olarak da Erdo?an'? ve Türkiye'yi tan?mlad?klar?n? yazd? ve önemli diye bilinen birçok insan?n internet sayfas?nda Erdo?an'?n "anti Christ" olarak gösterildi?ini belirtti.

Turgut, "Kongre üyelerinin ofis telefonlar? gün boyu susmuyor; 'Rahip Brunson'u kurtar?n' diyor arayanlar...

 Onlar?n dü?üncesine göre Evanjelist rahip, Armageddon sava??nda dü?man olan taraf?n elinde tutsak. Böyle dü?ünüyorlar, bu nedenle tamamen ç?ld?rm?? durumdalar." diyor
.***

Tam bu noktada bir hat?rlatmada bulunaca??m. ?ngiltere'nin Financial Times gazetesinde 7 Aral?k 2006 tarihinde, Vincent Boland ve Paul Betts, "Türk Lokumu" ba?l?kl? ortak yorumda, "Geçti?imiz dört y?l içerisinde AB ve IMF'nin te?vik etti?i reformlar, Türkiye ekonomisinin AB'ye entegrasyonunu peki?tirdi. Bu da Dexia, Fortis, Citigroup ve BNP Paribas gibi yabanc? yat?r?mc?lar?n, ekonomik dönü?ümden en fazla faydalanan sektör olan bankac?l?k sektörüne girmelerini sa?lad?. Öte yandan yat?r?m bankalar?, ?stanbul'da çok ciddi miktarlarda i?lemler yap?yor. Al?m yönündeki sinyaller, AB sürecindeki duraklama kaynakl? sat?? sinyallerinden çok daha güçlü olacakm?? gibi görünüyor." demi?ti.  

***
??te Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin, defalarca kopma noktas?na geldi?i halde devam etmesinin sebebi, bu al?mlar veya Türkiye aç?s?ndan bakarsak bu sat??lard?.?imdi Tayyip Erdo?an, "tamam m? devam m??" noktas?na geldi?i için, üstelik ABD taraf?ndan da R?za Zarrab davas? ile kö?eye s?k??t?r?ld???, Almanya taraf?ndan da istenmedi?i için ?ngiliz ipine sar?l?yor! ?ngiltere ise ABD gibi pervas?z de?il; Türkiye'yi elde tutman?n "Bat? ittifak?n?n bekâs?" için ?art oldu?unu dü?ünüyor.

Hani mesele Türkiye'nin bekâs?yd?? Me?er as?l sars?lan Bat? ittifak?ym??!?ngiltere'nin kime veya hangi ülkeye ne hayr? dokunmu? ki ?imdi de Erdo?an'? ve Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi s?k?nt?dan kurtars?n? 
Kaynak Yeniça?: Erdo?an, neden ?ngiliz ipine sar?ld?? - Arslan BULUT 

0 Yorum