gündeminiz
Image
Siyaset

Karamollao?lu: E?er bu iktidar kazara devam edecek olursa?

gündeminiz

Saadet Partisi lideri Karamollao?lu, erken seçim karar? üzerine partisinin G?K üyelerini ola?anüstü toplad?. Seçim süreci boyunca izlenecek yol haritas?n? masaya yat?ran Karamollao?lu, "Bugünkü bask?n seçimin temel sebebi ekonominin duvara toslam?? olmas? ve denizin bitmesidir.

 Herkes bilmeli ki özellikle bütün vatanda?lar?m?za seçmenimize sesleniyorum; E?er bu iktidar kazara devam edecek olursa emin olun önümüzdeki aylardan itibaren tahmin edemeyece?iniz kadar büyük s?k?nt?lar?n içerisine girersiniz” diye konu?tu.
Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, Cumhurba?kan? Erdo?an'?n erken seçim için 24 Haziran'? i?aret etmesi üzerine partisinin Genel ?dare Kurulu (G?K) üyelerini ola?anüstü Ankara'da toplad?.


Balgat E?itim Merkezi'nde gerçekle?en Saadet Partisi G?K Toplant?s?'nda Genel Ba?kan Temel Karamollao?lu, Partisinin ittifak ve Cumhurba?kan? aday?na ili?kin önemli aç?klamalarda bulundu. Saadet Partisi'nin seçim sürecindeki yol takvimi ile ilgili bilgiler veren Karamollao?lu, erken seçimden ziyade bask?n bir seçimle kar?? kar??ya olduklar?n? ifade etti.

BU KORKUNÇ G?D??E B?R ÇARE BULMA ?MKANINA SAH?P DE??LLER
Seçimlerin belirleyicisinin Saadet Partisi olaca??na inand???n? söyleyen Karamollao?lu ?öyle devam etti: “Bu konuda bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Kamuoyunda böyle bir hava meydana geldi. Ülkemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Ne yaz?k ki iktidarda bulunanlar bu korkunç gidi?e bir çare bulma imkan?na sahip de?iller. Biz bu arkada?lar?m?z?n icraatlar?n? yakla??k 16 y?ld?r takip ediyoruz. Ne yaz?k ki hiçbir sahada ülkemizi içerisinde bulundu?u s?k?nt?lardan kurtaracak bir ad?m atmad?lar. S?k s?k soruluyor ‘Efendim hiç mi iyi bir ?ey yapmad?lar?' diye. Do?rudur baz? güzel ad?mlar da att?lar ama Türkiye sadece bir iki konunun halledilmesiyle düzeltilecek bir ülke de?il. D?? politikada istikrarlar? hiç yok bu arkada?lar?n. Bugün birisini dost, stratejik müttefik görüyorlar yar?n da en büyük has?m olarak kar??lar?na alabiliyorlar. Hala bir istikrara kavu?turamad?lar d?? politikay?.”

?KT?DAR KAZARA DEVAM EDERSE DAHA BÜYÜK SIKINTILAR B?Z? BEKL?YOR

?ktidar?n ekonomide duvara toslad???na dikkat çeken Karamollao?lu, “?uanda en büyük problemleri ekonomi; Ülkemiz yan?yor, para bulam?yorlar. Problemlere çözüm üretemiyorlar. Bugüne kadar güttükleri mant??? de?i?tirmedikleri müddetçe de bir çözüm bulma imkanlar? gözükmüyor. Asl?nda ciddi olarak dü?ünerek bir tespitte bulunursak; Bugünkü bask?n seçimin temel sebebi ekonominin duvara toslam?? olmas? ve denizin bitmesidir. Herkes bilmeli ki özellikle bütün vatanda?lar?m?za seçmenimize sesleniyorum; E?er bu iktidar kazara devam edecek olursa emin olun önümüzdeki aylardan itibaren tahmin edemeyece?iniz kadar büyük s?k?nt?lar?n içerisine girersiniz. Bütün imkanlar? tükettiler borç bile bulam?yor. Ama iktidarda da kalmakta ?srarl?lar. Ranta dayal? politikalar?n? da de?i?tirmiyorlar” dedi.

BAZI AKLI EVVELER ÇIKIP ANLATIYOR…
“Hukuk rafa kald?r?ld?” diyen Karamollao?lu, “Baz? akl? evvel ç?k?p anlat?yor; Efendim ola?anüstü hal seçime engel de?ilmi?. Bir ki?inin hem yarg?ç hem hakim hem de üst mahkeme oldu?u bir yerde siz adaletten bahsedeceksiniz sizi tenkit edenleri de hafife almaya kalkacaks?n?z. Herhalde tarih sahifesine geçecek bu arkada?lar?n tav?rlar?. Bu kadar umursamazlar bu kadar duyars?zlar. Bunun üstesinden gelebilirler mi? Yok ho?lar?na gidiyor. Seçimden sonra tek bir ki?inin yönetimine Türkiye tabi olaca?? için onu da kendileri al?rlarsa biraz önce de ifade etti?im gibi; Hem yarg?ç, hem hakim hem de üst mahkeme olacaklar. Böylece Türkiye'ye huzur getirecekler!” diye konu?tu.

KÖRÜ KÖRÜNE B?R BA?LILIK VAR VATANDA?I UYANDIRMAK LAZIM
Çok kritik bir seçime gidildi?ini hat?rlatan Karamollao?lu, “Vatanda?lar?m?z? uyand?rmak laz?m. Baz? kesimlerde üzülerek söylüyorum; Körü körüne bir hastal?k var. Bir ba?l?l?k var iktidara. Bunlar bir gün muhakkak uyanacakt?r. Tek temennimiz bugün ki ya?ad???m?z s?k?nt?lardan daha fazlas? gelmeden uyanmalar?d?r. Zaten ekonomide tahmin etti?imiz s?k?nt? gelirse bundan pay?na dü?meyen kalmayacak. 3-4 tuzu kuru insan?n ve grubun d???nda. Biz bundan dolay? çal??malar?m?z? h?zland?rmak zorunday?z. Süratle bütün çal??malar?m?z? tamamlamal?y?z. Biz 5-6 ay önce te?kilatlar?m?z? harekete geçmesi için çal??malar?m?z? ba?latm??t?k. ?imdi biraz daha konsantre haline gelece?iz. Zamanlar? biraz daha daraltaca??z. Karar alma süreçlerini h?zland?raca??z. Ve ondan sonra seçime giderece?iz” diye konu?tu.

CUMHURBA?KANLI?I ADAYIMIZI BEL?RLEYECE??Z
Polemik yapmadan siyaset yapan tek partinin Saadet Partisi oldu?unu öne süren Karamollao?lu sözlerine ?öyle devam etti: “Biz kimsenin ?ahsiyeti ile ilgilenmiyoruz. Biz ülkemizin gelece?i ile ilgileniyoruz. Problemler üzerinde durmak bir numaral? vazifemiz oldu hep. Bu problemleri de bizim kadrolar?m?z çözebilir ancak. ?imdi h?zl? bir ?ekilde aday tespitine gidece?iz. ?llerden sorumlu arkada?lar?m?z, illerinde milletvekili aday adaylar?m?z için süratli bir çal??man?n içine girecekler. ?n?allah cumhurba?kanl??? aday? konusunda da çok net ifade etmi?tik; ‘mutlaka bir aday belirleyece?iz. Önümüzdeki y?llarda Türkiye'yi yönetecek. Türkiye siyasetini belirleyecek bir aday olacakt?r. ?nan?yoruz ki seçimi de kazanaca??z. Seçime giderken moral için söylenen sözler gibi olabilir. Ancak son 1,5 y?ld?r çal??malar?m?z hamdolsun ciddi mesafeler kat etti?imizi gösteriyor. Bundan dolay? da ?u anda morali en yüksek te?kilat Saadet Partisi Te?kilatlar?d?r. Bunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz.”

AK PART? ARTIK TÜKEND?
?ktidarda bulunan Ak Parti'nin bugün art?k tükendi?ini kaydeden Karamollao?lu sözlerini ?öyle tamamlad?: “Sadece iktidar da bulunmalar?ndan dolay?, ayn? zamanda Cumhurba?kan?n parti ba?kanl??? üstlenmesinden dolay? kendilerine gaz verilmeye çal???l?yor. Ama art?k bunlar tükendi. Tükenen bir yerde siz gaz vermeye çal??san?z da orada enerji alamazs?n?z. Kendileri ifade ettiler; ‘metal yorgunlu?u var' dediler. Sadece metal yorgunlu?u te?kilatlar?nda zannettiler ancak ?imdi gördüler ki sadece te?kilatlarda de?il, Ak Parti'de de bir tükenmi?lik var. Bundan dolay? ?srarla kendi bekalar?n? ülkenin bekas? gibi göstermeye çal???yorlar. Ama bu da inand?r?c?l???n? yitirdi art?k. Milletimiz i? istiyor. Milletimiz adalet istiyor. Milletimiz emniyet istiyor. Milletimiz özellikle d?? politikadan at?lan ad?mlardan rahats?z. Çocuklar?n?n iyi e?itim görmesini istiyor. ?ç göçün durmas?n? istiyor. Hangi alana el atarsan?z milletimizin talepleri bellidir. Saadet Partisi iktidara geldi?inde bu talepleri yerine getirecektir.”

0 Yorum