gündeminiz
Image
Tarihe not

NATO kaynaklar?: Darbe Erdo?an taraf?ndan tezgahland?

gündeminiz

NATO’daki bask?n de?erlendirme çok aç?k: Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an kendisine kar?? bu darbeyi gerçekle?tirdi. Ancak NATO’da bu iddialarla ilgili yaz?l? bir belge yok. Çünkü konu çok hassas. Çünkü bütün ülkeler, toplanan tüm istihbarat bilgilerine eri?me hakk?na sahiptirler.


 
Üst düzey subaylar, üç ve dört y?ld?zl? generaller ve Türkiye ile 30-40 y?l boyunca çal??an ve dört ya da be? y?ld?r Türk subaylar?na dan??manl?k yapan ki?iler, bunun bir darbe oldu?una inanmad?klar?n? söylüyorlar. E?er TSK bir darbeye giri?seydi kesinlikle ba?ar?l? olurdu. Çünkü bu daha önce böyle oldu yani bu bir gelenek.

Ertesi gün gidecek 1600 ki?ilik isim listesi ellerindeydi.

Tanklar ve sava? uçaklar?

15 Temmuz günü tanklar Bo?aziçi Köprüsü kapat?yor, sava? uçaklar? parlamento binas?n? vuruyor ve Cumhurba?kan? Erdo?an Marmaris’te tatil yap?yor o s?rada. Ama gece oradan özel jetiyle ?stanbul’a gidiyor.


 
Ertesi sabah Türkiye’den gelen haberlerde darbenin engellendi?i bildiriliyor ve asker, yarg?. ve di?er görevlilerin de oldu?u sistematik ve kapsaml? bir tasfiye ba?lat?l?yor.

Bir y?ll?k haz?rl?k

NATO’da görev yapan Türk subaylar?n yüzde 80-90’? görevlerinden al?nd?. NATO kaynaklar?na göre, evlerine dönmeye cesaret edenlerin ço?u hapse at?ld? ve önemli bir k?sm? öldürüldü.

“NATO ile halen temas halinde olan Türk subaylar?, Erdo?an’?n bir y?ld?r bu darbeyi planlad???n? ve atmak istedi?i insanlar?n bir listesinin kendisinde haz?r oldu?unu” söylediler.


 
NATO’daki ayn? kaynak yine darbeyle ilgili “Ben ?imdiye kadar gerçek bir darbe giri?imi oldu?una inanan kimseyle tan??mad?m” dedi.

Narsist olarak tan?mland?

NATO’nun düzenli olarak kulland??? bir dü?ünce kurulu?u, Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n narsist olarak s?n?fland?r?ld??? bir de?erlendirme yay?nlad?.
Ticari istihbarat raporu, NATO yetkilileri ve NATO üyesi ülkelere NATO ?stihbarat Füzyon Merkezinde (NIFCA) mevcuttur.

Erdo?an’?n sözde darbeden sonra yapt??? ilk ?eylerden biri de ordu ve paramiliter jandarmay? bölmekti. Bu iki birim daha önce ayn? ?emsiye alt?nda örgütlenmi? ve farkl? amaçlar? olan farkl? kurumlar olsa da ayn? üniformay? giymi?lerdi.

Özellikle jandarma, Erdo?an’a sad?k kald? ve Temmuz ay? ortas?ndan sonraki tasfiyelere aktif olarak kat?ld?. Bununla birlikte, birçok Türk Silahl? Kuvvetleri subay? da Cumhurba?kan?na sadakat gösterdikten sonra terfi ald?.

NATO’nun Belçika Mons’daki Askeri Karargah?

SHAPE’deki bir Türk subay?n?n birdenbire binba??l?ktan albayl??a terfi etti?ini NATO kaydetmi?tir.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg ilgili siteye yorumda bulunmay? reddetti. Ancak NATO bas?n bürosu sorulara bir yaz?l? aç?klama yapt?. Aç?klamada bas?n bürosu ‘NATO Genel Sekreteri ba?ar?s?z darbe ve sonras?nda kamuoyuna aç?klama yapt? ve bu konular? Türk siyasi liderleriyle görü?tü’ dedi.

Ayr?ca aç?klamada ‘Ba?ar?s?z darbeden sorumlu olanlar?n adalete teslim edilmesi gerekti?ini ve bunun hukukun üstünlü?üe tam sayg? ile yap?lmas?n?n önem ta??d??’ ifade edildi.

Bununla birlikte, NATO bas?n bürosu, NATO’nun yapt??? de?erlendirmeler neticesinde Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe giri?iminin arkas?nda kimin oldu?una yönelik spesifik sorular?m?z? yan?tlamad?.

Aldrimer.no Türkiye Cumhurba?kan?’n?n ofisiyle de temasa geçti ve konuyla ilgili Cumhurba?kan?’na yorum yapma ?ans? sundu. Ancak Cumhurba?kanl??? ofisi yan?t vermedi.

gazeteinsan.com

0 Yorum