gündeminiz
Image
Siyaset

CHP: Yeni se?im bildirgemizi bekleyin..!

gündeminiz

 AKP’nin bask?n seçim öncesi aç?klad??? paketin ard?ndan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aykut Erdo?du, “Geçmi? vaatlerimizi çalm?? olabilirsiniz ama gelecek hayalleri hala bizim. Biz halk?m?z?n sorunlar?n? biliyoruz, hepsini tek tek yerine getirece?iz. Yeni seçim bildirgemizi bekleyin” ifadesini kulland?.

Erdo?du, yapt??? yaz?l? aç?klamada, Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n emeklilere her y?l ramazan ve kurban bayramlar? öncesinde biner lira ikramiye verilece?ini aç?klad???n? belirterek, bayramlarda emeklilere biner lira de?il, iki maa? verilmesini istedi.

Hükümetin yakla?an seçimler nedeniyle emeklilere ikramiye vermek zorunda kald???n? vurgulayan Erdo?du, ?öyle devam etti:

B?NER L?RA YER?NE B?RER MAA?

“Say?n Ba?bakan sanki emekliye sadaka veriyor. Bayramda emeklilere bin lira ikramiye yetmez. Emeklilerimizin hakk? bayramlarda birer maa? ikramiyedir. Üstelik biz onlar gibi kaynak da sormuyoruz. Kayna??n, saraydaki inan?lmaz israf?n k?s?lmas? ve yanda?lara yap?lan yolsuzluklar?n önlenmesiyle sa?lanaca??n? biliyoruz. O nedenle biner lira ikramiyeden derhal vazgeçilerek emeklilerimize birer maa? ikramiye ödenmesi karar? al?nmal?d?r.”

AKP’nin seçimlerden hezimetle ç?kaca??n? gördü?ü için CHP’nin vaatlerini gerçekle?tirme tela??na dü?tü?ünü vurgulayan Erdo?du, “Biz 2015’te emekliye iki maa? ikramiye verece?iz dedi?imizde, ‘Nereden bulacaks?n?z?’ diyen AK Parti, yapt?rd?klar? anketlerden bekledikleri sonuçlar? alamay?nca emeklilere biner lira vererek kand?rmaya çal???yor. Halk?m?z seçimlerde oylar?n?n sat?l?k olmad???n? onlara gösterecek.” de?erlendirmesinde bulundu.

“HALKIMIZ SORUNLARINA ÇARELER BULDU?UMUZU GÖRECEK”

Erdo?du, hükümetin, “asgari ücrete zam” dediklerinde, dü?ündüklerinin ötesinde zam yapmak zorunda kald???n?, “ta?erona kadro” dediklerinde ise yalan yanl?? uygulamaya kalkt?klar?n? belirterek, ?unlar? kaydetti:

“Biz söyledi?imizde ‘Kaynak nerede? Hazineyi mi ya?malayacaks?n?z.’ diyorlard?. Oysa kaynak ortada. Saray?n günlük 10 milyon liraya ula?an israf?n?n önüne geçilse, yanda?lara ba?lanan musluklar kapat?lsa bütün vatanda?lara hak etti?i ücretler ödenebilir. Bu bir tercih meselesi. Biz halk?m?za da??tmay? tercih ediyoruz, onlar bir avuç yanda?a da??tmay? tercih ediyor. Seçim beyannamemizi aç?klad???m?zda tüm halk?m?z sorunlar?na nas?l çareler buldu?umuzu görecek. Geçmi? vaatlerimizi çalm?? olabilirsiniz ama gelecek hayalleri hala bizim. Biz halk?m?z?n sorunlar?n? biliyoruz, hepsini tek tek yerine getirece?iz. Yeni seçim bildirgemizi bekleyin.”

?LK AÇIKLAMA TW?TTER’DAN

Erdo?du, AKP’nin paketine ilk tepkiyi Twitter hesab?ndan verdi.

“Emekliye iki maa? ikramiye vaadimizi de çalm??lar” diyen Erdo?du, “H?rs?z olduklar?n? biliyorduk da vaatlerimizi de çalacaklar?n? dü?ünmedik” dedi.

0 Yorum