gündeminiz
Image
Siyaset

K?l??daro?lu'nun 2015 se?imlerinde alay konusu olan emekliye ikramiye s?z?; bug?n AKP'nin erken se?im vaadi oldu

gündeminiz

CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu'nun 2015 seçimlerinde noter tasdikli emeklilere ikramiye taahhütnamesi AKP hükumeti taraf?ndan çok sert ele?tirilmi? ve alay konusu olmu?tu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu'nun 2015 seçimlerinde iddial? bulunan ve AKP hükümeti taraf?ndan ele?tirilen Emeklilere  ikramiye verece?iz seçim vaadini bugün Ba?bakan Binali Y?ld?r?m AKP'nin emeklilere erken seçim müjdesi olarak duyurdu...

Ba?bakan Y?ld?r?m'dan emeklilere ikramiye müjdesi
Ba?bakan Binali Y?ld?r?m, Bakanlar Kurulu sonras? yapt??? aç?klamada, "Emeklilere Ramazan ve kurban bayramlar? öncesi biner lira ikramiye verece?iz" aç?klamas?nda bulundu.

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, 2015 Genel Seçimleri öncesi emeklilere iddial? bir seçim vaadinde bulunmu? ve noter onayl? taahhütnameyi grup toplant?s?nda okumu?tu.

K?l?çdaro?lu, "Emeklilere her y?l Ramazan ve Kurban Bayramlar?'nda birer maa? ikramiye verece?iz" dedi.

"Her y?l Ramazan Ay? ve Kurban Bayram?'nda birer maa? ikramiye verece?im. Kimse endi?e etmesin. Hemen dediler, ödeyemez..." ifadelerini kullanan K?l?çdaro?lu, noter onayl? ?u taahhütnameyi okudu:

"Bir taahhütname haz?rlad?m, noterden. Okuyorum; tüm emeklilere dini bayramlarda birer maa? ikramiye verilmesini öngören yasal düzenlemelerin 1 ay içerisinde yap?lmas?n? sa?layaca??m?, 2015 y?l? için tüm emekli vatanda?lar?m?z?n en geç Ramazan Bayram?m?z?n birinci günü olan 17 Temmuz tarihine ve Kurban Bayram?'n?n birinci günü olan 24 Eylül tarihine kadar birer maa? tutar?nda ikramiyenin emeklilerimizin banka hesaplar?na yat?r?lmas?n? temin edece?ime, emeklilere y?ll?k iki maa? tutar?nda ikramiye verilmesini ba?bakanl?k görevinde bulundu?um sürece muntazam bir ?ekilde sürdürece?imi, mevcut iktidar çevrelerinin emeklilerimize verdi?im ikramiye müjdesine kar?? yapacaklar? karanl?k kampanyalara kar?? ?imdiden ilan ediyorum ki bu sözümü tutmazsam ba?bakanl?k ve genel ba?kanl?ktan siyaseti b?rakaca??m."

0 Yorum