gündeminiz
Image
Siyaset

K?l??daro?lu'ndan 1 May?s mesaj?

gündeminiz

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, "24 Haziran 2018'de yapaca??m?z seçimler, demokrasiden, özgürlükten ve eme?in yüce de?erinden yana olan tüm kesimlerin dayan??mas?na sahne olacakt?r." ifadesini kulland?.


CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu, 1 May?s Emek ve Dayan??ma Bayram?dolay?s?yla mesaj yay?mlad?.

1 May?s'? kutlamak için 1977 y?l?nda Taksim'e ç?kan emek ve özgürlük mücadelesinin öncülerini ?ükranla and???n? belirten K?l?çdaro?lu, "Bu karanl?k katliam? tüm boyutlar?yla aç??a ç?kartmak, adalet mücadelesi veren bizlerin ya?am?n? kaybedenlerin ailelerine ve gelecek ku?aklara kar?? temel sorumlulu?udur." ifadesini kulland?.

Eme?in en kutsal de?er ve eme?in haklar?n? korumak ve geli?tirmenin insanl??a hizmet etmek oldu?unu vurgulayan K?l?çdaro?lu, ?öyle devam etti:

"Bencilce ve kar h?rs?yla eme?in haklar?n? budamaya çal??mak, insanl??? açl??a, yoksullu?a mahkum etmek, kanl? paralarla sefahat sürebilece?ini sanmak ise tarihsel bir yan?lg? oldu?u kadar, Türkiye'ye yap?labilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'yi 16 y?l boyunca yöneten zihniyet bu kötülü?ün faili konumundad?r."

K?l?çdaro?lu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giri?iminin ard?ndan Ola?anüstü Hal (OHAL) ilan edilmesiyle emek mücadelesinin geriletildi?ini savunarak, ?u de?erlendirmelerde bulundu:

"Darbe giri?iminin, TBMM'nin de?erli üyelerinin parlamenter demokrasiden ald??? güçle ve halk?m?z?n direnme hakk?n? kullanmas? yoluyla ba?ar?s?z k?l?nmas?n?n ard?ndan 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL sayesinde, temel haklar ve özgürlükler bilinçli olarak yok edilmi?tir. 20 Temmuz OHAL darbesinin, ba?ta kamu emekçilerimiz olmak üzere emekçi kesimler üzerinde yaratt??? i? güvencesi tehdidi ve grev haklar?n? k?s?tlanmas? bir özgürlük, adalet ve demokrasi sorunu olarak önümüzde durmaktad?r."

 "?KT?DARIN POL?T?KALARININ SONUÇLARI"

K?l?çdaro?lu, örgütlenme sorunlar?n?n yan? s?ra on binlerce i?çinin "i? cinayetleri"nde hayat?n? kaybetmesi, ta?eronla?man?n desteklenmesi, kamudaki ta?eron i?çilerin kadroya al?nmalar?nda ya?anan adaletsizlik, yoksulluk ve gelir da??l?m?ndaki e?itsizli?in mevcut iktidar?n politikalar?n?n sonuçlar? oldu?unu iddia etti.

K?l?çdaro?lu, ?unlar? kaydetti:

"Olumsuz bu tabloya kar??n 24 Haziran 2018'de yapaca??m?z seçimler, demokrasiden, özgürlükten ve eme?in yüce de?erinden yana olan tüm kesimlerin dayan??mas?na sahne olacakt?r. Adalete duydu?umuz susuzluk ve huzura duydu?umuz özlemin yarataca?? birliktelik güzel bir gelece?e kap? aralayacak; demokrasinin önündeki duvar? hep birlikte y?kmam?z? sa?layacakt?r.

Bu duygu ve dü?üncelerle 'ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen' için bütün emekçileri aya?a kalkmaya ça??r?yor, 1 May?s'?n huzur dolu bir Türkiye'ye vesile olmas?n? diliyorum. Eme?in, dayan??man?n, özgürlü?ün, demokrasinin ve bar???n bayra??n? hep birlikte dalgaland?raca??m?z güzel günlerin yak?n oldu?una duydu?um inançla diyorum ki 'Ya?as?n 1 May?s'."

0 Yorum