gündeminiz
Image
Spor

Erdo?an?dan Fikret Orman?a: Ya ma?a ??k?n ya da istifa edin!

gündeminiz

Ayd?nl?k'?n ula?t??? bilgilere göre Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Be?ikta? yönetimine Per?embe günü oynanacak olan Fenerbahçe maç?na ç?kmas? yönünde bask? yapt?

  
 
Ça?da? KARAASLAN / cagdaskaraaslan@aydinlik.com.tr
Ayd?nl?k'?n Be?ikta? yönetimine yak?n kaynaklardan ula?t??? bilgilere göre bizzat Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Be?ikta? yönetimine Per?embe günü oynanacak olan Fenerbahçe maç?na ç?kmas? yönünde bask? yapt?. Be?ikta? Kulübü Ba?kan? Fikret Orman, Erdo?an’?n talimat?na kar??n, al?nan maça ç?kmama karar?n?n ki?isel de?il Be?ikta?'?n iradesi oldu?unu belirtti. Orman, aksi halde istifa seçene?ini gündeme getirdi. Erdo?an’?n buna kar??l?k “O zaman gere?ini yap?n” dedi?i ö?renildi. Bunun sonucunda Be?ikta? yönetiminde iki farkl? fikir ortaya ç?kt?. Bir k?s?m yönetici maça ç?k?lmas? gerekti?ini belirtirken bir k?sm? al?nan kararda direnilmesi gerekti?ini vurgulad?. Kulüpten 'bask?' iddialar?n?n yalanlanmas?na ra?men, aç?klaman?n arada kalm?? olma durumundan kaynakland??? belirtildi.
Yönetime yak?n kaynak, "?nan?lmaz boyutta kulübe bask? var. Müfetti?ler yönlendirmi?ler. Maliye, dosyalar, incelemeler vs vs. Maça ç?kmaktan ba?ka çare ç?kar yol b?rakmad?lar. ?ki tane de aç?klanan karar var, ayr?ca Gezi'de polise bira ?i?esi f?rlatmaktan Be?ikta? tribünlerinden 2 ki?iye bugün 2 y?l 6 ay ceza verildi?ini ö?rendik. ?? ç???r?ndan ç?kt?..." ifadelerini kulland?. Be?ikta?'?n maça ç?k?p ç?kmama karar?n?n henüz netle?medi?ini belirten kaynak, "Ancak ibre maça ç?kmak yönünde” dedi.
Fikret Orman'?n ?u anda telefonlara ç?kmad???n? belirten kaynak, yönetimin istifa edip etmeyece?inin ise henüz kesinle?medi?ini belirterek, "?u an Be?ikta? yönetimi çok a??r bir bask? alt?nda. Direnme ?ans? b?rakm?yorlar. Görü?melerin devam etti?ini ö?rendik. ?u an gelinen nokta ‘lanet olsun ç?kal?m’ denebilir” dedi.
'S?Z? AMATÖR KÜMEYE KADAR DÜ?ÜRÜRÜZ'

Kulüp sitesinden yap?lan aç?klaman?n arada kalmaktan kaynakland???n? belirten kaynak, "Ba?kan Fikret Orman'?n arada kalm?? durumda.?stifa karar? al?p maça ç?kmamas? halinde mali müfetti?ler taraf?ndan dosyalar haz?rlanm??. Maça ç?kmas? halinde ise 20 milyon Be?ikta? taraftar?n? kar??s?na alm?? olacak. Tehdidin boyutunun 'Sizi amatör kümeye kadar dü?ürürüz' boyutunda oldu?u bilgisi var." dedi.
KULÜP S?TES?NDEN AÇIKLAMA
Be?ikta? Kulübü resmi sitesinden yapt??? aç?klamada ise, "Bugün sosyal medyada ve baz? medya organlar?nda bir dedikodudan yola ç?karak Say?n Cumhurba?kan?m?z?n Ba?kan?m?z Fikret Orman’? arayarak kupa maç?na ç?kma yönünde bask? yapt???n? iddia eden haberler tamamen as?ls?zd?r. Camiam?z?n ve kamuoyunun bu maksatl? ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz." denildi.

0 Yorum