gündeminiz
Image
Siyaset

Meral Ak?ener'den AKP'ye 'Hani hayaldi!'

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, AKP’nin seçim arifesinde 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlar? öncesi biner lira ikramiye ödenece?i karar?n? “seçim yat?r?m?” olarak nitelendirdi. Ak?ener, “Milletimizi hat?rlamak için bizden korkman?z m? gerekiyordu?” diye tweet att?.

 

Ba?bakan Binali Y?ld?r?m'?n 24 Haziran seçimleri öncesi aç?klad??? ekonomik paketi de?erlendiren Ak?ener, daha önce muhalefet partilerince gündemine getirilen ‘emeklilere ikramiye' uygulamas? için Cumhurba?kan?, Ba?bakan ve Bakanlar?n, “Ekonomiyi çökertir, gerçekçi de?il” sözlerini hat?rlatt?. Seçime 55 gün kala aç?klanan paketin tamamen seçim yat?r?m? oldu?unu savunan Ak?ener ?öyle konu?tu:

HAN? HAYALD??

2015 seçimlerinde muhalefet partilerinin vaatleri aras?nda yer alan emekliye ikramiye için hükümetten yap?lan de?erlendirmelerde ‘bunun bir hayal oldu?u' vurgusu yap?lm??t?. Dönemin Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek o günlerde, ‘Bekara kar? bo?amak kolay. Bütçe aç???n? yüzde 70 art?r?r. Gerçekçi de?il, ekonomiyi çökertir' dedi?i uygulama bugün hükümet taraf?ndan bir seçim yat?r?m? olarak gündeme getiriliyor.

SEÇ?M RÜ?VET?

Emeklilerimiz bunu hak ediyor. Madem imkan vard?, y?llard?r bu haktan neden mahrum b?rakt?n?z? Neden bu hakk?, hak olarak teslim etmeyip, bir seçim rü?veti gibi sunuyorsunuz. Türkiye'nin bu imkan? varken, vatanda??n s?rt?ndaki vergi, ceza, prim borçlar?n? hafifletmek için ?Y? Parti'den korkman?z m? gerekiyordu?”

Ak?ener, emeklilere vaat edilenlerin yeterli olmad???n?n alt?n? çizerek, “?Y? Parti'nin emeklilerimize, çiftçimize, tüccar?m?za, vergi ve ceza yükü alt?nda ezilen vatanda?lar?m?za sunaca?? imkanlar?, teslim edece?i haklar? duymak için bekleyin. Nas?l oluyormu? göreceksiniz” dedi. Ak?ener hükümete ?u sorular? yöneltti:

“Üniversitelerden at?lan binlerce ö?rencimizin okullar?na yeniden kavu?abilmeleri, her seçimde kullanmaktan b?kmad???n?z imar sorunlar?n? giderecek ad?mlar, mazot ve gübre fiyatlar?yla belini büktü?ünüz, ekebilecekleri toprak verebilmek için, ya?l?lar?m?z?n bir derdine derman olan ayl?klar?n? art?rmak için ?Y? Parti'den korkman?z m? gerekiyordu? Yetmez. Türkiye'nin imkan? var, vatanda??m?z hak ediyor. Gerekeni siz yapmad?n?z, 55 gün sonra biz yapaca??z”

EMEKL?YE AK?ENER ZAMMI

?Y? Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? ?smail Koncuk ise emekliye iki bayramda ikramiye karar?n?n, “Emekliye Ak?ener zamm?” oldu?unu savunarak, “Dini bayramlarda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. ?aka de?il, emin olun Meral Ak?ener ve ?Y? Parti'nin önlenemez yükseli?i olmasa 24 milyarl?k bu paket asla ç?kmazd?. Meral han?m sözle?me ve mülakat saçmal???n? da kald?racak. Hadi bakal?m” dedi.

0 Yorum