gündeminiz
Image
Siyaset

Karamollao?lu ilk vaadini a??klad?

gündeminiz

Erken seçim karar?n?n aç?klanmas?yla birlikte, Türkiye siyasetindeki birçok gözün döndü?ü yer olan Saadet Partisi, cumhurba?kan? aday?n? bugün yapt??? aç?klamayla duyurdu.

 

Erken seçim karar?n?n aç?klanmas?yla birlikte, Türkiye siyasetindeki birçok gözün döndü?ü yer olan Saadet Partisi, cumhurba?kan? aday?n? bugün yapt??? aç?klamayla duyurdu. Partinin cumhurba?kan? aday? Genel Ba?kan Temel Karamollao?lu olurken; Saadet Partisi lideri ilk vaadini de aç?klad?. 15 Temmuz 2016’daki darbe giri?iminin ard?ndan ilan edilen ola?anüstü hal yönetimini ele?tiren Karamollao?lu, “?ktidara geldi?imizde yapaca??m?z ilk ?ey OHAL'in kald?r?lmas? olacakt?r” dedi.

Türkiye Barolar Birli?i Litai Konukevi’nde, partisinin cumhurba?kan? olarak ad?n?n aç?klanmas? sonras?nda konu?an Karamollao?lu, “Türkiye'mizi normalle?tirece?iz. Nas?l bir durumday?z ki bu ifadeyi kulland?m? ?u anda biz OHAL'le yönetiliyoruz. Ola?anüstü hal normal de?ildir. ?ktidara geldi?imizde yapaca??m?z ilk ?ey OHAL'in kald?r?lmas? olacakt?r. ?iddete ba?vurmad??? sürece farkl? fikirleri önemseyece?iz” ifadelerini kulland?. ‘5A’dan ayr?lmayacaklar?n? belirten Karamollao?lu, bunlar? da ?öyle s?ralad?: Ak?l, adalet, ahlak, adanm??l?k ve asalet. Karamollao?lu’nun konu?mas?n?n öne ç?kan bölümleri ?öyle:

Biz sözümüzün eriyiz. Bu da bizm ?iar?m?z. Ama biz bunu söylerken kimseyi incitmek, küçük dü?ürmek niyetinde de?iliz. Tam tersi onlar? uyarmak, onlara yol göstermek için yapar?z.

5Y'den asla vazgeçmeyece?iz. Onlar ?unlard?r: Yalana, yolsuzlu?a, yanda?l??a, yalakal??a, yasalar.

"HO?UMUZA G?DENE DE??L, HAKLI OLANA KULAK VERECE??Z"

Garip gureban?n hakk?n? yetim hakk? korur gibi koruyaca??z. Çevremizde yalakalar?n öbekle?mesine kesinlikle izin vermeyece?iz. Farkl? fikir ve dü?üncelere önem verecek, ho?umuza gideni de?il, hakl? olana kulak verece?iz.

?nsanlar?m?z?n ömrünü tüketti?i ?ehirlere ya?anabilir bir hüviyet kazand?raca??z.

Türkiyemizi normalle?tirece?iz. Nas?l bir durumday?z ki bu ifadeyi kulland?m? ?u anda biz OHAL'le yönetiliyoruz. Ola?anüstü hal normal de?ildir. ?ktidara geldi?imizde yapaca??m?z ilk ?ey OHAL'in kald?r?lmas? olacakt?r. ?iddete ba?vurmad??? sürece farkl? fikirleri önemseyece?iz.

"ÜLKEY? TEK AKILLA DE??L, ORTAK AKILLA YÖNETME YOLUNA G?DECE??Z"

5A'dan ayr?lmayaca??z, onlar ?unlard?r:

Birincisi ak?ld?r. Ak?l Allah'?n insana bah?etti?i en büyük nimettir. Ak?l bir i?in sonunu görmek demektir. Ak?lla hareket etmezseniz ?am'da namaz k?laca??z derken, sonra 15 senede ç?kamazs?n?z. Ülkeyi tek ak?lla de?il, ortak ak?lla yönetme yoluna gidece?iz. Bu isti?are demektir.

?kincisi adalettir. Suçlu olan k?z?m Fat?ma da olsa adaletten ayr?lmayaca??z. Hakk?n adaletini mutlaka tesis edece?iz. Hakimin adil karar verebilmesi için imkan yok. Mahkemede derdest edilen hakimler var. Bunu görenin adil karar verebilmesi mümkün de?il. 

Üçüncüsü ahlakt?r. Ahlak bir toplumun mayas?d?r. Ahlak ve maneviyat olmadan bir ülke kalk?namaz. Yönetimde mutlaka ahlak? hakim k?laca??z.

Adanm??l?k ve asalet. Adanm??l?k ve asalet nedir diye soran olursa ?u salona bir baks?n. Bu salonda hiçbir makam ve mevki beklemeden kendisini ülkesine hizmete adam?? yürekler var."
 

0 Yorum