gündeminiz
Image
Siyaset

G?L ERDO?AN'IN SENARYOSUYDU AMA TUTMADI!

gündeminiz

AKP'nin kurucular?ndan Abdüllatif ?ener yine çok konu?ulacak aç?klamalara imza att?. ?ener, Cumhurba?kan? Erdo?an'?n Gül'ü aday yapmaya çal??t???n? ancak ba?ar?l? olamad???n? iddia etti. 


??te ?ener'in Halk TV'de 'Türkiye Nereye' isimli programda yapt??? her sat?r? olay yaratacak aç?klamalar?: Genelkurmay Ba?kan? Say?n Hulusi Akar'?n Cumhurba?kan? taraf?ndan görevlendirilerek kendisine siyasetle iç siyasetle ilgili bir görev verilerek eski Cumhurba?kan?'na aday olmamas?n? istemesi için gönderilmesi çok ilginç bir durumdur.

 Bu durum ?unu anlat?yor; bir askeri vesayeti anlatm?yor tam tersi askerin art?k vesayet yapma, siyaset üzerinde vesayet kurma yetkisinin kalmad???n? hatta kendi görev alan?na çekilme hakk?n?n bile kalmad???n? gösteriyor. 

Bununda ötesinde Türkiye'nin en köklü kurumlar?ndan biri olan askerin, Genelkurmay'?n tamamen çöktü?ünü gösteriyor. Bir Genelkurmay Ba?kan? gidip siyasi malzeme oluyor ve hala böyle bir iddia var do?ru mu diyoruz, acaba diyoruz. 

Oysa bu i?in acabas? falan yok. Bizzat benim ö?rendi?in, sa?lam yerlerden ald???m bilgilere göre Genelkurmay Ba?kan? Hulusi Akar ile Erdo?an'?n bürokrat? ?brahim Kal?n, bir helikopterle Say?n Gül'ün konutu de?il de çal??ma ofisi olarak kulland??? binan?n arkas?ndaki piste iniyorlar ve gidip Say?n Gül ile konu?uyorlar.

 Konu?tuklar? konu tamamen iç siyasetle ilgili. Bu kesin. Yani Cumhurba?kan? Erdo?an'?n mesaj?n? iletmek suretiyle say?n Gül'e sen bu adayl?k i?inden vazgeç diyorlar. Bu nas?l bir i?tir? Bu nas?l bir Genelkurmay Ba?kanl???d?r? Bu görevi üstlenmektense o dakika bin kere istifa etmesi gerekn insan seve seve hem de uçarak gidiyor. Bu kadar sevinecek ne var? Bunu reddetmesi laz?m. 

HER ?K? SENARYOYU DA ERDO?AN HAZIRLADI! 

Gelelim i?in di?er boyutuna. Çünkü bunu da dü?ünmemiz laz?m. Erdo?an'? gayet iyi tan?yorum. ?ki farkl? kompart?mandan iki farkl? rolü üstlenen ki?ilerle iki farkl? senaryoyu kurgular, senaryonun birinin kendine ait olmad???n? göstermek için de di?er senaryoyu kamuoyuna duyurur. As?l senaryo görünmez.

 Burada as?l konu Say?n Gül'ün adayl??? niye gündeme dü?tü? Veya Gül'ü aday olarak piyasaya süren merkezler kimlerdi? Bu sorunun cevab?n? vermemiz laz?m. Say?n Gül'ü Erdo?an piyasaya sürdü. Kompart?man?n birinden Gül'ü aday olarak piyasaya sürüyor fakat o adayl?k senaryosunun arkas?nda kendisinin olmad???n? göstermek için özellikle de ba?ka bir kompart?mandan kamuoyunun çok ?iddetli tepkisine sebep olacak ve bu i?e kendisinin kar?? oldu?u inanc?n? peki?tirecek en güçlü argümanlarla i?i sürdürüyor ve bu kompart?manda ya?ananlar da bas?na yans?yor, i?te iddialar var deniliyor, tart???l?yor vs.

 Oysa bunlar?n tamam? gerçek. Biraz empati yapt???n?zda da Erdo?an için böylesine hayati bir seçim ve Cumhurba?kanl???n? b?rakacak, b?rakacak diyorum çünkü ?u andaki seçim atmosferine göre bu seçimleri almas?na imkan yok i?te böyle bir ortamda seçime giderken muhalefet partilerinin aday kurgular?n? bozmak için u?ra?mayaca??n? dü?ünebilir misiniz?

 Yani hiçbir?ey yapmayacak, diyecek ki her parti aday?n? koysun, demokratik bir rekabete girelim, seçimi kim kazan?rsa birbirimizi tebrik edelim mi diyecek? Buna inanmak mümkün mü? Benim inanmam mümkün de?il. Bu yüzden aday kurgular?n?n bizzat içindedir. Bu nedenle Gül'ün Erdo?an'?n yönlendirmesi, iste?iyle ortaya ç?kt???n? söylüyorum. Ters alg? için de di?er olay servis edildi.

 PEK? GÜL ADAY OLSAYDI NE OLURDU? 
Gül'ü önermesinin, onun adayl???n? istemesinin sebebi seçim kampanyas?n? istedi?i gibi yönetecekti. Rekabet istedi?i gibi olurdu ve kamuoyunda seçimi kaybedecek görüntüsü olu?mazd?. Bu yüzden istiyordu. Dü?ünün neden Gül'ün adayl??? tart???ld??? dönemde gidip ikna etme senaryosu devreye sokulmad? da as?l Gül'ün aday olmayaca?? neredeyse kesinle?mi? gibiyken bu senaryo uyguland?. Oysa ba?lang?c?nda çaba harcanmas? gerekiyordu.

 Onun için ben her iki senaryonun da Erdo?an taraf?ndan kurguland???n? dü?ünüyorum. Ama bu olay?n Gül'ün aday olmamas? ile sonuçlanmas? sevindiricidir, iyi bir geli?medir. Ama daha dikkat etmemiz gereken pekçok nokta var. 

GÜL VE ERDO?AN B?RL?KTE KURGULADILAR... 
Gül'ün mevcut ziyarete ili?kin tepki göstermemesini de yorumlayan ?ener, sözlerini ?öyle tamamlad?: Abdullah Gül ile Erdo?an'?n anla?t???n? bilmemiz gerekir. Bu ihtimali söylüyorum zaten. Say?n Gül 16 Nisan referandumunda tek bir çaba gösterdi mi, tek bir kar?? aç?klamas? oldu mu, hay?r. Kendisi ne oy verdi o da belli de?il. Dolay?s?yla ben bu i?i birlikte kurguland?klar?n? dü?ünüyorum. yuzdeyuzhaber

0 Yorum