gündeminiz
Image
Siyaset

Saadet Partisi'nin anketinden: AKP'nin kemik oyu...

gündeminiz

Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, 24 Haziran 2018'de yap?lacak cumhurba?kanl??? ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak yapt?rd?klar? anketi, kamuyu ile payla?t?. Söz konusu ankette, AKP - MHP ittifak?n?n yüzde 43-44’lerde, muhalefetin ise yüzde 55-56’larda oldu?u, cumhurba?kan? seçiminin ikinci tura kalaca?? görülüyor. 

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e konu?an Karamollao?lu’nun oy oranlar?na ili?kin verdi?i bilgiler ve 24 Haziran hesab? ?öyle:

-Sorgulayan yüzde 8: Bize verilen bilgilere göre AKP’nin ?u anda yüzde 24 kemik oyu var. Yani bu yüzde 24’lük seçmen, net olarak karar?n? vermi? ve asla de?i?tirmeyi dü?ünmüyor. Bu yüzde 24, oyunu mutlaka AKP’ye verecek. Yani ?u an itibariyle AKP’nin en dü?ük oy almas? halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yan?nda yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunlar da oylar?n? AKP’ye veriyor ama sorgulamaya ba?lam??. Halen AKP’den vazgeçmi? de?iller ama ülkedeki geli?melere de ba?ka partilerin ne dediklerine de bak?yorlar. Gözleri kapal? de?il. Ama sonuçta AKP’ye oy vermeyi sürdürmeye yak?nlar.

-AKP’nin limiti 38: Bunlar?n üzerine de bir 6 puan koyulmas? gerekiyor. Bunlar? da koydu?umuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördü?üm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde oldu?unu gösteriyor. ?ttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifak?n?n yüzde 42-44 band?nda bir oyu görülüyor.

-Yüzde 60 hedefi abart? de?il: ?ktidar ve muhalefet bloklar? olarak bakt???m?zda parlamento seçimlerinde yüzde 45-55 gibi muhalefetin üstünlü?ünde görülüyor. Ben HDP’nin de baraj sorunu olmad???n? dü?ünüyorum. Bu durumda muhalefetin iktidara 10 puan fark atmas?yla Meclis’te önemli bir üstünlük sa?layaca??n? görüyorum. O yüzden ben muhalefet olarak hedefi yüzde 60 olarak koydu?umu aç?klad?m. Yani kampanya süresince muhalefetin yüzde 60’lar? yakalayabilece?ini gördü?üm için. Anketlerdeki rakamlara bak?ld???nda yüzde 60 hedefi abart?l? de?il, gerçekçi.

-Cumhurba?kan? ikinci turda: Anketler, Erdo?an’a olan deste?in, AKP’ye olan destekten bir miktar daha fazla oldu?unu gösteriyor. Ama bu ilk turda kazanmay? sa?lam?yor. O nedenle ben ilk turda cumhurba?kan? seçiminin yüzde 50+1’le sonuçlanmayaca??n?, ikinci tura kalaca??n? dü?ünüyorum. ?kinci tur için kendimi de ?ansl? görüyorum. ?kinci turda muhalefetten bir isim cumhurba?kan? seçilecek, buna inan?yorum.

"K?l?çdaro?lu çok yap?c? ve çözüm odakl?"
 Karamollao?lu, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu ile eskiye dayanan bir tan???kl?klar? bulunmad???n?, onu referandumdan bu yana muhalefetin kendi aras?ndaki görü?me trafikleri s?ras?nda yak?ndan tan?d???n? anlatt?. Tüm görü?melerde K?l?çdaro?lu’nu, “Farkl? dü?üncelere sayg?l?, dinleyen, anlayan ve çözüm arayan, çok iyi ileti?im kurulabilen bir tav?r içinde gördü?ünü” belirten Karamollao?lu, “Bu yap?c? ve çözüm odakl? anlay???n, muhalefetin ald??? mesafelerde büyük rol oynad???n?” söyledi. K?l?çdaro?lu da Karamollao?lu’nu muhalefette “en iyi ileti?im kurdu?u lider” olarak görüyor.

‘Bu bir seçim i?birli?i’
Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, Ankara Merkez Seçim Kurulu Ba?kanl??? binas?na gelerek kay?tl? oldu?u Çankaya 3. ?lçe Seçim Kurulu’nda kendi Cumhurba?kanl??? adayl??? için imza verdi. ?mza i?leminin ard?ndan ç?k??ta gazetecilere aç?klama yapan Karamollao?lu, “Hay?rl? olsun. Bir görevi yerine getirdik. Bu ilk ad?m. ?n?allah imzalar süratle toparlan?r. Arkas?ndan tam olarak çal??malar ba?layacak” diye konu?tu. 100 bin imzan?n bugün tamamlan?p tamamlanamayaca??na ili?kin soruya da Karamollao?lu, “Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza topland?ktan sonras? ekstra olarak gelir” kar??l???n? verdi. Karamollao?lu, CHP, ?Y? Parti ve Demokrat Parti ile yap?lacak ittifak için de, “?ttifak konusu da zaten bu s?ralarda gerçekle?ecek. Bu bir seçim i?birli?idir. Bir bak?ma anayasan?n partileri zorlamas? neticesinde böyle bir yola gidilecektir. Bu da asl?nda memlekette huzur ve bar???n bir arada olman?n ilk ad?m?d?r diye dü?ünüyorum. Hay?rl? olsun” dedi.

0 Yorum