gündeminiz
Image
kültür sanat

Ali Kaya'dan ?nemli bir kitap: 'Bahtiyar A?iret Tarihi'

gündeminiz

?ran’?n güneyinden Anadolu’ya uzanan (özellikle Tunceli-Sivas bölgesi) geni? bir co?rafyada köklü bir tarihe, kültüre sahip olan Bahtiyarlar?n tarihi Ali Kaya’n?n kaleminden kitapla?t?r?ld?.
Onun için "dünyan?n en güzel prensesi" deniyor…

1951’de, henüz 18 ya??ndayken ?ran ?ah? Muhammed R?za Pehlevi’yle evlenerek ?ran Prensesi ünvan?n? alan, ?ran taht?na bir varis veremedi?i için 1958’de ?ah R?za Pehlevi’den ayr?lan , ya?am? kitaplara , filmlere konu olan Prenses Süreya…

Nam? di?er “Sürgündeki Prenses”

Yazd?klar? dünyan?n çe?itli ülkelerindeki dergi ve gazetelerde yay?nland?, 17 dilde kitap haline getirildi…

25 Ekim 2001'de Paris'teki apartman dairesinde ölü bulundu.

Fransa, Almanya, ?sviçre gibi Avrupa ülkelerindeki sosyeteden, Tahran’daki s?radan bir vatanda?a kadar her kesimden milyonlar?n ilgisini çeken Süreyya’n?n  1956'daki Türkiye ziyareti bas?nda büyük yank? uyand?rm??, Türk halk? zümrüt gözlü "Süreyya" dan çok etkilenmi?, kimileri k?z çocuklar?na Süreyya ismini vermi?ti.

Bize, Prenses Süreyya’n?n s?ra d??? ya?am?n? tekrar hat?rlatan elimize yeni geçen bir kitap oldu.

Ara?t?rmac? Yazar Ali Kaya’n?n “Bahtiyar A?iret Tarihi” adl? kitab?.

Zira, Prenses Süreyya, tam ad?yla Süreyya ?sfendiyarî Bahtiyarî, ?ran'?n köklü ve soylu Bahtiyarî A?ireti’nin en tan?nan mensubu.

Yön Radyo’nun Yönetim Kurulu Ba?kan? Yüksel Mansur K?l?nç’?n babas? ?smail K?l?nç’?n da Bahtiyar A?ireti mensubu olmas? nedeniyle bu a?iretin tarihini ve ya?anm??l?klar? K?l?nç ailesinin mensuplar?ndan zaman zaman sözlü olarak dinleme ?ans?m?z da oldu.

?ran’?n güneyinden Anadolu’ya uzanan (özellikle Tunceli-Sivas bölgesi) geni? bir co?rafyada köklü bir tarihe, kültüre sahip olan Bahtiyarlar?n tarihi Ali Kaya’n?n kaleminden kitapla?t?r?ld?.

Art?k elimizde önemli bir yerel tarih çal??mas? var.

Prof. Dr. Halil Çivi'nin önsözünü yazd??? bu eserde ?ran Bahtiyar A?ireti ve kollar?, konu?tuklar? dil, inanç ve kültürel de?erleri, biyolojik etnik kimlikleri ve tarihsel geli?me içinde ?ran ve Türkiye'de konumlan??lar? irdeleniyor. Eserde  belge niteli?inde foto?raflar da yer al?yor.

 

0 Yorum