gündeminiz
Image
Özel haber

Sinoplu firmalar, 16 Kas?m?da Ye?ilK?y Fuar Merkezi?nde g?r?c?ye ??k?yor

gündeminiz

 

Aralar?nda, dünyan?n çe?itli ülkelerine ithalat, ihracat yapan,   Türkiye’nin çe?itli bölgelerinde faaliyet gösteren Sinoplu  i? adamlar?m?z, 16 Kas?m’da Ye?ilköy Fuar  Merkezi’nde görücüye ç?karak,   Sinop kökenli i? adamlar?m?z,  “Türk ekonomisin de biz de var?z” diyecekler.

 

 

Sinoplu ?? Adamlar? Dernek Ba?kan? (S?AD) RafeT  ORHAN ile ilkini  düzenledikleri    “Sinop Firmalar? bulu?uyor “ Fuar hakk?nda ve S?AD’?n hedeflerini konu?tuk.

 

 S?AD Ba?kanl???n?  kaç y?ld?r yap?yorsunuz?

?ki dönem S?AD Ba?kan Yard?mc?l???n? yapt?ktan sonra, iki dönemdir de ba?kanl???n? yap?yorum.

Sizce, S?AD lay?k oldu?u yer de mi, Türkiye’deki Sinoplu dernekler say?s? nedir?

Lay?k oldu?u yerde dersem   yanl?? ifade etmi? olurum. Dernek olarak biz ara?t?rma yapmad?k ama,   4 y?l önce Sinop Sivil Toplumlar? Kurumlar? Rehberi’ne göre,  Türkiye ve Avrupa’da  300 Sinoplu  sosyal ve kültürel yard?mla?ma derne?imizin  oldu?unu biliyorum.  ??  adamlar? derne?i olarak  S?AD’dan ba?ka derne?imizin oldu?unu bilmiyorum. Bu nedenle de S?AD’?n hedefleri büyük olmal?d?r.

 

Sinop’lu Yard?mla?ma ve kültür dernekleri ile koordine sa?layabiliyormusunuz?

?stanbul’da Sinop dernekçili?inin okulu , 13 ?ubesi,binlerce üyesi bulunan  S?YAD , Sinop dernekçili?ine sosyal, kültürel alanda  ciddi katk? da bulunan  Sinop  Dernekler Federasyon (S?NDEF) bizim önemli sivil toplum kurumlar?m?zd?r. Her konu da,  bu güzide kurumlar?m?zla isti?are  etmeye özen gösteririz.  S?AD Yönetim Kurulu olarak, “Birlikten güç do?ar” deyimi bizim birinci ilkemizdir.

 

??  adamlar? derne?i olarak sorumluluklar?n?z  çok a??r m??

Sivil toplum kurumlar?  gönül i?idir. ?nsana hizmetin hakka hizmet oldu?unu dü?ünen, zaman? n? paras?n? hiç çekinmeden harcayan insanlar?n olu?turdu?u kurumlard?r.  ? adamlar? derneklerinin misyonlar? gere?i, dü?ünen, üreten, ülke ekonomisine katma de?er sa?layand?r.  Zamanlar?  para dan da k?ymetlidir.  Sinoplu STK’lar?m?z?n hakl? olarak  ziyaret etmemiz, etkinliklerine kat?lmam?z noktas?nda  beklentilerine yeteri kadar cevap veremedi?imizi biliyor ve  üzülüyorum. Bu ba?lamda,  derneklerimizin de bizi ho? görü ile kar??layacaklar?n? ümit ediyorum.

 

 

S?AD’?n  bundan sonra  ki hedefleri nedir?

S?AD  k?smen de olsa kurumsalla?mas?n? sa?lad?. Bünyemizde çe?itli birimler olu?turduk. Bunlardan biri de,  AR-GE Ara?t?rma  Geli?tirme  birimimiz. Sinoplu i? adamlar? için  Fuar organizasyonumuzun bir milat oldu?una inanarak,  bundan sonraki çal??malar?m?za  bilim ve teknolojiye daha çok önem verece?iz. ?? adamlar?  derneklerinin misyonlar?  gere?i,  bizde ekonomik, sosyal, teknoloji alan?nda paneller,  yurtiçi, yurtd??? geziler,  geli?mi? ülkelerdeki bilim ve teknolojiyi takip ederek i? adamlar?m?z?n bilgilendirilmesini sa?lamay? planl?yoruz.

 

Bu y?l ilkini düzenledi?iniz Fuara, kaç Sinoplu firma kat?l?yor?

Fuar organizasyonumuzun ilk olmas? sebebiyle, kendi faaliyet alanlar?nda, yurt içinde ve yurt d???nda  üretimleri ile ba?ar?lara imzas?n? atan 110 firmam?z kat?lacak. Bundan sonraki y?llarda bu say?n?n daha da çok artaca??n? ümit ediyorum.

 

Fuardaki standatlar S?AD’a özel mi?

6 bin metrekarelik fuar alan?nda ki  standatlar?n  tasar?mlar? ve uygulamalar? S?AD’a  özel olarak  konular?nda uzman ki?ilerin günlerce çal??malar? ile haz?rland?.  Onun için S?AD’a özel diyebiliriz.

 

 

Sözlerinize, sizin ve S?AD için  çok önemli oldu?unu dü?ündü?ünüz  ekleyecekleriniz  var m??

Ba?ta, maddi manevi gecesini gündüzüne katarak,  beni yaln?z b?rakmayan, onlardan  güç alarak böyle büyük bir organizasyonda bana destek veren  S?AD Yönetim Kuruluma,   geçmi? y?llarda S?AD yönetimlerinde bulunan  Ba?kan ve  üyelerine,  S?AD ilk Kurucu Ba?kan? Merhum  Hasan Basri KUZUO?LU’na, hakk?n rahmetine kavu?an Sinoplu derneklerin hamisi,  uzun y?llar S?AD Ba?kanl???n? Yapan Merhum Cevat GÜLEÇ’e Allah-hü tealadan rahmet dilerim.  Bizi yaln?z b?rakmayan, her faaliyetimizde onlardan güç ald???m?z S?YAD, S?NDEF ve di?er Sinoplu derneklerimize te?ekkürlerimi sunar?m.

 

Fuar merkezine ula??m nas?l olacak?

Fuar merkezine ula??m çok kolay oldu?u için bu konuda bir organizasyon yapmad?k.  ?stanbul’un Anadolu Yakas?’ndan gelecekler, hiç zorluk çekmeden Fuar merkezinin önünden geçen Metrobüs ile Avrupa Yakas?ndan ise,  belediye otobüsleri ile gelebilir.  16 Kas?m Per?embe günü saat 14’te  aram?zda görmekten, ?ahs?m ve yönetim kurulum  kendilerini a??rlamaktan onur duyacakt?r.

Fuar, 19 Kas?m Pazar gününe kadar ziyaretçilerimize  aç?k olacakt?r.

 

 

Bizde, gündeminiz.com ailesi olarak  ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dileriz

 

Celil Cengiz ÇOLAK

Gündeminiz.com  Yay?n Koordinatörü

0 Yorum