gündeminiz
Image
Siyaset

K?l??daro?lu: Devleti soyan, yolsuzlukla m?cadele eder mi"

gündeminiz

CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu partisinin grup toplant?s?nda yapt??? konu?mada, "Aile boyu devleti soyan adam yolsuzlukla mücadele eder mi?" dedi.

 


CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu partisinin grup toplant?s?nda konu?tu. K?l?çdaro?lu'nun aç?klamal?rndan sat?r ba?lar?:

"Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan, Hüseyin ?nan...6 May?s 1972'de 3 güzel fidan?m?z? dara?ac?nda kaybettik. Siyasl idamlar?n toplumlar?n belle?inde derin yer etti?ini kabul etmemiz gerekiyor. Rahmetli Bülent Ecevit'in idamlar?n kald?r?lmas? yönündeki çabas? çok önemlidir. Biz  Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan, Hüseyin ?nan'? asla unutmayaca??z. Gençler de unutmayacaklar.

"Cumhuriyet Gazetesi en dik duran gazetedir"

Dün bir gazetemiz 94. y?l?n? kutlad?. Ç?nar gibi bir gazete. Cumhuriyet gazetesi 94'üncü y?l?n? kutlad?. 94 y?l yani bir as?ra yakla?an y?l bizim bas?n tarihimizde çok fazla rastlanan bir olay de?ildir. Cumhuriyet'in ad?n? Gazi Mustafa Kemal Atatürk koymu?tur. Ve Cumhuriyet ad?na uygun olarak demokrasiyi, cumhuriyeti, özgürlükleri, kad?n erkek i?tli?ini ve ça?du? uygarl??? savunmu?tur.

Her dönemde bask?lara kar?? direnmi?tir. Darbelere ve bask?lara direndi?i için a??r bedeller ödemi?tir. Yazarlar? katledilmi?tir, gazetecileri hapse at?lm??t?r, kö?e yazarlar? hapse at?lm??t?r.

20 Temmuz darbesinden sonra olan olaylar Cumhuriyet ba?lam?nda ya?anan olaylar 12 Eylül ve 12 Mart askeri darbeler döneminde de aynen ya?and?. Ve bugün Cumhuriyet gazetesi bütün bask?lara ra?men yoluna devam etmektedir. Bu ülkede demokrasiyi, özgürlü?ü, kad?n erkek e?itli?ini, parlamenter demokratik sistemi savunan, tek adam ve diktaya kar?? olan her kesimin Cumhuriyet'e sahip ç?kmas? laz?m.

20 Temmuz darbesine kar?? en dik duran, en onurlu duran gazetelerden birisidir. Gazetecili?in yerlerde süründü?ü bir süreçte Cumhuriyet gazetesi yazarlar?yla beraber onurlu duru?unu hiç bozmam??t?r. 20 Temmuz darbesine kar?? en dik ve en onurlu duran gazetedir. Gazeteyi de, yazarlar?n? da yürekten kutluyorum.

0 Yorum