gündeminiz
Image
gündem

Genel Yay?n M?d?r? ve Ba? yazar?m?z, Mustafa DOLU g?zalt?na al?nd?...

gündeminiz

?talya ve ?sviçre seyahatinden dönen Duayen Gazeteci Halk?n Avukat? kö?esiyle ve yapt??? TV. pro?ramlar?yla tan?nan ve ünlenen 48 y?ll?k gazeteci ve Sürekli Bas?n kart? sahibi olan Mustafa Dolu,yurda döndü?ünde Atatürk Hava Alan?nda hakk?nda yakalama karar? oldu?u gerekçesiyle gözalt?na al?nd?.


Geceyi Hava Alan? Polis Merkezinde geçiren Halk?n Avukat? Mustafa Dolu, Bak?rköy Adliyesine sevk edilerek. 2006 y?l?nda aç?lm?? olan bir dava ile ilgili ifade verdikten sonra serbest b?rak?ld?.


Gündeminiz haber portal?n?n Genel yay?n Müdürlü?ünü ve Ba? Yazarl???n? yürüten Mustafa Dolu, 48 y?ll?k gazetecilik hayat?nda Günayd?n ve Ak?am gazetelerinde muhabirlik, Haber Merkezi Müdürlü?ü,Yaz? ??leri Müdürlü?ü ve Halk?n Avukat? kö?esinin yazarl???n? yapt?. Bir süre Yurt Gazetesinde de kö?e yazan Dolu, halen Gündeminizin de yazar ve yöneticili?ini sürdürmektedir.


Gazetecili?i yan?nda siyasetle de u?ra?an Mustafa Dolu 2009 y?l?nda CHP den Beyo?lu Belediye Ba?kan? aday? olmu? ve seçimlerde önde iken trafoya kedi girmesi sonucu seçimi az bir oy fark?yla kaybetmi?ti.


Ba? Yazar?m?z Dolu, ülkemizde  siyasi hayatta ilk trafo ve kedi ma?duru olarak bilinmektedir.
Gazetecili?i ve siyaseti bir arada yürüten Dolu, Parti Delegesi,kurultay delegeli?i ve milletvekili aday? olmu?, halen bu görevlerini yapmaktad?r,

0 Yorum