gündeminiz
Image
Siyaset

Ak?ener: O program? y?rtar atar?z!

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, partisinin il binas?n?n aç?l??? için geldi?i Manisa’da erken seçimle ilgili aç?klamalarda bulundu. Ak?ener, “?Y? Parti’yi seçime sokamamak gibi plan?, program? y?rtar atar?z” dedi.


?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener Partisinin ?l Ba?kanl??? binas?n?n aç?l??? için geldi?i Manisa'da büyük ilgi gördü. Mehter Tak?m?, Atl? Birlikler, traktörler ve partililer taraf?ndan kar??land?. Traktöre binip bas?na poz veren Ak?ener, yakla??k 600 metre yürüyerek parti binas?na geçti. Ak?ener burada yapt??? bas?n aç?klamas?nda erken seçimi de?erlendirerek, seçime en haz?r partinin ?Y? Parti oldu?unu savundu.

“?Y? PART? SEÇ?ME G?RECEK”

Ak?ener, “24 Haziran'la ilgili çe?itli kar???k bilgiler kamuoyuna servis ediliyor. ?Y? Parti'nin seçime iktidar taraf?ndan seçime sokulmayaca??na dair kanaatler olu?turuluyor. Öncelikle ?unu söyleyeyim bugüne kadar pek çok siyasi parti kurulmu?, kurucular kuruluyla kongresini yapm?? bu arada da 41 il art? üçte bir ilçesini kurmu? ve bunun üzerine 6 ay sonra seçime girmi?ler. ?imdi futbol oynarken oyunu yar?da durdurup basket kurallar?yla siz bu oyunu oynayacaks?n?z denirse bütün oyuncular birbirleriyle çarp???r. Bu nedenle bu konuda herhangi bir kural de?i?ikli?ini hukuksuzluk sayar?z.
 Ba??ndan beri 24 Haziran seçimini erken, bask?n, korku seçimi olarak adland?rd???m?z bu seçimle ilgili ortaya konulan bu kar???k mesajlara yönelik ba??ndan beri bir ?ey söyledik o da ?udur; ?Y? Parti'yi seçime sokamamak gibi plan?, program? y?rtar atar?z birincisi bu. Oyun kural? yar? yolda de?i?tirilmeye kalk???ld??? zaman da, hani Türkiye'de çok hukuk vard?r demiyoruz ama gereken neyse, ?ahsi olarak, kendi ad?ma bunu yapmaya haz?r oldu?umu buradan beyan etmek istiyorum, herkes aya??n? denk als?n. ?Y? Parti seçime girecek.
 Bütün ?ekil ve ?artlar?n? biz yerine getirdik. Dün ba?ka siyasi partiler için geçerli olan ve seçime girilmi? olunan bu hukuki ?ekil ve ?artlar?n?n bugün de?i?tirilmesi demek ?Y? Parti'den korkmak anlam?n? ta??r” dedi.

“ADAYLI?IMDA B?R ENGEL YOK”

Cumhurba?kanl??? adayl???nda herhangi bir engel olmad???n? kaydeden Ak?ener, ?unlar? söyledi:
“An itibariyle ?ahsi olarak adayl???m?n kar??s?nda herhangi bir engel yok. Vatanda? imza verecek ben gelece?im. Kendimi tartt?r?yorum. 100 bin imza toplayamazsam zaten bu i?in içinde olmaya gerek yok. 100 bin imza toplad???m an itibariyle arkada?lar?m?z bu konuda irade koydu?u, milletimiz destek verdi?i an itibariyle cumhurba?kan? adayl???m üzerinde herhangi bir problem yok. Problem ?Y? Parti'nin seçime girmesiyse onun için tekraren söylüyorum; bu konuda oyunun kural?n? de?i?tirmeye çal??anlar ayaklar?n? denk als?n. Üzerime ne dü?üyorsa, bunu yapaca??mdan herkes emin olsun.”

EL YAPIMI KÜRSÜ HED?YE ED?LD?

?Y? Parti Manisa ?l Ba?kan? Tamer Akkal ziyaretin an?s?na Ak?ener'e el yap?m? ah?ap ve pirinçten olu?an bir kürsü hediye etti. Meral Ak?ener kürsüyü çok be?endi?ini ve genel merkeze götürerek balkon konu?mas?n? bu kürsüde yapaca??n? söyledi. 

0 Yorum