gündeminiz
Image
Siyaset

Ak?ener: A?t?rma kutuyu, s?yletme k?t?y?

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, Muharrem ?nce’nin adayl??? hakk?nda “Çok sevdi?im bir arkada??md?r. ?kinci tura bu sistemde kim kal?yorsa, ?erhsiz, ko?ulsuz, destekleyece?iz” dedi.,

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'e konu?an Meral Ak?ener'in aç?klamalar? ?öyle: 

Bir araya gelmekte sorun yok ama...: Dört lider neden bir araya gelmesin? Benim aç?mdan sorun yok ama ?öyle bir durum var. Bu ittifak sadece milletvekilleri ile ilgili. Cumhur ?ttifak?ndan farkl?; DP bizim listelerimizden gidecek ve 3 parti ayr? ayr? milletvekili listeleri haz?rlayacak.

?erhsiz, ko?ulsuz destekleyece?iz: CHP’nin cumhurba?kan? aday? var, Say?n ?nce. Kendisine ba?ar?lan diliyorum, çok sevdi?im bir arkada??md?r. Ben önceden ilan ettim, ikinci tura bu sistemde kim kal?yorsa, ?erhsiz, ko?ulsuz, destekleyece?iz. Sorunumuz yok. Ama bu Cumhur ?ttifak? gibi el ele tutu?up, i? yapamama nedenimiz, cumhurba?kan? adaylar?m?z var; Ben, ?nce, Karamollao?lu ... ?imdi dördümüz bir araya geldik diyelim; DP Genel Ba?kan? da dahil. Biz milletvekilli?inde orta??z, ama cumhurba?kan? adayl???nda de?il. Say?n K?l?çdaro?lu bana oy mu isteyecek? Görünmeyen bu. Aday?z biz; yani 3 partinin cumhurba?kan? aday? var. Yoksa yan yana gelmenin bir sak?ncas? yok; elbette geliriz. Ama ortak miting dedi?inizde onu bilmiyorum. Benim aç?mdan sorun yok ama ben onu bilmiyorum. Henüz bunlar? konu?mad?k; bu engelli ko?uda, düzenli, düzeyli bir sonuca odakland?k.

Çok üzüldü?üm ?ey... : Süreç uzay?nca i?in benim üzerime do?ru gitti?ini gördüm; Karamollao?lu’na gittim, ziyaret ettim ve bir an önce bu i?in hallolmas? için, ‘Evet’ dedik hepimiz. ‘Payla?abilir miyim’ dedi?im için payla??yorum, o zaman Karamollao?lu dedi ki, ‘Bizim bir prosedürümüz var, (Y?K) onu tamamlayaca??z’ dedi. Geldim, K?l?çdaro?lu’nu telefonla arad?m ve bunu bildirdim. Yani h?zlanmas? için mekik diplomasisi yapt?m. Çok üzüldü?üm bir ?ey oldu, ‘Hadi biz beraber olal?m, CHP’yi atal?m’ demi?im gibi. Böyle bir ?ey yok. Gerçekten h?zlans?n diye K?l?çdaro?lu’nu da aray?p bunu bildirdim ayn? gün. Bizim aç?m?zdan hiçbir sorun yok, sadece ben 1 y?l evvelinden beri cumhurba?kan? adayl???m? ilan etti?im için ve ba??ndan itibaren her siyasi gelene?in bir aday ç?karmas?n?n yan?nda oldu?um için, 16 Nisan’da bu tarz çal??man?n Erdo?an’?n intizam?n? bozdu?unu gördü?ümüz için, çoklu aday ç?kmas?n? savundum. Ben buna inan?yorum. Gül ile ilgili hiçbir sorunumuz yoktur, ke?ke aday olsayd?. Ama çat? aday figürünün, bu ben de olsam do?ru olmad???n? ifade ettim.

Kürt sorunu ailede gerilim bitmeden konu?ulmaz: Gördü?üm ?ey, (bölgede) ‘Bir s?cak bir so?uk’ sistem üzerinden gitti her ?ey. Özal din, inanç üzerinden problemleri çözmeye çal??t?, olmad?. Tayyip Bey de para üzerinden çözmeye çal??t?, olmad?. Tayyip Bey’in mant???na göre herkesin cebine bir miktar para koyarsan?z, her sorun çözülür. Bu ‘s?cak-so?uk’ insanlar?n kafas?n? kar??t?ran ve gittikçe mesafelendiren bir bak?? aç?s?. Henüz bu gerilim, günlük hayatta, Türküyle, Kürt’üyle, hiç ay?rt etmeden, ayn? evin içinde o gerilim bitmeden, insanlar ‘oh’ demeden, zaten oturup ne konu?acaks?n?z?

Bayram sofras? gerek: Türkiye’nin bir bayram sofras?na oturma ihtiyac? oldu?unu dü?ünüyorum, yani anneannelerin, babaannelerin evinde yap?lan, o aileden Diyarbak?rl? gelinle, Edirneli damad?n da oldu?u, kula?? küpeli kuzenle, saç? k?rm?z? veya mor bir ye?enin oldu?u, ba?örtülü hala, teyze ve ablalar?n bulundu?u bir sofradan söz ediyorum. Bunun özelli?i ?u; bu sofrada herkesin eli e?it bir ?ekilde o yiyeceklere gider. Türkiye’nin bu bayram sofras?na benim ve arkada?lar?m taraf?ndan oturtulaca??na inan?yorum.

Biz kad?nlar çözece?iz: Mesele öncelikle bireysel e?itlik. Güneydo?u’da a?iretler, aileler kavga eder. Erkekler, valiler bir araya gelir çözemez. Sonra bu i? olmuyorsa, o ailenin ya yeni evli bir genç gelini ya da en ya?l?s?, ç?kart?r kafas?ndaki örtüyü, atar ortaya ve herkese arkas?n? döner. Ondan sonra da bar??mak zorundad?rlar. Biz kad?nlar bu i?i çözece?iz.

Bu s?n?fsal bir mücadele: Ben tecrübeli ve s?n?fsal olarak küçük bir memurun k?z?y?m ve köyde okudum. Bu ayn? zamanda s?n?fsal bir mücadele. Demokrasi, bir yönüyle de s?n?flar aras? geçirgenli?i en fazla sa?layan sistemdir. Böyle bakt???n?z zaman ne cinsiyetçi bir bak?? aç?s? sizi ürkütebilir ne de farkl? güçlerin size bak?? aç?s? sizi ürkütebilir. Cam duvar hem s?n?fsal alanda var, hem kad?nlar için var. Yapmaya çal??t???m ?ey de bu; bu cam duvar? her iki alan için k?rmak.

Açt?rma kutuyu, söyletme kötüyü: Çok aç?k, net, ?effaf davran?rsan?z ne yap?labilir ki? Bana FETÖ’cü dediler; ben bu ülkede ya??yorum. Biz k?rk ki?iyiz, herkes birbirini bilir siyasi arenada. Bir de güzel atasözümüz vard?r; ‘açt?rma kutuyu, söyletme kötüyü.’ Dolay?s?yla bu FETÖ’cü diyenlere dedim ki, ‘Bak?n aynaya, kendinizi göreceksiniz.’ Sülalemde yok çünkü. ?imdi bir siyasetçi dü?ünün ki, ‘yedi göbek sülalemde yok, gidin ara?t?r?n, varsa da al?n’ diyor, suçun ?ahsili?i olmas?na ra?men. Bu aç?kl?k, ?effafl?k birçok ?eyi engelliyor. Ailemin ya?ad??? hayat belli, benim ya?ad???m hayat belli ve benim bir özelli?im daha var. Ben arkadan hiç konu?mam; surat?n?za söyleyemeyece?im hiçbir ?eyi ba?ka bir yerde söylemem. Bunu rakiplerim de bilir hatta beni hiç sevmeyenler de bilir. O da güvenilirli?i getiriyor. Onun için de dedikodu ve tevzirat i?lemez. Çünkü ç?kar bir gün çat diye çarpar?m. Onun için ben korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum.

?yi Parti’nin ?ark?s? bir gazeteciden

?Y? Parti’nin seçim ?ark?s?n?, bestesini ve seslendirmesini Ak?enerin Bas?n Dan??man?, Gazeteci Murat ?de yazd?. Seslendiren de ?de ile kuzeni. O ?ark?n?n ilk k?tas? ise ?öyle:

Evlad-? fatihan, ad? Meral
Gözleri y?ld?z gibi, ka?lar? hilal
Sanki Mustafa Kemal bizimçocuklar
Gözleri y?ld?z gibi, ka?lar? hilal
Evlad-? Fatihan derler ad? Meral
Yalan oldu, talan oldu, can?m ülkel harap oldu
Umudunu kesme sak?n bak ‘?yi’ler var.

0 Yorum