gündeminiz
Image
Tarihe not

K?t??l-Am?re?den Milli Ekonomi Modeli?ne...

gündeminiz

 ?ngilizlerin en büyük hezimetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yer alan Kût’ül-Amâre sonras?nda ya?ananlar?n Osmanl?’n?n sonunu h?zland?ran diplomatik bir sava?a dönü?tü?ünü bilir misiniz? 


25 Nisan 1916’da ?ngiliz komutan Townshend ve beraberindeki 5 general, 3000 ?ngiliz, 7000 Hintli ve 3300 sivil silahlar? ile birlikte teslim oldu. Osmanl?’n?n son dönemdeki zaferlerinden olan Kût’ül-Amâre, sonras?nda ?ngiliz General Townshend’in tek ba??na ba?ard??? siyasi ve diplomatik hamlelerle esasen itilaf devletlerine Bo?azlar? ve hatta Anadolu’yu alt?n tepside sunmu?tur.

 Townshend hat?rat?nda ?unlar? anlat?r: “3 Ekim 1918’de beni telgrafla ö?le yeme?ine davet eden M?s?rl? Aziz Pa?a’n?n Tarabya’daki kö?küne gittim. …gerek Osmanl? Avrupa’s? ve gerekse Türkiye Avrupa’s?nda toprak iltihak etmemek için ?ngilizlerden vaad alabilece?imi umdu?umu, fakat Türkiye’nin Çanakkale’yi açmalar? ve ?stanbul’un serbest bir liman durumuna getirilmesinin gerekti?ini anlatt?m.” Öyle ki, Osmanl? saray?, Mondros Mütareke’sinin hangi ?artlarda ?ekillenmesi gerekti?ini, Büyükada’da misafir etti?i bu esirden soracakt?r.

 Yani Osmanl?, sava? meydan?nda kazand???n?, masada mütareke ba?lamadan vermi?tir. Hem de esir bir komutan?n siyaseti ile…
 ?öyle yazar cep defterine esir General, “Çanakkale, Gelibolu ve Bo?aziçi’nin ?ngilizlerin elinde bulunmas?ndaki büyük faydalar? sevk ve idare ile birlikte bütün Türkiye’nin elimizde olmas? demektir.” Mondros’un hemen ard?ndan ba?layan i?gal harekât? hepimizin malumu… Osmanl?’n?n özellikle ?ngilizlere olan bu kompleksli bak?? aç?s?, Atatürk’ün tek ba??na ç?kt??? kurtulu? mücadelesi ile de?i?mi?tir.


 Yanl?? anla??lmas?n, de?i?en saray de?ildir, milletin bak??? de?i?mi?, tam ba??ms?zl?k ve kurtulu? üzerine kurulu bir fikir tüm Anadolu’yu Mustafa Kemal’in ?ahs?nda sarm??t?r. Tarih tekerrürden ibaret… 


Bugün de ?ngiliz’e, Frans?z’a, Amerika’ya ayn? teslimiyetle ba?l?l?k devam ediyor. Bunun kar??s?nda Mustafa Kemal dü?üncesinde, tam ba??ms?zl?k, ilelebet payidar kalacak bir Cumhuriyet diyen, bunu koruyacak bir nesil de var. 


BTP liderinin ard?nda güçlenerek büyüyor. Günümüzün global düzeninde, ekonomik ba??ms?zl?k tam ba??ms?zl???n olmazsa olmaz?. Bu sebeple Prof. Dr. Haydar Ba? Beye “ikinci Atatürk” diyorlar. Milli Ekonomi Modeli ile dünyada açt??? ç???r sebebiyle…


 En son kat?ld??? TV program?nda, “?slam âlemini ziletten kurtaraca??m” derken, Modelle beraber borç almadan ayaklar? üzerinde duracak, kaynaklar?n? milleti için kullanacak ve sömürüye hay?r diyebilecek bir zihniyetin devletler nezdinde hâkim k?lmas?n?n önünü açmaktan bahsediyor. Demek ki Milli Ekonomi Modeli de Prof. Dr. Haydar Ba? Beyin ?ahs?nda sömürüye dur diyebilecek kudreti ve dik duru?u halklara kazand?racak bir güç esasen. Umar?z önce Türk milleti buna kulak verir. ?çinden geçti?imiz 1919 ?artlar?nda tek çözüm budur.

YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum