gündeminiz
Image
Siyaset

Balbay: "FET?'y? daha ne kadar saklayacaks?n?z""

gündeminiz

CHP ?zmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, FETÖ soru?turmalar? kapsam?nda örgüte finansal destek sa?lamak suçundan 21 ayd?r ?zmir'de tutuklu yarg?lanan Orkide Ya?lar?’ n?n sahibi ?zmirli i? adam? Ahmet Küçükbay’?n etkin pi?manl?ktan faydalanmak için itirafç? oldu?unu hat?rlatarak Küçükbay’?n savc?l??a verdi?i ifadeleri Meclis gündemine ta??d?.


 
Balbay, ?zmirli i? adam? Ahmet Küçükbay’?n FETÖ ile irtibatl? oldu?unu iddia etti?i 84 ki?inin ad?n? savc?l??a verdi?ini,  bunlardan 3’nün AKP Milletvekili oldu?u için savc?l?k taraf?ndan haklar?nda hiç i?lem yap?lmad???n? belirterek ?öyle dedi:

“Buradan AKP’ye soruyorum: AKP’li diye hiçbir i?lem yapm?yorsunuz, sonra da FETÖ’nün siyasi aya??n? Nasreddin Hoca’n?n samanl?kta kaybetti?i i?neyi ayd?nl?k diye sokakta aramas? gibi öteki partilerde ar?yorsunuz. Bu konuda ne yapacaks?n?z bu ki?ileri yarg?layabilecek misiniz?  ?kincisi, öteki 81 ki?i kim? O davada Ahmet Küçükbay’?n ad?n? verdi?i 81 ki?inin aras?nda AKP’li var m??”

Balbay, ?zmirli i?adam? Ahmet Küçükbay’?n itiraflar?n?n FETÖ’nün siyasi aya??yla ilgili ipuçlar? verdi?ini belirterek ?öyle dedi:

“AKP’ye soruyoruz: Ahmet Küçükbay’?n i? merkezi AKP’nin ?zmir ?l Ba?kanl???yd?. O dönem sordum, yeniliyorum: AKP o dönem ne kadar kira verdi? Kira kontrat? var m?? Kaç y?l orada bedavaya kald?? Y?llarca binas?n? il ba?kanl???n?z olarak kulland???n?z Küçükbay’?n itiraflar?na ne kadar kay?ts?z kalacaks?n?z?”

0 Yorum